دکتر مریم فاضلی (معاون بخش، عضو هیات علمی)

دكتر فيروزه فرح تاج (سوپروایزر آزمایشگاه مرجع کشوری)

 

 

دكتر فرزانه شيخ الاسلامي (عضو هیات علمی)

سرکار خانم سپیده علی نیا (کارشناس)

جناب آقای دکتر رضا فرزاد (کارشناس)

خانم مهسا طاهر زاده

   
   

دکتر محمدصادق خسروی (کارشناس بخش)

   

 

خانم مرجان چگاه (منشی بخش) 

 

 آقای شهروز کرمی (کارگر خدمات) 

 

 

سرکار خانم مهراز عبداله زاده (کارشناس)


 

دکتر مهدی راه پیما (عضو هیات علمی)

 

خانم مهسا گلاهدوز(کارشناس آزمایشگاه)
 

 

آقای عارف هاشمی فرد (کارشناس آزمایشگاه)

  خانم سارا شریفی(کارشناس آزمایشگاه)