مقالات

"عنوان مقاله های پژوهشی "

دکتر آمیتیس رمضانی(استاد)

 


مقالات انگلیسی:


• آقاخانی. ا ،..... بنی فضل. م، باوند. ا، رمضانی . ا (سروپروالانس سنی و جنسی ویروس پاپیلوم انسانی 16 و 18 در جمعیت عمومی شهر تهران ، ایران) Medical Microbiology and Immunology (زیر چاپ)
• شریف. ع ، آقاخانی. ا ،..... بنی فضل. م،..... باوند. ا، رمضانی . ا (شیوع و ژنوتایپ پاروویروس B19 انسانی در بیماران همودیالیز و پریتونئال دیالیز ایران) Intervirology (زیر چاپ)
• صوفیان، م ، رمضانی . ا،… بنی فضل. م ،.........و آقاخانی. ا،(سطوح اينترلوكين-17 و TGF-β در بيماران مبتلا به بروسلوز حاد، قبل و بعد از درمان) Turkish Journal of Medical Sciences 46(5): 1348-52(1395)
• صوفیان، م ، رمضانی . ا،… بنی فضل. م ،.........و آقاخانی. ا،(توزیع ژنوتیپهای ویروس هپاتیت C در شهر اراک ، استان مرکزی ایران) Iranian Journal of Microbiology 8(5): 321-325(1395)
• صوفیان، م ، بنی فضل. م ، ضیایی. م ، آقاخانی. ا، فرازی. ع ع ، رمضانی . ا (انتقال درون فامیل عفونت ویروس هپاتیت B در اراک، ایران) Iranian Journal of Pathology11(4): 328-333(1395)
• آقاصادقی ، م . ولایتی ، ع.......آقاخانی ، ا.......و رمضانی ، ا( شیوع کم موتانتهای فرار از واکسن هپاتیت B در افرادیکه پس از شروع واکسیناسیون کشوری متولد شده اند) Archives of Virology161:3405-3411(1395)
• آقاخانی. ا ، محرز . م ، .... ، بنی فضل. م ، ... و رمضانی . ا ،( عفونت نهفته هپاتیت B و موتاسیونهای ژن S در بیماران آلوده به HIV بعد از واکسیناسیون HBV) International Journal of STD & AIDS 27(11):967-72 (1395)
• رمضانی . ا ،.... محرز . م ، ،... ، بنی فضل. م، ......و آقاخانی. ا (عدم وجود هرپس ویروس 8 در بیماران ایرانی آلوده به HIV) Iranian Journal of Public Health45(7):935-940 (1395)
• جوزپناهی. م ، رمضانی . ا، ...بنی فضل.م ،...آقاخانی. ا( ویرمیBK در بیماران ایرانی کاندید پیوند کلیه) Iranian Journal of Pathology11(3):210-215 (1395)
• آقاخانی. ا ، محرز . م ، .... ، بنی فضل. م ، ... و رمضانی . ا ،( عدم تداوم ویرمی پاروویروس B19 در بیماران ایرانی آلوده به HIV بعد از یکسال پیگیری) Archives of Virology 161(5):1183-7(1395)
• اخگری. ش ، محرز . م ، آزادمنش. ک،......... آقاخانی. ا،... ، بنی فضل. م، باوند. ا و رمضانی . ا (شیوع و ساب تایپ عفونت ویروس BK در بیماران ایرانی آلوده به HIV) Medical Microbiology and Immunology 205:57-62 (1394)
• اسلامي فر. ع ، رمضانی . ا ، ....بنی فضل. م ، باوند. ا ……..و آقاخانی. ا، (عفونت نهفته هپاتیت C در بیماران همودیالیزي ایران). Journal of Nephropathology 4(4):116-120(1394)
• آزاد منش . ک ، محرز . م ، کاظمی منش . م ، آقاخانی. ا ، فروغی . م ، بنی فضل. م، اسلامي فر. ع و رمضانی . ا (شيوع و ساب تايپهاي پاروويروس انساني B19 در بیماران ایرانی آلوده به HIV) Journal of Medical Virology87(7):1124-1129(1394)
• شریف . ع ، شریف . م ، آقاخانی. ا، بنی فضل . م..... اسلامي فر. ع و رمضانی . ا. ( شیوع ویرمی BK در بیماران دیالیزی و همو دیالیزی در ایران ) Infectious Diseases 47(5):345-348(1394)
• رمضاني.ا ، محرز. م ، بنی فضل . م و آقاخاني. ا، (اهمیت عفونت ویروس هپاتیت E در بیماران آلوده به HIV : یک موضوع قابل بحث) Asian Pacific Journal of Tropical Disease 5(5):337-341(1394)
• رمضاني.ا ، کلانتر.ا ، آقاخاني. ا، بنی فضل . م..... اسلامي فر. ع.....و محرز.م (عدم وجود ارتباط پلی مورفیسم ناحیه پروموتور ژن اینترلوکین 10 با حساسیت به HIV و پیشرفت آن به سمت ایدز) Iranian Journal of Pathology 10(2):141-148(1394)
• آقاصادقی. م ، بنی فضل . م، آقاخاني. ا، اسلامي فر. ع، وهاب پور. ر و رمضاني.ا ( عذم وجود عفونت نهفته هپاتیت B در افراد non-responder به واکسن هپاتیت B) Iranian Journal of Microbiology 6(5):350-353(1393)
• رمضانی . ا ،...... اسلامي فر. ع، بنی فضل. م ………..و آقاخانی. ا، (کاهش Anti-HBcایزوله و عفونت نهفته هپاتیت B در بیماران دیالیزی) Nephro-Urology Monthly: 7(1): e22674 (1393)
• آقاخانی. ا ، همکار. ر، رمضانی . ا،.......... بنی فضل . م ، رشیدی. ن ، اسلامي فر. ع (عدم وجود DNA ویروس پاپیلوم انسانی در آدنوکارسینوم و آدنومای کولون) Journal of Cancer Research and Therapeutics10 (3):531-534(1393)
• اسلامي فر. ع ، رمضاني.ا ، .......... آقاخاني. ا. (بررسی ارتباط ویروس پاپیلوم انسانی و کارسینوم پستان Iranian Journal of Pathology 10(1):41-46(1393)
• اسلامي فر. ع ، رمضانی . ا ، بنی فضل. م ،صوفیان، م ،... آقاخانی. ا.( ايمني به ديفتري و كزاز در اهداكنندگان خون در اراك،استان مركزي ايران) Iranian Journal of Microbiology 6(3):190-193(1393)
• صوفیان، م ، ولایتی، ع. آقاخانی. ا،...... فرازی. ع ع ، بنی فضل. م، اسلامي فر. ع، رمضانی . ا ، (مقایسه دو زمان رژیم سه دارویی دردرمان بیماران بروسلوز بدون عارضه: یک مطالعه بالینی راندوم). Scandinavian Journal of Infectious Diseases46(8):573-577(1393)
• رمضانی . ا ، امیر معزی. ر ..... ، آقاخانی. ا،.... بنی فضل. م،.... اسلامي فر. ع، صوفیان، م ، (سرو پروالانس، عفونت همزمان و رفتارهای مرتبط با اکتساب HCV, HBV و HIV در معتادان تزریقی مرد در اراک ، ایران) AIDS Care26(9):1122-1126(1393)
