(جدول مناقصه / مزایده 1401)

اسامی شرکت کنندگان

وضعیت مناقصه/مزایده

 

شماره مناقصه

روزنامه

تاریخ مناقصه/مزایده

آگهی مناقصه/مزایده

موضوع

مناقصه/مزایده

ردیف

شرکت آرمان گشت آریا

جهان مهر پیما

سیر صبای تهران

مناقصه برگزار شده به استناد بند ب ماده 74 آیین نامه مالی و معاملاتی لغو گردید.

2001003034000001

عصرتوسعه

کیهان

25/4/1401

مناقصه

واگذاری سرویس ایاب و ذهاب کارکنان

مجتمع تولیدی، تحقیقاتی انستیتو پاستور ایران

1

شرکت مهرآوران پرتوگستر

توسعه پایدار منتظر قائم

اطباء ارومیه

در حال اجرا با شرکت اطباء ارومیه

2001003034000002

ستاره صبح

خراسان

24/7/1401

مناقصه

واگذاری بخشی از خدمات مورد نیاز انستیتو پاستور ایران به صورت حجمی

2

در سال 1401 مزایده ای برگزار نگردیده است.

آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان لطفا کلیک کنید

آگهی مناقصه سرویس ایاب و ذهاب کارکنان لطفا کلیک کنید

توضیحات

 

   سامانه ستاد الکترونیک دولتhttps://sso2.setadiran.ir/portal/role-selection

LINK

 

سیستم چت آنلاین