آدرس: تهران- میدان پاستور- پلاک 69- انستیتو پاستور ایران-دبیرخانه هیات امنا
کدپستی: 13164

تلفن:    66953311-021           داخلی: 2510 مستقیم: 66496753


پست الکترونیکی:           omana@pasteur.ac.ir