• رمضانی . ا،..... ، بنی فضل . م ، آقاخانی . ا ، اسلامي فر. ع......... (پاسخ سرولوژیک به یک دوز بوستر داخل جلدی یا داخل عضلانی واکسن هپاتیتB در بیماران آلوده به HIV که به واکسیناسیون استاندارد پاسخ نداده اند) مجله Perspective in Clinical Research 5(3):134-8(1393)
• بیداری زره پوش. ف ، شریفی . گ، زاهدی فرد. س،.......و آقاخانی . ا (متاستاز دو طرفه اوربیتال در کارسینوم فولیکولار تیروئید: گزارش یک مورد نادر) Iranian Journal of Pathology9 (3): 229-233 (1393)
• رمضانی . ا، محرز. م ، بنی فضل . م، فروغی. م ، اسلامي فر. ع ، آقاخانی . ا(پاسخ ایمنی به واکسیناسیون استاندارد هپاتیت B در بیماران آلوده به HIV) Vaccine Research 1 (2): 12-15(1393)
• رمضانی . ا ، اسلامي فر. ع، بنی فضل. م ……….. آقاخانی. ا، (عفونت نهفته هپاتیت C در بیماران همودیالیزي داراي سطوح افزایش یافته آنزیم های کبدی) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراك 16(80):34-40 (1392)
• رمضانی . ا، اسلامي فر. ع، بنی فضل . م و آقاخانی . ا (اهمیت Anti-HBc ایزوله در یافتن عفونت نهفته ویروس B در بیماران همودیالیزی) مجله Therapeutic Apheresis and Dialysis 17 (6): 644 (1392)
• صوفیان، م، آقاخانی. ا، بنی فضل. م، اسلامي فر. ع،........ رمضانی . ا.( تمایز اپیدیدیموارکیت بروسلائی از اپیدیدیموارکیت غیر اختصاصی در یک منطقه اندمیک برای بروسلوز ) J Med Microbiol Infec Dis 1 (1): 8-13 (1392)
• صوفیان، م ،... آقاخانی. ا،..... بنی فضل. م،.... اسلامي فر. ع، رمضانی . ا.( غربالگری اعضای خانواده بیماران دارای بروسلوز حاد در یک منطقه اندمیک) Iranian Journal of Microbiology5 (3): 215-219 (1392)
• رمضانی . ا،...... اسلامي فر. ع، محرز. م ، بنی فضل . م ، .................آقاخانی . ا(عفونت ویروس هپاتیت E در بیماران آلوده به HIV در یک منطقه اندمیک در ایران) International Journal of STD & AIDS 24 (10): 769-774(1392)
• صوفیان، م ،.... بنی فضل. م،آقاخانی. ا، اسلامي فر. ع...و رمضانی . ا.( مقادیر رفرانس هماتولوژی در مردان سالم در ناحیه مرکزی ایران) Iranian Journal of Pathology9 (1): 50-55 (1392)
• احترام. ح ، رمضانی . ا، اسلامي فر. ع، صوفیان، م ، بنی فضل. م.......آقاخانی. ا ، مشایخی.پ (شیوع عفونت ویروس هپاتیت Eدر اهداکنندگان خون در استان مرکزی ایران در سال 2012 ) Iranian Journal of Microbiology 5(2):172-176 (1392)
• آقا صادقی، م . ......آقاخانی ، ا. بنی فضل ، م.....اسلامی فر، ع...رمضانی، ا (شیوع و ژنوتایپ ویروس هپاتیت D در بیماران آلوده به HIV و همودیالیزی ) Hepatitis Monthly 13(5): 7481e(1392)
• صوفیان، م... ......آقاخانی ، ا.... بنی فضل ، م... .....اسلامی فر، ع...رمضانی، ا (عدم ارتباط پولی مورفیسم ژن پروموتور اینترلوکین با پیش آگهی عفونت ویروس هپاتیت B ) Hepatitis Monthly13(5): 8803e(1392)
• رمضاني.ا بنی فضل . م ، اسلامي فر. ع ، احمدی ، رازقی. ع و آقاخاني. ا ( پیش آگهی بیماران همودیالیزی دارای عفونت نهفته هپاتیت B در follow up 4 ساله ) Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases 22(1):12-15(1391)
• صوفیان، م.......... آقاخاني. ا ، بنی فضل. م ، اسلامي فر. ع......... و رمضانی . ا. (شیوع کم آگلوتینینهای بروسلا در اهداکنندگان خون در استان مرکزی ایران ) Iranian Journal of Microbiology 5(1):24-27 (1391)
• صوفیان، م. آقاخاني. ا ، فرازی، ع ، بنی فضل. م ، اسلامي فر. ع ....... و رمضانی . ا. (پروفایل سرمی سیتوکاینهایT helper نوع 1 و 2 در بیماران آلوده به ویروس هپاتیتC ) Hepatitis Monthly12(12): 6156e(1391)
• رمضانی . ا. بنی فضل. م ، آقاخاني. ا (کلیات GB Virus C : نگرش به اهمیت بالینی) Journal of Gastroenterology and Hepatology Research 2(1):343-9 (1391)
• صوفیان، م. آقاخاني. ا ، بنی فضل. م ،......... ، اسلامي فر. ع و رمضانی . ا. (هپاتیت ویروسی و عفونت HIVدر معتادان تزریقی در یک شهر مرکزی ایران ) Journal of Addiction Medicine 6(4):292-6 (1391)
• آقاخاني. ا ، بنی فضل . م ، اسلامي فر. ع ، احمدی ، ف و رمضاني. ا.( هپاتیت ویرال و عفونت HIV در بیماران همودیالیزی) Hepatitis Monthly12(7):463-64 (1391)
• رمضاني. ا ، بنی فضل . م ، اسلامي فر. ع صوفیان، م و آقاخاني. ا ، (عفونت نهفته هپاتیت B در بیماران مختلفhigh risk) Hepatitis Monthly12(7):467-68 (1391)
• آقاخاني. ا ، بنی فضل . م ،ولايتي. ع ، اسلامي فر. ع ، و رمضاني. ا.( عفونت نهفته ویروس هپاتیت ب در بيماران دياليزي، موضوعي براي توجه)مجله Therapeutic Apheresis and Dialysis 16(4):328-33 (1391)
• رمضاني. ا. بنی فضل . م ،..... اسلامي فر. ع و آقاخاني. ا. ( تاثیر آنتی ژن لکوسیت انسانی و پلی مورفیسم ژن اینترلوکین 10 در پیش آگهی ویروس هپاتیت ب ) Hepatitis Monthly12 (5): 320-325 ( 1391)
• اسلامي فر. ع. رمضاني. ا. بنی فضل . م ،...و آقاخاني. ا.( شیوع سرمی آنتی بادیهایIgG ضد بوردتلا پرتوسیس در سنین مختلف در تهران) مجله پاتولوژی ایران7 (3): 171-176 ( 1391)
• صوفیان، ص. آقاخاني. ا ، محرز. م ، بنی فضل. م ، اسلامي فر. ع ....... و رمضانی . ا. (عدم شیفت سیتوکاینهایT helper نوع 1 به 2 در طی بیماری HIV) ) مجله پاتولوژی ایران7 (2): 88-93 ( 1391)
• اسلامي فر. ع. رمضاني. ا. بنی فضل . م ، آقاخاني. ا.( شیوع سرمی آنتی بادیهای دیفتری و کزاز در بیماران آلوده به ویروس نقص ایمنی انسانی) ) مجله پاتولوژی ایران7 (1): 27-31 ( 1390)
