بخش ویروس شناسی انستیتو پاستور ایران در زمینه های مختلف ویروس شناسی و زیست فناوری ویروسی در حال فعالیت می باشد که اهم این فعالیتها شامل موارد ذیل می باشند:

 •  بررسیهای اپیدمیولوژیک بر روی ویروسهای بیماریزا مانند ویروس HHV8 که تعیین ژنوتیپ آن با روشهای مولکولی برای اولین بار در کشور انجام شده است.
 •  
 • توسعه روشهای تشخیص مولکولی سریعتر و آسانتر جهت شناسایی ویروسها که در این راستا می توان به روشهای بر مبنای نمونه های بیولوژیک خشک شده ( خون، سرم ، مدفوع و...) اشاره کرد.
 •  
 •  فعالیت در زمینه توسعه کیتهای شناسایی و تعیین تیپ ویروسها مانند کیت شناسایی و تعیین ژنوتیپ ویروس پاپیلومای انسانی.
 •  
 •  بررسی فعالیت ضد ویروسی ترکیبات و مولکولهای متعدد.
 •  
 •  توسعه و استفاده از تکنیکهای نانوفناوری در زمینه های مرتبط با ویروس شناسی مانند طرح توسعه و استفاده از نانوکمپلکسهای کیتوزان جهت تسهیل وارد کردن DNA به درون سلولها.
 •  
 •  توسعه روشهای غربالگری مولکولی با استفاده از ژنهای گزارشگر (reporter) که در این راستا می توان به طرح تهیه سلولهای نشانگر جهت شناسایی داروهای ضد HTLV-1 اشاره کرد.
 •  
 •  فعالیت در زمینه همسانه سازی ژنهای تولید کننده پروتئینهای موثر علیه ویروسها مانند همسانه سازی و بیان اینترلوکین 29 و بررسی تاثیر آن بر روی ویروس HTLV-1.
 •  
 •  تلاش در جهت دستیابی به دانش تولید واکسنهای ضد ویروسی مانند واکسن ویروس پاپیلومای انسانی و ویروس روتا.
 •  
 •  جستجوی شرایط بهتر ایمن سازی نظیر استفاده از همیارهای بیولوژیک و غیر بیولوژیک، شرایط واکسیناسیون مختلف و ... جهت ایجاد .اکسنهای ضد ویروسی موثرتر.
 •  
 • ساخت کلونهای مولکولی نوترکیب ویروسهای مختلف و استفاده از آنها بعنوان ابزار مبارزه با سرطان که در این راستا تا کنون کلونهای مولکولی ویروسهای اوریون، سرخک، پولیو و آدنو ساخته شده است.


  پروژه‌های بین‌المللی در 5 سال گذشته:2 پروژه • پروژه‌های ملی / برون‌سازمانی در 5 سال گذشته: 27 پروژه برون‌سازمانی