"عنوان پایان نامه های دانشجویی "


دکتر آمیتیس رمضانی (استاد)


• طراحی فورمولاسیون اسیدبتولینیک وآمفوتریسین بی، کپسوله شده در نانوحامل های دندریمروکیتوزان و ارزیابی اثر درمانی فرمولاسیون ها در ضایعه لیشمانیا ماژور در مدل موشی
• بررسی سرواپیدمیولوژی ، فراوانی و غلظت پاروو ویروسB19 انسانی در اهداکنندگان خون شهر تهران
• مولكولار اپيدميولوژي هرپس ويروس انساني8(HHV-8) در بیماران آلوده به ويروس نقص ايمني انساني
• بررسی فراوانی عفونت نهفته هپاتیت ب و موتاسیونهای ناحیه ژن S در بیماران دیالیزی
• شیوع و ژنوتایپ پاروویروس انسانی B19 در بیماران آلوده به HIV
• بررسی موتاسیونهای فرار از واکسن در بیماران آلوده به HIV
• بررسی ژنوتایپهای هپاتیت C در بیماران مراجعه کننده به کلینیک عفونی ولی عصر اراک در سال 92-93
• بررسی سطح اینترلوکین 17 در بیماران مبتلا به تب مالت قبل و بعد از درمان
• بررسی فراوانی عفونت ویروس پاپیلوم انسانی در نمونه های کولون مبتلایان به آدنوکارسینوم و پولیپهای آدنوماتوز کولون
• اهمیت غربالگری اعضای خانواده بیماران مبتلا به بروسلوز در اراک در سالهای 93-92
• مقادیر هماتولوژیک رفرانس افراد سالم در اهداکنندگان خون در ایران
• مقایسه علائم بالینی و آزمایشگاهی اپیدیموارکیت بروسلایی با سایر اپیدیموارکیت های باکتریایی
• بررسی ریسک فاکتورهای هپاتیت B ، C و HIV در معتادین به مواد مخدر تزریقی در اراک
• شیوع آدنوویروس و ویروسهای JC و BK در سیستیت هموراژیک در گیرندگان پیوند مغز استخوان


دکتر محمدرضا آقاصادقی (استاد)


1- Cloning and expression of streptokinase gene isolated from Iranian streptococci strains: Allelic Variation analysis of Streptokinases and enzymatic assessment of the expressed protein
2- Studies on the Effect of HCV Capsid protein Expression on Transcriptional Levels of IRF-1, ISG20 and ISG56 Genes in Huh-7 Cell Line in the Presence or Absence of Interferon-α
3- تولید پارتیکل شبه ویروسی مرکل سل پولیوما به کمک بیان پروتیین MCPyV VP1 در سیستم بیانی باکلوویروسی
4- استفاده از روش ZNA برای شناسایی پلی مورفیسم
Rs 12979860 اینترلوکین 28 , و مقایسه آن با روش های HRM و RFLP در بیماران مبتلا به هپاتیت C تحت درمان با اینترفرون و ریباویرین
5- سنتز دندریمر G2پلی اتیلن گلیکول- سیترات کانژوگه شده با کورکومین به منظور بررسی اثرات ضد ویروس های HIV-1 و HSV-1
6- بررسی اثر شش ماده ضد عفونی کننده بر ویروس هپاتیت B
7- آماده سازی و ارزیابی ایمونوبیولوژیکی کمپلکس دو ظرفیتی پلی ریبوزیل ریبیتول فسفات هموفیلوس آنفلوانزای تیپ b و پروتیین Haps هموفیلوس آنفلوانزای بدون کپسول به عنوان کاندیدای واکسن هموفیلوسی در مدل حیوانی
8- بررسی اثر نانوادجوانت آرکئوزومی با منشا از Methanobrevibacter smithii در القای پاسخ های ایمنی سلولی و همورال علیه HIV-1 در مدل حیوانی
9- سنتز ترکیب جدید نانو کونژوگه دندریمری حامل داروی نویراپین و بررسی اثرات ضد HIV در رده سلولی HEK293
10- بررسی اثرات آنتی ویروسی و ضد سرطانی متابولیت های ثانویه استخراج شده از خیار دریایی گونه Holothuria leucospilota در شرایط آزمایشگاهی
11- بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های شایع ژن گلوتاتیون S ترانسفراز در بیماران ایرانی مبتلا به میوم رحمی
12- بررسی تنوع ژنتیکی و موتاسیون های مقاومت داروئی ناحیه اینتگراز اچ آی وی -1 در افراد اچ آی وی مثبت درمان نشده در ایران
13- تعیین فراوانی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs 12979860 وابسته به درمان ژن IL28B در ایرانیان مبتلا به عفونت HCV
14- ارزیابی ایمنی زایی تزریق همزمان پلاسمید بیانی واجد ژن NS3 ویروس هپاتی C و لیستریولیزین O در مدل موشی BALB/c
15- مطالعه ارتباط پلی مورفیسم 4G/5G در ژن PAI-1 با اسکیزوفرنی در بیماران ایرانی
16- ترانس داکشن سلول مخمر پیکیا پاستوریس در نتیجه انتقال وکتور واجد ژن E2 ژنوتایپ JFH1 ویروس هپاتیت سی
17- طراحی و ساخت وکتورهای بیانی gpB و pp65 ویروس سایتومگال انسانی در سیستم یوکاریوتیک با هدف تولید تولید Dna Vaccine
18- ارزیابی اثرات ضد ویروس HIV ترکیبات مشتق از 8 فنیل -4 کینولون بااستخلاف های مختلف در موقعیت 3
19- ارزیابی و مقایسه پاسخ های ایمنی علیه سازه های پلی توپی و پروتیین ژن core ویروس هپاتیت C در موش BALB/c
20- آماده سازی و ارزیابی ایمونوبیولوژیکی کمپلکس دوظرفیتی پلی ریبوزیل