• رمضاني. ا.آقاخاني. ا. بنی فضل . م ،....(شیوع عفونت ویروس لنفوتروپیک سلول T انسانی (HTLV)تیپ 1 و 2 در بیماران آلوده به HIV ) مجله پاتولوژی ایران7 (1): 9-13 ( 1390)
• آقاخاني. ا،.... ، اسلامي فر. ع رمضاني. ا. (تداوم آنتي بادي هپاتيت ب در كودكان واكسينه در منطقه با اندميسيته پايين) . مجله World journal of pediatrics7(4)358-60 (1390)
• رمضاني. ا. بنی فضل . م ، آقاخاني. ا. ( عفونت نهفته هپاتیت ب در بیماران دیالیزی ، مقایسه نتایج و مفاهیم ). Hepatitis Monthly 11 (2): 128-129 ( 1389)
• آقاخاني. ا ، همکار. ر ، .......... بنی فضل . م . اسلامي فر. ع ، ..... رمضاني. ا. ( نقش ویروس پاپیلوم انسانی در کارسینوم پروستات ) مجله عفوني اسكانديناوين 43(1): 64-69 ( 1389)
• رمضاني. ا. بنی فضل . م ، محرز. م ، . اسلامي فر. ع ، رسولی نژاد . م ، آقاخاني. ا ، ( عفونت نهفته ویروس هپاتیت ب ، نگرانی مهم در بیماران HIV مثبت ) Hepatitis Monthly 11(1): 7-10 (1389)
• رمضاني. ا. بنی فضل . م ،. اسلامي فر. ع ، آقاخاني. ا. ( همراهی عفونت ویروس پاپیلوم انسانی با کارسینوم پروستات ) مجله پاتولوژی ایران 11(1):7-10 (1389)
• همكار ر، محرز م، ........ ،آقاخاني. ا ،....اسلامي فر. ع ورمضاني. ا. (بررسی ساب تایپ و موتاسیون های مقاومت دارویی در بیماران الوده به HIV تحت درمان با داروهای انتی رتروویرال) مجله ایدز12 (suppl 2): S85-S91 (1389)
• آقاخاني. ا،....اسلامي فر. ع ،.....ورمضاني. ا .( عفونت نهفته ويروس هپاتيت B در بيماران همودياليزي دارايanti-HBc ايزوله ، يک مطالعه چند مرکزی) مجله تراپيوتيك، آفرزيس و دياليز 14(3):349-353 (1389)
• رمضاني. ا. اسلامي فر. ع، آقاخاني. ا، (الگوی سرولوژیک anti-HBc alone پیش بینی کننده عفونت نهفته هپاتیت ب درگروه پرخطر در ایران می باشد. ) مجله عفونت در کشورهای developing 4(10):658-661 (1389)
• صوفیان م،،آقاخاني. ا ،.... اسلامي فر. ع،..... و رمضاني. ا.( سرواپیدمیولوژی ویروس هپاتیت A در کودکان سنین مختلف در تهران ایران: کاربرد برای سیاست گذاری سلامت). مجله بیماری های مسافرتی و عفونی8(3): 176-179 (1389)
• رمضاني. ا ،محرز. م ،آقاخاني. ا ،اسلامي فر. ع ، خادم صادق. ا.. ولایتی ع ا، (فراواني آنتي بادي كور هپاتيت B ايزوله در بيماران آلوده به HIV و HCV ) مجله اينترنشنالSTD&AIDS 20: 336-338 (1388)
• همكار. ر ،آقاخاني. ا ،اسلامي فر. ع ورمضاني. ا .( موتاسيونهای ژن S ويروس هپاتيت B در بيماران high risk دارای عفونت نهفته HBV) مجله تشخيصِ ميکروبيولوژی و بيماريهاي عفوني 66(3):285-191 (1388)
• صوفيان م ،آقاخاني. ا ،....،اسلامي فر. ع،....رمضاني. ا( عدم وجود عفونت نهفته ويروس هپاتيت B در اهداکنندگان خون دارايanti-HBc ايزوله در منطقه با شيوع پائين HBV در ايران )مجله اينترنشنال بيماريهاي عفوني. 14(4): e308-e310 (1388)
• آقاخاني. ا ،همكار. ر ، زماني. ن ، اسلامي فر. ع ،.....رمضاني. ا .( ژنوتيپ ويروس هپاتيت B در بيماران ايراني مبتلا به هپاتوسلولار كارسينوما)مجله اينترنشنال بيماريهاي عفوني13(6): 685-89 (1388)
• رمضاني. ا ،آقاخاني. ا ،....،اسلامي فر. ع،...( ارتباط پيش آگهي عفونت ويروس هپاتيت B و ژنوتيپِ هاي HLA-A و DRB1 در شمال ايران )مجله آسيب شناسي ايران 4(2): 71-74 (1388)
• رمضاني. ا ،محرز. م ، بنی فضل . م ،اسلامي فر. ع وآقاخاني. ا. ( اهميت آنتی بادی کور هپاتيت B به عنوان تنها مارکر عفونت با ويروس هپاتيت B ) مجله آسيب شناسي ايران 4 (2): 80-84 (1388)
• رمضاني. ا ،آقاخاني. ا ،....،اسلامي فر. ع،...(HLA-A*3303 و* 3301بيماران را به عفونت دائم هپاتيتB مستعد ميکند) مجله بيماريهاي گوارش و کبد 18(1): 117-8 (1387)
• رمضاني. ا ، محرز. م ،..... آقاخاني. ا......(شيوع ديس ليپيدمي و اختلالات متابوليك در بيماران آلوده به HIV) آكتا مديكا ايرانيكا. 47(2):83-88 (1387)
• كريمي نيا. ا، شريف نيا. ز ، آقاخاني. ا ،..اسلامي فر. ع..و رمضاني.ا.( مقايسه تست QuantiFERON TB-G با TST براي تشخيص عفونت نهفته سل درمنطقه با شيوع بالا وافراد واكسينه با ب ث ژ) مجله ارزيابي در مطالعات باليني 15 (1): 148-151 (1387)
• رمضاني. ا ،اسلامي فر. ع، .....و آقاخاني. ا. ( تاثير و ايمونوژنيسيته طولاني مدت واكسن هپاتيت ب در بيماران همودياليزي) مجله اينترنشنال مطالعات باليني 63 (3): 394-97 (1387)
• رمضاني. ا ، حسنجاني روشن. م ر،... اسلامي فر. ع،...تائب . ژ، آقاخاني. ا.... .( ارتباط پلي مورفيسم HLA با پيش آگهي عفونت ويروس هپاتيت B). مجله گاستروانترولوژي و هپاتولوژي 23(11):1716- 1721 (1387)
• رمضاني. ا ،اسلامي فر. ع.... آقاخاني. ا....(افزايش جيوه خون در نوزادان ايراني، عامل نگران كننده ) مجله آسيب شناسي ايران 3(4):186-190 (1387)
• آزادمنش. ك، محرز. م، آقاخاني. ا،.....اسلامي فر. ع،....رمضاني. ا.( عفونت نهفته ويروس هپاتيت B در بيماران آلوده به HIV داراي آنتي بادي كور هپاتيتB ). اينترويرولوژي 51(4): 270-274 (1387)
• رمضاني. ا ، محرز . م..، اسلامي فر. ع....، آقاخاني. ا،...... حكمت. س.(فراوانی عفونت ويروس هپاتيت G در بيمارانHIV مثبت با انتقال تزرِِِیقی و جنسی ) مجله بيماريهاي گوارش و کبد 17(3):269-72 (1387)
• اسلامي فر. ع، رزاقي ابيانه .م ،... رمضاني. ا ، ...دلجودخت. ز و آقاخاني. ا.(بررسي فراواني و انواع سويه هاي قارچي در بيماران رينوسينوزيت مزمن) مجله آسيب شناسي ايران 3(3):135-139 (1387)
