مدیر گروه تحقیقات میکروب شناسی

نام: دکتر سعید 

نام خانوادگی: بوذری

آدرس: تهران- خیابان پاستور- انستیتو پاستور ایران

تلفن: 66953311

پست الکترونیک:  bouzari@pasteur.ac.ir