واحد تجهیزات پزشکی
 
    شرح وظایف
 1. شناسایی و شناسنامه دار نمودن کلیه تجهیزات
 2. تعمیر و سرویس ونگهداری و برنامه ریزی های لازم سرکشی های موقت و ماهیانه و سالیانه کلیه تجهیزات
 3. برنامه ریزی های لازم جهت خرید تجهیزات مورد نیاز
اعضا: مهندس فرهاد افضلي (سرپرست تجهیزات پزشکی)، مهندس حميدرضا پورحامدي
 
 واحد پروژه ها
شرح وظایف
 1. امکان سنجی و جانمایی کردن فضاهای مورد نیاز جهت اجرای پروژه
 2. اجرای فاز 1،2و3 پروژه شامل (معماری، محاسبات و نظارت ها)
 3. دریافت مجوز رسمی و مشخص نمودن مشاور، پیمانکار طبق مقررات نظارت راهبردی ریاست جمهوری
 4. برگزاری مناقصه پروژه
 5. نظارت مدیریت پروژه ها

اعضا: مهندس کامران محمودیان، مهندس هدا رضایی

 

واحد برق
شرح وظایف
 1. اجرای طرح های نوسازی و بازسازی سیستم های برق فشار قوی و ضعیف
 2. تعمیر و سرویس و نکهداری کلیه تابلو های برق در مجموعه
 3. سرکشی های لازم جهت رفع نواقص موجود و اعلام شده در کلیه بخش ها در خصوص موارد برقی وتلفن
 4. تعمیر و سرویس و نگهداری کلیه سیستم های مربوط به تلفن و مخابرات
اعضا: مهندس سعيد عيني(سرپرست کارگاه)، مهندس محمد امین نوروزی، علی عباسی
 
 
واحد تاسیسات و مکانیک
شرح وظایف
 1. بازسازی و نوسازی کلیه سیستم های گرمایش و سرمایش و گاز در مجموعه
 2. تعمیر و سرویس و نگهداری کلیه سیستم های تاسیساتی ومکانیکی شامل (پوستر پمپ ها- موتور خانه شوفاژ- موتر خانه چیلر- هوارسان ها و...)
 3. تعمیر و سرویس و نگهداری کلیه سیستم های در ارتباط با بخار شامل (دیگ های بخار- اتو کلاو ها و فرمانتورها و ...)
 4. مراجعه و سرکشی های لازم موضعی و فصلی و رفع نواقص اعلام شده از بخش ها بطور برنامه ریزی شده
اعضا: مهندس حمید نادری (سرپرست تاسیسات)، امیر علیرضایی، ناصرآقایی، رضا مسیب پور ، شهریار حبشی، بهرام حقی
 
واحد تاسیسات برودتی
شرح وظایف
 1. بازسازی و نوسازی کلیه سردخانه ها
 2. تعمیر و سرویس ونگهداری کلیه سیستم های برودتی و سرد خانه ها ویخچال های معمولی تا 80-
 3. تعمیر و سرویس ونگهداری کلیه سیستم های برودتی هوارسان ها
 4. تعمیر و سرویس ونگهداری کلیه سیستم های مربوط به کولرگازی و مشابه
 5. تعمیر و سرویس ونگهداری کلیه سیستم های مربوط به CO2 وگازارت و مشابه

 

اعضا : مهندس محسن حسین خانی 
واحد تاسیسات لوله کشی
شرح وظایف
 1. بازسازی و نوسازی و عایق کاری کلیه لوله های سرد وگرم در مجموعه
 2. تعمیر و سرویس ونگهداری کلیه لوله های سرد و گرم و فاضلاب در مجموعه
 3. اقدام جهت رفع نقص اعلام شده از طریق اتوماسیون در کلیه بخش ها
اعضا:  محسن  عمیش زاده 
 
 
واحد ساختمان وابنیه
شرح وظایف
 1. بازسازی و نوسازی براساس امکان سنجی فضاهای مورد نیاز ابنیه
 2. تعمیر و سرویس ونگهداری کلیه ساختمان ها وابنیه موجود در مجموعه
 3. برنامه ریزی کاری جهت جانمایی نمودن فضای مورد نیاز پژوهشگران
 4. اجرای پروژه های کوچک در مجموعه
اعضا:  بهزاد نقدی زاده 
 
 
واحد آهنگری
شرح وظایف
 1.     بازسازی و نوسازی نیازهای اعلام شده در خصوص درب وپنجره و نرده ها و راه پله ها و...
 2.     تعمیرونگهداری کلیه موارد در ارتباط با واحد آهنگری
 3.     اجرای پروژه های کوچک سازه فلزی و کلیه درخواست های بخش ها
اعضا: 
واحد مخابرات
 
 
شرح وظایف
 1.     برقراری ارتباط مناسب و منطقی ارباب رجوع با کلیه بخش های تحقیقاتی و پژوهشی و واکسیناسیون و اجرایی و پشتیبانیدر داخل و خارج از مجموعه
 2.     سرویس های لازم ارتباطی منطقی بطور مستقیم و غیر مستقیم به کلیه بخش های مجموعه
 3.     رفع نواقص ارتباطی اعلام شده از طریق اتوماسیون