• رمضاني. ا ،آقاخاني. ا، ....اسلامي فر. ع، ...(شيوع و فاكتورهاي دخيل در آنمي در بيماران آلوده به HIV )مجله آسيب شناسي ايران3(3):125-128 (1387)
• حكمت. س، محرز. م ، ........آقاخاني . ا، اسلامي فر.ع ، ....رمضاني . ا.( شيوع و ژنوتيپ ويروس GBV-C در بيماران ايراني آلوده به HIV). مجله مديكال ويرولوژي80(11):1941-1946 (1387)
• رمضاني. ا ، محرز . م..، اسلامي فر. ع....، آقاخاني. ا. ( فراواني و فاكتورهاي دخيل در پروتئينوري در بيماران HIV مثبت ايراني) مجله اينترنشنال بيماريهاي عفوني12(5):490-94 (1387)
• رمضاني. ا ، ولايتي ع ع ،.....و آقاخاني. ا (شيوع موتانتهاي YMDD در بيماران ايراني مبتلا به هپاتيت مزمن B درمان نشده با لاميوودين) مجله اينترنشنال بيماريهاي عفوني12(3):252-55 (1387)
• رمضاني. ا ،اسلامي فر. ع، .....و آقاخاني. ا. ( بقاي ايمني واكسن هپاتيت ب در بيماران همودياليزي) مجله تراپيوتيك، آفرزيس و دياليز12(2):143-146 (1387)
• رمضاني. ا ، محرز . م..، اسلامي فر. ع....، آقاخاني. ا.( اختلالات متابوليك در بيماران HIV مثبت تحت درمان آنتي رتروويرال). مجله آسيب شناسي ايران2(4):154-58 (1386)
• جم.س ، سبزواري . د ، آقاخاني. ا، اسلامي فر. ع ، بني فضل . م ، رمضاني. ا.(حساسيت آنتي ميكروبيال گونه هاي سودومونا ائروژينوزاي جدا شده در بيمارستان كودكان). مجله آسيب شناسي ايران2(4):144-48 (1386)
• اسلامي فر. ع، رمضاني. ا .....و آقاخاني. ا. ( گازگرفتگيهاي حيواني در تهران) مجله آرشيو طب ايران 11(2):200-202 (1386)
• صوفيان . م ، آقاخاني. ا ، اسلامي فر. ع و رمضاني. ا. ( ريسك فاكتورهاي بروسلوز انساني در ايران، مطالعه مورد- شاهدي ) مجله اينترنشنال بيماريهاي عفوني.12(2):157-61 (1386)
• اسلامي فر. ع، همكار. ر، رمضاني. ا و آقاخاني. ا. ( آلودگي با ويروس هپاتيت جي در بيماران دياليزي ) مجله اينترنشنال اورولوژي و نفرولوژي .39 ( 4):1257-63 (1386)
• اسلامي فر. ع، همكار. ر، رمضاني. ا و آقاخاني. ا. ( آلودگي با ويروس هپاتيت جي در پرسنل دياليز ) مجله تراپيوتيك، آفرزيس و دياليز. سال 11 ، شماره 5 (1386)
• اسلامي فر. ع، آقاخاني. ا، همكار. ر، رمضاني. ا ( فراواني عفونت پاپيلوما ويروس انساني در كارسينوم اسكواموس بيماران ايراني ) مجله عفوني اسكانديناوين،39(1):58-62 (1385)


مقالات فارسی:

 


• صوفیان، م ، آقاخانی. ا،...... ، بنی فضل. م، گچکار. ل ، اسلامي فر. ع، رمضانی . ا ، (ارتباط سطوح سرمی اینترلوکین 8 با درمان در بیماران مبتلا به بروسلوزیس حاد). مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري 19(66):1-4(1393)
• اسلامي فر. ع . آقاخاني. ا ، محرز. م ، بنی فضل. م ،....... رمضانی . ا( سرواپیدمیولوژی ویروس هپاتیت E در بیماران آلوده به ویروس نقص ایمنی انسانی) مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري، سال هفدهم ، شماره 59 ، صفحات 33-36 (1391)
• صوفیان، ص. محرز. م ، آقاخاني. ا ، بنی فضل. م ،......... اسلامي فر. ع ....... و رمضانی . ا. (بررسی سطح سیتوکاین های سلول هایT helper نوع 1 و2 در بیماران آلوده به نقص ایمنی انسانی) فصلنامه بيماري هاي عفوني و گرمسيري ، سال شانزدهم ، شماره 55 ، صفحات 19-22، (1390)
• کلانتر ، ا. رمضانی . ا ،...... آقاخاني. ا،......... اسلامي فر. ع،...( ارتباط پلی مورفیسم ژن پروموتور اینترلوکین ده با پیش آگهی عفونت ناشی از ویروس هپاتیت ب) فصلنامه بيماري هاي عفوني و گرمسيري ، سال شانزدهم ، شماره 54 ، صفحات 7-12، (1390)
• آقاصادقی ، م...... آقاخاني. ا،......... اسلامي فر. ع و رمضانی . ا( شیوع عفونت ویروس هپاتیتD در بیماران همودیالیزی و HIV مثبت ) فصلنامه بيماري هاي عفوني و گرمسيري ، سال شانزدهم ، شماره 54 ، صفحات 41-46، (1390)
• محرز. م ، رمضانی . ا ، ......... ... آقاخاني. ا،(مقايسه اثربخشي و ايمني تركيب تنوفووير و امتريسيتابين با ساير تركيبات آنتي رتروويرال) فصلنامه بيماري هاي عفوني و گرمسيري ، سال پانزدهم ، شماره 49 ، صفحات 7-10، (1389)
• اسلامي فر. ع، آقاخاني. ا.....،رمضاني. ا.( شيوع سرمي انتي بادي بر عليه بوردتلا پرتوسيس در گروه هاي سني مختلف) سال پانزدهم ، شماره 49 ، صفحات 43-47، (1389)
• صوفیان . م ، .... ، آقاخاني. ا.....،رمضاني. ا(.تعيين ارزش اخباري و نقطه برش تست پوستي سل در بيماران مشكوك به سل ريوي شهرستان ا راك 1385-1388) ) سال پانزدهم ، شماره 48 ، صفحات 19-21، (1389)
• رمضاني. ا،..... آقاخاني. ا، ....... اسلامي فر. ع،.....( فراواني عفونت نهفته ويروس هپاتيت ب در معتادین به مواد مخدر تزریقی) سال پانزدهم ، شماره 48 ، صفحات 39-42، (1389)
• رمضانی ا ، اسلامي فر ع ،آقاخاني. ا ......(سطح جيوه خون در شيرخواران واكسينه شده با واكسنهاي حاوي تيمروسال).مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران.سال12 شماره 38 (1386)
• صوفيان م ،...... اسلامي فر ع ،آقاخاني. ا،رمضانی ا .(گزارش يك مورد گاستروانتريت ائوزينوفيليك).مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران.سال12 شماره 38 (1386)
• اسلامی فر. ع، آقاخانی. ا، همکار. ر، رمضانی. ا، ....، دلجودخت. ز، تائب. ژ ( بررسی تيپ های پر خطر پاپيلوما ويروس انسانی در سرطان سلول سنگفرشی مری بوسيله PCR و سكوانسينگ DNA ) مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري، سال 11، شماره 33 (1385)