 

دکتر پونه رحیمی(دانشیار)


1- کلون ژن Core+1(F) ویروس هپاتیت C در سیستم باکولو ویروس
2- ترانسفکت سلول حشره ای sf9 به وسیله باکلوویروس نوترکیب واجد ژن core+1 ویروس هپاتیت C ژنوتایپ JFH1
3- طراحی و ساخت سازه‌ژنی نوترکیب واجد ژن tat ویروس نقص ایمنی اکتسابی انسان (HIV1) با استفاده از وکتور pCDH-CMV.
4- ترانس داکشن سلول مخمر پیکیا پاستوریس در نتیجه انتقال وکتور واجد ژن E2 ژنوتیپ JFH1 (2a) ویروس هپاتیت سی.
5- تراریخت سلول مخمر Pichia pastoris و باکتری E-Coli بوسیله وکتورهای نوترکیب pET و pPICZa واجد ژن E1 ویروس هپاتیت سی.
6- سنتز و بررسی اثرات ضد همانندسازی ویروس HIV-1 ترکیبات جدید نانوگونژوگه دندریمر خطی-کروی با بار منفی با داروهای اباکاویر، ریتوناویر و زیدوودین.
7- ارزیابی ایمنی زایی فرم کونژوگه پروتئین نوترکیب NS3 ویروس هپاتیتC با دندریمر G2 در مدل موشی BALB/c.
8- توسعه رده سلولی پایدار HEK 293 بمنظور بیان پایدار ژن HIV-1 tat و مقایسه اثر مهاری مولکولهای طراحی شده siRNA اختصاصی ژن در خاموش‌سازی ژن tat در سلولهای پایدار شده HEK 293 .
9- بررسی خاموش سازی ژن vpr ویروس HIV-1 در رده سلولی پایدار CHO-K1 بیان کننده پایدار ژن vpr با بکارگیری مولکول های siRNA اختصاصی طراحی شده علیه mRNA این ژن.
10- توسعه رده سلولی پایدار HEK 293 بمنظور بیان پایدار ژن HIV-1 nef و مقایسه اثر مهاری مولکول-های طراحی شده siRNA اختصاصی ژن در خاموش‌سازی ژنnef در سلولهای پایدار شده HEK 293 .
11- ارزیابی ایمنی زایی فرم کونژوگه پروتئین نوترکیب NS3 ویروس هپاتیت سی با دندریمر G2 در مدل موشی BALB/c.
12- ترنسفکت سلول حشره Sf9 به وسیله باکولوویروس نوترکیب واجد ژن Core+1 ویروس هپاتیت C ژنوتایپ JFH1.
13 - بررسی بیان ساختار DNAای کد کننده ژن Core ویروس هپاتیت C در سلول پستانداران با استفاده از روشهای مختلف انتقالی و ارزیابی ایمنی زایی آن در مدل موشی BALB/c .
14- جدا سازی و خالص سازی پروتئین نوکلئوکپسید ویروس هاری و تکثیر تمام طول ناحیه ژنومی آن از سلولهای BSR آلوده به روش RT-PCR.
15- طراحی و ساخت وکتور نوترکیب واجد ژن Vpr ویروس نقص ایمنی اکتسابی انسانی HIV-1 با استفاده از لنتی وکتور pCDH-CMV و وکتور pEGFP-N1.

