حوزه فعالیت آزمایشگاه:

 

1-1- کسب درجه مرجعیت کشوری هپاتیت و ایدز

 

1-2- تشخیص سرولوژیک ویروس‌ها.

 

1-3- تشخیص مولکولی ویروس‌ها.

 

1-4- انجام مطالعات مولکولار اپیدمیولوژی و تعیین ژنوتیپ ویروس‌ها.

 

1-5- انجام پروژه‌های تحقیقاتی و آزمایش‌های روتین بر اساس سفارش نظام سلامت.

 

1-6- تشخیص و شناسایی ویروس‌های نوپدید و بازدید مرتبط با عفونت‌های ویروس‌ها.