• اسلامی فر ع، آقاخانی ا، رمضانی ا،....( بررسي آنتي بادي E2 ويروس هپاتيت جي ( HGV anti-E2 )در پرسنل بخش دياليز) مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران.سال11 شماره 35 (1385)
• رمضاني. ا، اسلامي فر. ع، ...( مطالعه اپيدميولوژيك گازگرفتگي هاي حيواني در افراد مراجعه كننده انستيتو پاستور ايران ) مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، سال9، شماره27، 1383
• رمضاني. ا، اسلامي فر. ع، ... ( اپيدميولوژي هاري حيواني در استان تهران ) مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، سال9، شماره 25، 1383
• رمضاني. ا، ... ( مطالعه فراواني مايكوپلاسما هومينيس و اوره پلاسما اوره اليتيكوم در بيماران مراجعه كننده به علت سقط عفوني ) مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، 1383
• احمدي. ف، مازيار. س، رمضاني. ا،...، ( ارزيابي ايمني هپاتيت و فاكتورهاي موثر بر روي پاسخ بيماران همودياليزي به واكسن هپاتيت B ) مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، سال9 ،شماره 27، 1383
• اعتمادي. گ، رمضاني. ا (همه گیری کوچک پنوموکوک در یک خانواده روستایی) مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، سال9، شماره25، 1383
• وحداني. پ، دره. ف، ولايتي. ا.ا، رمضاني. ا ( گزارش اولين مورد بوتوليسم شيرخوارگي در ايران) مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، سال9، شماره24، 1383
• بابايي. م. ر، رمضاني. ا ( تاثير غلظت اتانول بر روي سويه هاي مقاوم مايكوباكتريال توبركولوزيس در محيط كشت ) مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، سال8 ،شماره 20، 1382
• رمضاني. ا، محرز. م، اسدي. س، اسلامي فر. ع ( بررسي عفونت بيمارستاني ناشي از انتروكوك در بيمارستانهاي شهر تهران ) مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، سال7، شماره19، 1382
• روشن م.ر، رمضاني. ا. ( نتايج پي گيري طولاني مدت كريرهاي مزمن هپاتيت B ) مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، سال7، شماره16، 1381
• فيض ابادي م. م، علي احمدي. ا، مبشري. ف، رمضاني. ا، ... ( تعيين الگوي مقاومت سويه هاي انتروكوك جدا شده از بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي دانشگاه تهران ) مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، سال7، شماره16، 1381
• فيض ابادي. م. م، علي احمدي. ا، مبشري. ف، رمضاني. ا ( تنوع بيوتايپي سويه هاي انتروكوك فسيوم بيماران مراجعه كننده به بيمارستانهاي دانشگاه تهران ) مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، سال7، شماره18، 1381
• بابايي. م. ر، رمضاني. ا ( بررسي تاثير سير بر روي سويه هاي مقاوم MTB ) مجله بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، سال7، شماره19، 1381


دکتر محمدرضا آقاصادقی(استاد)


1- Mehran Nemattalab, Mohammad Shenagari, Ali Mojtahedi, Mohammad Reza Aghasadeghi, Mohammad Hassan Pouriayevali, Mojtaba Taheri, Mahdieh Mondannizadeh. Design, cloning and expression assay of oipA gene in a bicistronic vector harboring mice IL-18 gene: potential implications for Helicobacter pylori vaccine investigations. Journal of Basic Research in Medical Sciences 4 (3), 1-7
2- Parvaneh Sedighimehr, Shiva Irani, Fatemeh Sakhaee, Farzam Vaziri, Mohammadreza Aghasadeghi, Seyed Mehdi Sadat, Fatemeh Rahimi Jamnani, Abolfazl Fateh, Seyed Davar Siadat. IL28B rs12980275 and HLA rs4273729 genotypes as a powerful predictor factor for rapid, early, and sustained virologic response in patients with chronic hepatitis C. Archives of Virology 162 (1), 181-189.
3- Amir Barzegar Behrooz, Fatemeh Nabavizadeh, Jamal Adiban, Mehdi Shafiee Ardestani, Rouhollah Vahabpour, Mohammad Reza Aghasadeghi, Hamid Sohanaki. Smart bomb AS1411 aptamer‐functionalized/PAMAM dendrimer nanocarriers for targeted drug delivery in the treatment of gastric cancer. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology 44 (1), 41-51
4- Mohammad Hassan Pouriayevali, Taravat Bamdad, Seyed Mehdi Sadat, Farzaneh Sabahi, Mohammad Reza Aghasadeghi. Construction of pLLO vector encoding truncated form of Listeriolysin O as molecular adjuvant for DNA vaccine studies. Archives of Medical Laboratory Sciences 2 (3)
5- Mohammad Reza Aghasadeghi, Ali Akbar Velayati, Setareh Mamishi, Mahmood Nabavi, Arezoo Aghakhani, Farahnaz Bidari-Zerehpoosh, Mohammad-Taghi Haghi Ashtiani, Shahram Sabeti, Mohammad Banifazl, Fatemeh Azimian-Zavareh, Fatemeh Motevalli, Sepehr Soleymani, Amitis Ramezani. Low prevalence of hepatitis B vaccine escape mutants among individuals born after the initiation of a nationwide vaccination program in Iran. Archives of virology 161 (12), 3405-3411.
6- Mazyar Etemadzade, Ameneh Ghamarypour, Rezvan Zabihollahi, Mozhgan Shirazi, Hassan Sahebjamee, Ali Zaman Vaziri, Artin Assadi, Mehdi Shafiee Ardestani, Seyed Ataollah Sadat Shandiz, Mohammad Reza Aghasadeghi. Synthesis and evaluation of antiviral activities of novel sonochemical silver nanorods against HIV and HSV viruses. Asian Pacific Journal of Tropical Disease 6 (11), 854-858.