 

دکتر اعظم بوالحسنی(دانشیا ر)


1- ارزیابی ایمنولوژیکی لیشمانیا تارنتولی بیان کننده ژن HPV16E7 فیوز شده به NT-gp96 در مدل موش توموری C57BL/6
2- بررسی اثرات درمانی و ضد توموری توسط ادغام کروسین زعفران با واکسن DNA یی HPV در مدل موشی C57BL/6
3- بررسی اثرات سیتوتوکسیک و آپوپتوزی کروسین به عنوان یک کاروتنوئید اصلی زعفران ایران روی سلولهای توموری TC-1 تحت شرایط آزمایشگاهی
4- کلونینگ، بیان و تخلیص HPV16 L1 در سیستم بیان پروکاریوتی
5- تولید ذرات شبه ویروسی در سیستم بیان یوکاریوتی تک سلولی (لیشمانیا تارنتولی) به عنوان یک سیستم انتقالی واکسن HCV و ایمنی آن در مدل موشی
6- کلونینگ فیوژن HPV16 L1-L2 در وکتور یوکاریوتی برای ارزیابی بیان پروتئین در رده سلولی پستانداران
7- طراحی DNA واکسن بیان کننده پروتئین فیوژن HIV MPER-V3 و ارزیابی ایمنی آن در مدل موشی
8- ارزیابی انتقال پروتئین نوترکیبHIV-1 Nef با واسطه Tat، Pep و Cady به داخل سلولهای زنده و سنجشهای ایمنولوژیکی آنها در مدل موشی
9- بررسی فعالیت ادجوانتی پروتئین HMGB1 برای افزایش توانایی DNA واکسن درمانی در مدل موشی
10- تولید ایمنوادجوانت فلورسنت HMGB1 در سیستم بیان باکلوویروس-حشره برای طراحی واکسن درمانی در مقابل عفونتهای HPV16


دکتر سید مهدی سادات(استادیار)


لیست پایان نامه های در حال انجام:
1- بررسي تاثير miR-20 R و miR-17 بر مسير JAk-STAT در رده سلول هاي jurkat ( کارشناسی ارشد)
2- ساخت، تولید وارزیابی خواص ایمونولوژیک ذرات شبه ویروسی حاوی V3-MPER HIV-1 در موش BALB/c (دکتری تخصصی)

لیست پایان نامه های خاتمه یافته:


1- تعیین فراوانی پلي مورفيسم تك نوكلئوتيديrs12979860 وابسته به درمان ژن IL28B درایرانیان مبتلا به عفونتHCV (کارشناسی ارشد)
2- مطالعه ارتباط پلی مورفیسم 4G/5G در ژن PAI-1 به اسکیزوفرنی در بیماران ایرانی (کارشناسی ارشد)
3- بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم های زیر واحد های GSTT1و GSSTM1 و گلوتاتیون S- ترانسفراز در 50 فرد مبتلا به میوم رحمی (کارشناسی ارشد)
4- تعیین فراوانی پلی مورفیسم تک نوکلئوتیدی rs8099917 وابسته به ژن IL28B در ابتلای به عفونت HCV(کارشناسی ارشد)
5- فراوانی چند شکلی تك نوكلئوتيدي rs1800469 وابسته به ژن TGF-β1درایرانیان مبتلا به عفونت HCV(کارشناسی ارشد)
6- تعیین فراوانی پلی مورفیسم تك نوكلئوتيدي rs1800629 وابسته به ژن TNF-αدرایرانیان مبتلا به عفونت مزمن HCV (کارشناسی ارشد)
7- تعیین و بررسی موتاسیون مرتبط با سرطانزایی آنتی ژن توموری بزرگ ویروس مرکل سل پولیوما در بیماران مبتلا به سرطان پوست (کارشناسی ارشد)
8- بررسی تکثیرو یا مرگ رده سلولی Jurkat بعد از انتقال miRNA های دارای کاهش و یا افزایش بیان تحت القاء اینترلوکین 2 (کارشناسی ارشد)
9- ارزیابی اثرات ضد ویروس HIV ترکیبات جدید 1و3و4 اکسادیازول با استخلاف های مختلف در موقعیت 2و5 (کارشناسی ارشد)

 

دکتر مجتبی حمیدی فرد(استادیار)


بررسی اثرات رئوویروس بر سلولهای بافت سرطانی بیماران مبتلا به هپاتوسلولار کارسینوما (HCC)

 

دکتر کاظم باعثی(استادیار)


1 - استاد مشاور پایان نامه دکترا محمد غلامی:"راه اندازی و بهینه سازی بار ویروس نقص ایمنی ااکتسابی با روش TaqMan RT real time PCR"

2 - استاد مشاور پایان نامه دکترا مجتبی ایزدی: "اثر 8 هفته تمرینات هوازی شدید، اینتروال شدید و ترکیبی (هوازی+مقاومتی) بر بیان ژنTCF7L2 در سلول های پانکراس موش های دیابتی نوع 2"

