•          تاسیس بخش میکروب شناسی سال 1332

 

•          از قدیمی ترین بخش های این انستیتو به شمار می رود.

 

•          از مهمترین بازوهای اجرایی این انستیتو در نظام سلامت کشور

 

•          نقش مهم در پیشبرد اهداف والای اجرایی و پژوهشی وزارت بهداشت و درمان