7- Rezvan Zabihollahi, Kamran Pooshang Bagheri, Zohreh Keshavarz, Fatemeh Motevalli, Golnaz Bahramali, Seyed Davar Siadat, Seyed Bahman Momen, Delavar Shahbazzadeh, Mohammad Reza Aghasadeghi. Venom Components of Iranian Scorpion Hemiscorpius lepturus Inhibit the Growth and Replication of Human Immunodeficiency Virus 1 (HIV-1). Iranian Biomedical Journal 20 (5), 259
8- Faezeh Ghasemi, Majid Ghayour-Mobarhan, Alireza Pasdar, Hamid Pourianfar, Mohammad Reza Aghasadeghi, Hamed Gouklani, Zahra Meshkat. Design, Construction and Evaluation of 1a/JFH1 HCV Chimera by Replacing the Intergenotypic Variable Region. Hepatitis Monthly 16 (10).
9- Arezoo Aghakhani, Minoo Mohraz, Mohammad Reza Aghasadeghi, Mohammad Banifazl, Rouhollah Vahabpour, Afsaneh Karami, Maryam Foroughi, Amitis Ramezani. Occult hepatitis B virus infection and S gene escape mutants in HIV-infected patients after hepatitis B virus vaccination. International journal of STD & AIDS 27 (11), 967-972
10- Akram Sadat Tabatabaee Bafroee, Seyed Davar Siadat, Seyed Fazlollah Mousavi, Mohammad Reza Aghasadeghi, Hashem Khorsand, Mehdi Nejati, Seyed Mehdi Sadat, Mehdi Mahdavi. Recombinant C-terminal 311 amino acids of HapS adhesin as a vaccine candidate for nontypeable Haemophilus influenzae: A study on immunoreactivity in Balb/C mouse. Microbial Pathogenesis 98, 106-111.
11- Artin Assadi, Mehdi Shafiee Ardestani, Seyed Ataollah Sadat Shandiz, Mohammad Reza Aghasadeghi. Asian Pacific Journal of Tropical Disease.
12- Z Hajimahdi, R Zabihollahi, MR Aghasadeghi, S Hosseini Ashtiani, A Zarghi. Novel quinolone-3-carboxylic acid derivatives as anti-HIV-1 agents: design, synthesis, and biological activities. Medicinal Chemistry Research 25 (9), 1861-1876.
13- Hamed Naziri, Kazem Baesi, Abdolvahab Moradi, Mohammad R Aghasadeghi, Alijan Tabarraei, Willi McFarland, Mohamad Ali Davarpanah. Antiretroviral drug resistance mutations in naïve and experienced patients in Shiraz, Iran, 2014. Archives of virology 161 (9), 2503-2509.
14- Mahtab Daneshvar, Mehri Nikbin, Solmaz Talebi, Foozieh Javadi, Mohammad Reza Aghasadeghi, Sanaz Mahmazi, Seyed Mehdi Sadat. Role of IL28-B Polymorphism (rs12979860) on Sustained Virological Response to Pegylated Interferon/Ribavirin in Iranian Patients With Chronic Hepatitis C. Iranian Red Crescent Medical Journal.
15- Rouhollah Vahabpour, Mohammad Reza Aghasadeghi, Mostafa Salehi-Vaziri, Nasir Mohajel, Hossein Keyvani, Maryam Nasimi, Maryam Esghaei, Seyed Hamidreza Monavari. Prevalence of Merkel Cell polyomavirus in tehran: an age-specific serological study. Iranian Red Crescent Medical Journal
16- Abolfazl Fateh, Mohammadreza Aghasadeghi, Seyed D Siadat, Farzam Vaziri, Farzin Sadeghi, Roohollah Fateh, Hossein Keyvani, Alireza H Tasbiti, Shamsi Yari, Angila Ataei-Pirkooh, Seyed H Monavari. Comparison of three different methods for detection of il28 rs12979860 polymorphisms as a predictor of treatment outcome in patients with hepatitis C virus. Osong public health and research perspectives
17- Neda Mousavi Niri, Arash Memarnejadian, Jamshid Hadjati, Mohammad Reza Aghasadeghi, Mehdi Shokri, Yones Pilehvar-soltanahmadi, Abolfazl Akbarzadeh, Nosratollah Zarghami. Construction and production of Foxp3-Fc (IgG) DNA vaccine/fusion protein. Avicenna journal of medical biotechnology.
18- Mohammad-Hassan Pouriayevali, Taravat Bamdad, Mohammad-Reza Aghasadeghi, Seyed Mehdi Sadat, Farzaneh Sabahi. Construction and Immunogenicity Analysis of Hepatitis C Virus (HCV) Truncated Non-Structural Protein 3 (NS3) Plasmid Vaccine. Jundishapur journal of microbiology.
19- Sima Velashjerdi Farahani, Mohammad Reza Aghasadeghi, Arash Memarnejadian, Sobhan Faezi, Zahra Shahosseini, Mehdi Mahdavi. Naloxone/alum mixture a potent adjuvant for HIV-1 vaccine: induction of cellular and poly-isotypic humoral immune responses. Pathogens and Global Health.
20- Bizhan Romani, Nima Shaykh Baygloo, Mojtaba Hamidi-Fard, Mohammad Reza Aghasadeghi, Elham Allahbakhshi. HIV-1 Vpr protein induces proteasomal degradation of chromatin-associated class I HDACs to overcome latent infection of macrophages. Journal of Biological Chemistry.
21- Sima Velashjerdi Farahani, Mohammad Reza Aghasadeghi. HIV-1 vaccine: induction of cellular and poly-Naloxone/alum mixture a potent adjuvant for HIV-1 vaccine: induction of cellular and poly-isotypic humoral immune responses.
22- RAHELEH SOLAT, POONEH RAHIMI, KHANIKI GHOLAM REZA BAKHSHI, MOHAMMAD REZA AGHASADEGHI, ROUHALLAH VAHABPOUR, MEHDI SHOKRI. EXPRESSION OF FULL LENGTH OF HCV-E2 GENE IN YEAST PICHIA PASTORIS. JOURNAL OF MICROBIAL WORLD
23- Foozieh Javadi, Pooneh Rahimi, Mohammad Hossien Modarressi, Azam Bolhassani, Mehdi Shafiee Ardestani, Seyed Mehdi Sadat, Mohammad Reza Aghasadeghi. Evaluation of Truncated HCV-NS3 Protein for Potential Applications in Immunization and Diagnosis. CLINICAL LABORATORY 62 (7), 1271-1278
24- SARA BAGHERI, POONEH RAHIMI, ROUHOLAH VAHABPOUR, SEYED MEHDI SADAT, MOHAMMAD REZA AGHASADEGHI, FATEMEH MOTEVALLI. CLONING HEPATITIS C VIRUS E2 GENE FULL-LENGTH FROM GENOTYPE 2A (JFH1) TO PET28A (+) VECTOR AND TRANSFORMATION OF AN ESCHERICHIA COLI DH5α STRAIN. NEW CELLULAR & MOLECULAR BIOTECHNOLOGY JOURNAL.
