آزمایشگاه مولکولی انگل پلاسمودیوم و پایش مقاومت داروئی

 

در این آزمایشگاه فعالیت در حوزه تشخیص مولکولی و پایش مقاومت به داروهای ضدمالاریایی در انگل با تکیه بر تحقیقات پایه و کاربردی و توسعه تکنولوژی های نوین در جهت بهبود و توسعه خدمات تشخیصی بمنظور کمک به برنامه های کنترل و حذف مالاریا در ایران و WHO/EMRO می باشد.