ردیف

نام و نام خانوادگي

رشته تحصيلي

دانشگاه

موضوع پايان نامه

 1

علیرضا نخعی

 بيوشيمي

 تربیت مدرس

 تهيه واكسنهاي اسيد نوكلئيكي حامل ژنهاي  CPAوCPB  ليشمانيا اينفانتوم و ارزيابي آنها درسگ و بررسي ايمنوژنيسيته سيستئين ...

 2

 آزیتا زاده وکیلی

 فرآورده هاي بيولوژيك

 انستیتو پاستور

 واكسيناسيون ژنتيك موشهای BALB/c عليه ليشمانيا ماژور توسط ژنهاي اتصال يافته سيستئين پروتئيناز (cpa/b).

 3

 حميد ابطحي

 مبكروبيولوژي

 تربیت مدرس

 

 4

 اعظم بوالحسنی

 بيوشيمي

 تربیت مدرس

 کلونینگ، بیان و تخلیص پروتئین های نوترکیب E7 ویروس پاپیلومای انسانی نوع 16 و شوک حرارتی 96 به منظور ارزیابی توانایی  ...

 5

 طاهره طاهری

 ‍ژنتيك ملكولي

 

 بررسی نقش پپتیداز نشانه تیپ I انگل لیشمانیا ماژور در بقاء، رشد، عفونت زایی و محافظت با روش از هم گسیختن ...

 6

 دلارام درود

 بيوتكنولوژي دارويي

 انستیتو پاستور

 تهیه و ارزیابی نانوذرات لیپیدی جامد حاوی وکتور ژن سیستئین پروتئیناز به عنوان فرمولاسیون نوین واکسن لیشمانیا.

 7

 الهام محیط

 بيوتكنولوژي دارويي

 انستیتو پاستور

 ساخت و ارزیابی واکسن DNA یی از دو دیدگاه پیشگیری و درمان HPV16 با استفاده از آنتی ژن E7 به همراه Gp96 و IP-10.

 8

 نگار سید

 فرآورده هاي بيولوژيك

 انستیتو پاستور

 طراحی و ساخت واکسن پلی توپی واجد اپی توپهای انسانی محرک سلولهای CD8+ بر علیه لیشمانیا ماژور بر اساس روشهای  ...

 9

 نوشین سلجوقیان

 بيوتكنولوژي دارويي

 انستیتو پاستور

 انگل زنده لیشمانیا تارنتولی بیان کننده آنتی ژنهای ایمنودومینانت (A2-CPA-CPB-CTE)  به عنوان کاندید واکسن

 10

 سارا دبیریان

 بيوتكنولوژي دارويي

 انستیتو پاستور

 دستیابی به آلفا-دفنسین_1 انسانی (HNP-1) و بررسی نقش ضد لیشمانیایی آن در حضور یا عدم حضور CpG-ODN بر  ...

 11

 لیلا پیشرفت ثابت

 ويروس شناسي

 تهران

 طراحی و ساخت واکسن تجربی چند اپی توپی ویروس هپاتیت C و ارزیابی ایمنی زایی آن در مدل موشی

 12

 مهدی شهبازی

 ايمنولو‍ژي

 اصفهان

 

 13

 مریم حیدری خراجی

 بيوتكنولوژي

 انستیتو پاستور

 ارزیابی اثر پارامومایسین  فرموله شده با SLN  بر روی دو سویه عامل لیشمانیوز جلدی (L. major, L. tropica) در شرایط  ...

 14

 جلال کیانی

 ويروس شناسي

  تهران

 طراحی، بیان و بررسی عملکرد دومن مهندسی شده همولوژی پومیلیو (PUM-HD) از پروتئین Pumilio انسانی برای اتصال  ...

15

 زهرا عبدلصمدی

 بيوتكنولوژ‍ي دارويي

 انستیتو پاستور

 بررسی اثرات درمانی آلفا دفنسین (HNP-1) در زخم های حاصل از لیشمانیا ماژور در مدل موشی با استراتژیهای گوناگون

 16

 علیرضا بدیر زاده

 انگل شناسي

 شهید بهشتی

 شناسایی و بررسی فعالیت آنزیم آرژیناز در لیشمانیاهای پاتوژن سویه های ایران (لیشمانیا تروپیکا، ماژور) و لیشمانیای غیرپاتوژن  ....

 17

 الهام غلامی

 بيوتكنولوژي ملكولي

 دانشگاه تهران

 شناسایی پروتئین های ایمنوژنیک بزاق پشه خاکی فلبتوموس سرژانتی و ارزیابی نقش حفاظتی واکسن DNAیی آن بر علیه عفونت...

 18

 نسترن انصاری

 ويروس شناسي

 دانشگاه  تهران

 طراحي، ساخت وارزيابي ايمني زايي  ليشمانيا تارنتولي بيان كننده ي سازه PT-NT(gp96)  از ويروس هپاتيت C در مدل موشي ...

 19

 فاطمه خدير

 

 دانشگاه شيراز

 بررسی اثر پاتولوژیکی و ایمونولوژیکی راپامایسین در درمان  لیشمانیا ماژور و لیشمانیا  تروپیکا در مدل موشی BALB/c

 20

 حسين منتخب يگانه

 بيوشيمي باليني

 

 بررسي و مقايسه تغييرات نيتريك اكسيد و فعاليت آنزيم آرژيناز قبل و بعد از مداخله درماني توسط zp-10 بر اساس دو رويكرد ژن  ....