25- Pooneh Rahimi, Rouhollah Vahabpour, Farideh Sadat Sajadian Fard, Fatemeh Motevalli, Fatemeh Fotouhi Chahouki, Mohammad Reza Aghasadeghi, Azam Bolhassani, Seyed Mehdi Sadat, Ehsan Mostafavi, Nasir Mohajel, Ali Jahanian-Najafabadi, Mohammad Reza Amiran. Expression of HCV Alternative Reading Frame Protein (Core+ 1/F) in Baculovirus Expression System and its Evaluation for Assessment of Specific Anti-core+ 1 Antibody in Iranian HCV Infected Patients. CLINICAL LABORATORY.
26- Artin Assadi, Vahideh Sharifi Najafabadi, Seyed Ataollah Sadat Shandiz, Azadah Shayeq Boroujeni, Sepehr Ashrafi, Ali Zaman Vaziri, Seyedeh Masoumeh Ghoreishi, Mohammad Reza Aghasadeghi, Seyed Esmaeil Sadat Ebrahimi, Morteza Pirali-Hamedani, Mehdi Shafiee Ardestani. Novel chlorambucil-conjugated anionic linear-globular PEG-based second-generation dendrimer: in vitro/in vivo improved anticancer activity. OncoTargets and therapy
27- Bizhan Romani, Razieh Kamali Jamil, Mojtaba Hamidi-Fard, Pooneh Rahimi, Seyed Bahman Momen, Mohammad Reza Aghasadeghi, Elham Allahbakhshi. HIV-1 Vpr reactivates latent HIV-1 provirus by inducing depletion of class I HDACs on chromatin. Scientific reports.
28- S Bahroudi, MA Nematollahi, MR Aghasadeghi, M Nazemi, M Bahroudi, B Behrouz. Anti-viral effect of methanolic extract of sea cucumber on HIV-1 virus. Journal of Gorgan University of Medical Sciences 17 (4)
29- Salva Sadat Mostafavi, Ahmad Ebrahimi, Seyed Mehdi Sadat, Fatemeh Davari Tanha, Mohammad Reza Aghasadeghi, Golnaz Bahramali, Parinaz Abbasi Ranjbar, Vida Sadeghifard, Foozieh Javadi. Impact of null genotypes of GSTT1 and GSTM1 with uterine leiomyoma risk in Iranian population. Journal of Obstetrics and Gynaecology Research.
30- Azam Bolhassani, Kimia Kardani, Rouhollah Vahabpour, Nourieh Habibzadeh, Mohammad Reza Aghasadeghi, Seyed Mehdi Sadat, Elnaz Agi. Prime/boost immunization with HIV-1 MPER-V3 fusion construct enhances humoral and cellular immune responses. Immunology letters 168 (2), 366-373
31- Mona Sadat Larijani, Seyed Mehdi Sadat, Mehri Nikbin, Seyedeh Solmaz Talebi, Foozieh Javadi, Nasir Mohajel, Azam Bolhassani, Mahtab Daneshvar, Mohammad Reza Aghasadeghi, Mohammad Hassan Pouriayevali, Maryam Mapar. Correlation Study Between IL-28B Gene Polymorphism (rs8099917SNP) and Sustained Virological Response in Iranian Patients with Chronic Hepatitis C. Clinical laboratory
32- Mona Sadat Larijani, Leila Naghizadeh Rad, Mehri Nikbin, Narges Bahiraei, Foozieh Javadi, Mahtab Daneshvar, Mohammad Reza Aghasadeghi, Pooneh Rahimi, Seyed Davar Siadat, Rezvan Zabihollahi, Seyed Mehdi Sadat. Impact of TGF-β1 Gene Polymorphism (rs1800469) on Treatment Response to Pegylated Interferon/Ribavirin in Iranian Patients with Hepatitis C. Clinical laboratory
33- Neda Mousavi Niri, Jamshid Hadjati, Mahdi Sadat, Arash Memarnejadian, Mohammadreza Aghasadeghi, Abolfazl Akbarzadeh, Nosratollah Zarghami. Inducing humoral immune responses against regulatory T cells by Foxp3-Fc (IgG) fusion protein. Monoclonal antibodies in immunodiagnosis and immunotherapy
34- Mahboubeh Rostami, Hajar Sirous, Rezvan Zabihollahi, Mohammad R Aghasadeghi, Seyed Mehdi Sadat, Rahele Namazi, Lotfollah Saghaie, Hamid R Memarian, Afshin Fassihi. Design, synthesis and anti-HIV-1 evaluation of a series of 5-hydroxypyridine-4-one derivatives as possible integrase inhibitors. Medicinal Chemistry Research
35- Pooneh Rahimi, RouhAllah Vahabpour, Mohammad Reza Aghasadeghi, Syed Mehdi Sadat, Nader Howaizi, Ehsan Mostafavi, Ali Eslamifar, Vida Fallahian. Neutralizing Antibody Response after Intramuscular Purified Vero Cell Rabies Vaccination (PVRV) in Iranian Patients with Specific Medical Conditions. PloS one.
36- Mahdieh Soezi, Arash Memarnejadian, Saeed Aminzadeh, Rezvan Zabihollahi, Seyed Mehdi Sadat, Safieh Amini, Soheila Hekmat, Mohammad Reza Aghasadeghi. Toward the development of a single-round infection assay based on EGFP reporting for anti-HIV-1 drug discovery. Reports of biochemistry & molecular biology.
37- Fatemeh Ashrafi, Jalil Fallah Mehrabadi, Seyed Davar Siadat, Mohammad Reza Aghasadeghi. Expression and purification of the uropathogenic Escherichia coli PapG protein and its surface absorption on Lactobacillus reuteri: implications for surface display system vaccines. Jundishapur journal of microbiology
38- MH Pouriayevali, T Bamdad, SM Sadat, F Sabahi, MR Aghasadeghi, SH Yazdani. Establishment of NS3 tumor cell line expressing Hepatitis C virus Non-structural Protein 3 as valuable tool for HCV challenging in mice. Vaccine Research.
39- Romani B, Shaykh Baygloo N, Aghasadeghi MR, Allahbakhshi E. HIV-1 Vpr protein enhances proteasomal degradation of MCM10 DNA replication factor through the Cul4-DDB1 [VprBP] E3 ubiquitin ligase to induce G2/M cell cycle arrest. J Biol Chem. 2015 Jun 1. pii: jbc.M115.641522.
40- Saleh T, Bolhassani A, Shojaosadati SA, Aghasadeghi MR. MPG-based nanoparticle: An efficient delivery system for enhancing the potency of DNA vaccine expressing HPV16E7. Vaccine. 2015 May 19. pii: S0264-410X(15)00636-2. doi: 10.1016/j.vaccine.2015.05.015.
41- Memarnejadian A, Menbari S, Mansouri SA, Sadeghi L, Vahabpour R, Aghasadeghi MR, Mostafavi E, Abdi M. Transmitted Drug Resistance Mutations in Antiretroviral-Naïve Injection Drug Users with Chronic HIV-1 Infection in Iran. PLoS One. 2015 May 11;10(5):e0126955. doi: 10.1371/journal.pone.0126955. eCollection 2015.
