اعضائ محترم هيات علمي/ محققين/ دانشجويان/ شركت هاي دانش بنيان
 
باسلام
 
احتراماً، به استحضار مي رساند مديريت فناوري و اداره توسعه فناوری در راستاي ارتقاي آگاهي همكاران و متقاضیان خارج از انستیتو در حوزه مدیریت فناوری و دارایی های فکری، تجاري سازي و ارزشگذاري و مباني حقوقي شركت هاي دانش بنيان سلسله كارگاههاي آموزشي را برنامه ريزي نموده است.
 
کارگاه ها و سمینارهای گذشته: