•         همکاری با مرکز مدیریت بیماریهای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

 

•         آزمایشگاه رفرانس کشوری بوتولیسم، سیاه سرفه و دیفتری

 

•         تعیین و تدوین شاخص ها و استاندارد های تشخیصی در زمینه بیماریهای بوتولیسم، سیاه سرفه، دیفتری و آلودگی های میکروبی آب 

 

•         آزمایشات تخصصی در زمینه بررسی کیفیت آبهای سطحی و زیرزمینی در مناطق مختلف کشور 

 

•         همکاری مستمر با شرکت ها و مراکز صنعتی در زمینه کنترل کیفی محصولات تولیدی     

 

•          برگزاری منظم کارگاه های آموزشی در زمینه بیماریهای عفونی بالاخص سیاه سرفه و دیفتری و تکنیکهای نوین آزمایشگاهی

 

•          تولید فراورده های بیولوژیک

 

•          آموزش نیروهای مجرب در زمینه میکروب شناسی پزشکی از طریق جذب سالانه دهها دانشجوی کارشناسی ارشد میکروب شناسی و دکتری باکتری شناسی پزشکی، کارآموز و فارغ التحصیل رشته های مختلف علوم پزشکی

 

•          سازماندهی و سرپرستی پایان نامه های دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای عمومی و تخصصی

 

•          ارائه و پشتیبانی از طرحهای تحقیقاتی در زمینه میکروب شناسی پزشکی، بیولوژی مولکولی و مقاومت های آنتی میکروبی در سطح کشوری و منطقه ای

 

•          تبادل تجربیات فنی و تخصصی در زمینه بیماریهای عفونی با سایر مراکز تحقیقات میکروبی

 

•          ارتقا سطح آگاهی عمومی در پیشگیری و کنترل بیماریهای عفونی

 

•          راه اندازی یکی از کاملترین بانک های میکروبی کشور تحت عنوان کلکسیون میکروبی ایران