ردیف   اسامی اعضای عضو هیات علمی  مدرک تحصیلی پست سازمانی 

1

دكتر محمدرضا آقاصادقي

دكتراي تخصصي بيوتكنولوژي پزشكي

رئیس بخش

 2

دكتر سهيلا حكمت

دكتر دامپزشكي

عضو هیات علمی

 3

دکتر گلناز بهرامعلی
 دکترای بیوانفورماتیک  عضو هیات علمی 

 4

دكتر پونه رحيمي

دكتراي تخصصي ويروس شناسي

عضو هیات علمی

5

دكتر سيد مهدي سادات

دكتراي تخصصي ژنتيك مولكولي

عضو هیات علمی

6

دكتر اعظم بوالحسني

دكتراي تخصصي بيوشيمي باليني

عضو هیات علمی

7

دكتر اصغر عبدلي كولانكوهي

 دکترای ویروس شناسی

عضو هیات علمی

8

دکتر مجتبی حمیدی فرد

دکترای ویروس شناسی

عضو هیات علمی

9

دکتر کاظم باعثی

دکترای ویروس شناسی

عضو هیات علمی

 

 

ردیف 

 اسامی اعضای غیر هیات علمی

 مدرک تحصیلی

پست سازمانی 

1

فاطمه متولي

کارشناس ارشد ژنتیک مولکولی

کارمند قراردادی

2

سیده زهرا مروج

کارشناس ارشد ژنتیک 

کارمند شرکتی

3

احمدرضا مرادی

کارشناس ارشد ویروس شناسی

کارمند پیمانی