3 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد ارسلان نارویی: "اندازه گیری میزان بیان mir-146a در لمفوسیت های افراد مبتلا به ویروس HIV-1"

4 - استاد راهنمای پایان نامه کارشناسی ارشد مسعود نجفی: "بررسی الگوی موتاسیون های مقاومت داروئی انتقال یافته(T.D.R)ژن های ریورز ترانسکریپتاز و پروتئاز ویروس HIV-1 در بیمارانی که دارو نمی گیرند"

5 - استاد راهنمای دوم پایان نامه کارشناسی ارشد مرضیه نیلی: "توالی یابی ژنوم کامل ویروس HIV-1در بیماران تحت درمان HAART طولانی مدت با شرایط پایدار بالینی"

6 - استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد عارفه عربزاده: "بررسی سنجش کمی DNA viral loadو ارتباط نسبت آن با RNA viral load در افراد آلوده به ویروس HIV-1

7 - استاد مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد مهدی مطیع: " تاثیر 12 هفته تمرینات هوازی، مقاومتی و تناوبی بر بیان ژن IRSI در عضله دوقلوی موش های دیابتی نوع 2"

8 - استاد مشاور پایان نامه دکترا رسول محمدی: "تاثیر 12 هفته تمرین هوازی، اینتروال و مقاومتی بر بیان
ژن RAGE, VCAM1, ICAM1 در قلب موش های دیابتی نوع 2"
9 - استاد راهنما دوم پایان نامه کارشناسی ارشد محمد رضا کندی: " بررسی اثر siRNA-vif کونژوگه شده با دندریمر بر روی بیان ژنهای HIV-1"

 

دکتر اصغر عبدلی(استادیار)


نقش القا و مهار اتوفاژی در تکثیر ویروس های RNA دار سنس مثبت و سنس منفی(کارشناسی ارشد)
بررسی اثر سطوح بیان TRF1 , TRF2 بر کاهش فعالیت تلومراز طی اتوفاژی القا شده در سلول های هلا(کارشناسی ارشد)
بررسی اثربخشی القای اتوفاژی در روند تکثیر رئوویروس اونکولایتیک در سلول های مزانشیمی(کارشناسی ارشد)
اثر مهار اتوفاژي بر روي فعاليت آنكوليتيك ويروس VSV در سلول هاي توموري TC1در كشت سلولي و مدل موشي C57BL6 . (کارشناسی ارشد)
اسپور درمانی سرطان سینه بدخیم با اسپور باکتری Clostridium novyi در مدل حیوانی تومری و کشت سلولی سرطانی)دکتر تخصص)
خاصیت ادجوانتی القای اتوفاژی با بکلین در واکسن نوترکییب HEV (دکتر تخصص)
اثر القای اتوفاژی در فعالیت تلومراز و طول عمر سلول های سرطانی (دکتر تخصص)

لیست پایانامه های خاتمه یافته:
افزایش اثر بخشی داروی ضد رتروویروسی Atripla و کاهش دوز دارویی آن با دستیابی به فرمولاسیون مناسب کیتوزان-دارو
بررسی ایمنی زایی واکسن پلی توپ کاندیدDNA ایی ویروس ایدزبا یادآور واکسن پروتئینی در مدل موشی
بررسی اثر ادجوانت CPG ODN بر روی واکسن بلی توپ ویروس HIV در موش
توليد نانوبادي نوتركيب شتري عليه اپی توپ هایTat-pol–gag-env) Top4 ( ویروس ایدز با استفاده از فناوري نمايش فاژي
توليد نانوبادي نوتركيب شتري عليه اپی توپ Tat ویروس ایدز با استفاده از فناوري نمايش فاژي
فرمولاسیون بیوشیمیایی وبررسی ایمنی زایی واکسن پلی توپی ویروس ایدز با استفاده ازسیستم رهایش نانو دندیمر
بررسی کارایی ایمنی زایی و رهایش واکسن پلی توپی ویروس ایدز با استفاده از ادجوانت CpG ODN و نانو ذرات کایتوزان در مدل موشی
فرمولاسیون واکسن اپی توپی ویروس ایدز با استفاده ازسیستم رهایش نانو دندیمر و برس ایمنی زایی آن در مدل موشی
طراحی ، ساخت و تولید پروتئین نوترکیب کارا در جلوگیری از سرطان سرویکس ناشی از ویروس و رهایش آن با ویروزوم
ادغام همزمان واکسن آنفلوانزا و اولیگودی اکسی نوکلئوتید های CpG درون نانوذرات کیتوزان و بررسی اثر آن در مقایسه با واکسن آنفلوانزا غیر فعال شده در مدل موشی