42- Ardestani MS, Fordoei AS, Abdoli A, Ahangari Cohan R, Bahramali G, Sadat SM, Siadat SD, Moloudian H, Nassiri Koopaei N, Bolhasani A, Rahimi P, Hekmat S, Davari M, Aghasadeghi MR. Nanosilver based anionic linear globular dendrimer with a special significant antiretroviral activity. J Mater Sci Mater Med. 2015 May;26(5):5510. doi: 10.1007/s10856-015-5510-7. Epub 2015 Apr 17.
43- Fateh A, Aghasadeghi MR, Keyvani H, Mollaie HR, Yari S, Hadizade Tasbiti AR, Ghazanfari M, Monavari SH. High resolution melting curve assay for detecting rs12979860 IL28B polymorphisms involved in response of Iranian patients to chronic hepatitis C treatment. Asian Pac J Cancer Prev. 2015;16(5):1873-80.
44- Saeideh Ebrahimi, Majid Sadeghizadeh, Mohammad Reza Aghasadeghi, Mehdi
Shafiee Ardestani, Mehrdad Behmanesh. One-step Synthesis of Anionic PEG-citrate G2 Dendrimer and Evaluation of its Cytotoxicity in Two Cell Lines. Modares Journal of Medical Sciences: Pathobiology, Vol. 17 (2014-2015), No. 4, Pages: 13-24.
45- Elham Mohammadi,a Massoud Amanlou,b Seyed Esmaeil Sadat Ebrahimi,b Morteza Pirali Hamedani,b Abdolkarim Mahrooz,c Bita Mehravi,d Baharak Abd Emami, Mohammad Reza Aghasadeghi, Ahmad Bitarafan-Rajabi, Hamid Reza Pour Ali Akbarh and Mehdi Shafiee Ardestani. Cellular uptake, imaging and pathotoxicological studies of a novel Gd[III]–DO3A-butrol nanoformulation. RSC Adv., 2014, 4, 45984–45994.
46- Mohammad Reza Aghasadeghi, Mohammad Banifazl, Arezoo Aghakhani, Ali Eslamifar,
Rouhollah Vahabpour and Amitis Ramezani. No evidence for occult HBV infection in hepatitis
B vaccine non-responders. IRAN. J. MICROBIOL. Vol. 6, No 5 (October 2014), 350-353.
47- Mahtab Daneshvar, Mohammad Reza Agahsadeghi, Sanaz Mahmazi, Seyed Mehdi Sadat. The Effects of Single Nucleotide Polymorphism of IL28B Gene (rs12979860) on Treatment Response to Pegylated Interferon/Ribavirin in Iranian Patients with Hepatitis C. J Mazandaran Univ Med Sci 2014; 24(116): 41-51(Persian).
48- Hajar Sirous, Rezvan Zabihollahi, Mohammad R. Aghasadeghi, Seyed Mehdi Sadat, Lotfollah Saghaie, Afshin Fassihi. Docking studies of some 5-hydroxypyridine-4-one derivatives: evaluation of integrase and ribonuclease H domain of reverse transcriptase as possible targets for anti-HIV-1 activity. Med Chem Res 2014.
49- Bahareh Rajaei, Seyed Davar Siadat, Nahid Sepehri Rad, Farzad Badmasti, Mohamad Reza Razavi, Mohammad Reza Aghasadeghi, Raheleh Saboohi, Taraneh Rajaei, Arfa Moshiri, Mehdi Nejati and Ahmad Reza Bahremand. Molecular Detection of AntimicrobialResistance Gene Cassettes Associated withClass 2 Integron in Salmonella Serovars Isolated in Iran. British Microbiology Research Journal 4(1): 128-137, 2014.
50- Saghi Sepehri, Sajjad Gharagani, Lotfollah Saghaie, Mohammad R. Aghasadeghi, Afshin Fassihi. QSAR and docking studies of some 1,2,3,4-tetrahydropyrimidines: evaluation of gp41 as possible target for anti-HIV-1 activity. Med Chem Res 2014
51- Bahareh Rajaei, Nahid Sepehri Rad, Farzad Badmasti, Mohamad Reza Razavi, Mohammad Reza Aghasadeghi, Raheleh Saboohi1, Taraneh Rajaei, Arfa Moshiri and Seyed Davar Siadat. Multiple-Antibiotic Resistance in Salmonella enterica Serovars Isolated in Iran Harboring Class 1 Integrons. British Microbiology Research Journal 5(2): 186-193, 2015, Article no.BMRJ.2015.020.
52- Fatemeh ASHRAFI, Jalil Fallah MEHRABADI, Seyed Davar SIADAT, Mohammad Reza AGHASADEGHI. Uropathogenic E.coli PapG Protein: The Expression and Immune Characterization in Balb/C Mice. Journal of Applied Biological Sciences 8 (3): 79-84, 2014.
53- Dezfuli HT, Shahbazzadeh D, Eidi A, Bagheri KP, Pakravan N, Amini S, Aghasadeghi MR, Mahdavi M. Induction of IFN-γ cytokine response against hepatitis B surface antigen using melittin. Gastroenterol Hepatol Bed Bench. 2014 Spring;7(2):108-17.
54- Aghasadeghi MR, Delbaz SA, Sadat SM, Siadat SD, Ardestani MS, Rahimi P, Bolhassani A, Roudsari RV, Bahramali G, Motevalli F, Davari M, Vakily H, Salmani AS, Nobari MB. Induction of Strong and Specific Humoral and T-helper 1 Cellular Responses by HBsAg Entrapped in the Methanobrevibacter smithii Archaeosomes. Avicenna J Med Biotechnol. 2014 Oct;6(4):238-45.
55- Siadat SD, Vaziri F, Eftekhary M, Karbasian M, Moshiri A, Aghasadeghi MR, Ardestani MS, Alitappeh MA, Arsang A, Fateh A, Peerayeh SN, Bahrmand AR. Preparation and Evaluation of a New Lipopolysaccharide-based Conjugate as a Vaccine Candidate for Brucellosis. Osong Public Health Res Perspect. 2015 Feb;6(1):9-13. doi: 10.1016/j.phrp.2014.10.012. Epub 2014 Dec 18.
56- Ramezani A, Aghasadeghi MR, Ahmadi F, Razeghi E, Eslamifar A, Banifazl M, Sofian M, Bahramali G, Hekmat S, Aghakhani A. Isolated anti-hbc and occult HBV infection in dialysis patients. Nephrourol Mon. 2014 Nov 30;7(1):e22674. doi: 10.5812/numonthly.22674. eCollection 2015.
57- Akram Tabatabaee, Seyed Davar Siadat, Seyed Fazllolah Mousavi, Mohammad Reza
Aghasadeghi. Determination of antigenic determinants in the C-terminal 311 amino acids of
Haps adhesion from Nontypeable Haemophilus influenza. Medical Science Journal of Islamic
Azad Univesity-Tehran Medical Branch.2014;24(2): 92-105
58- Narges Karimi, Mohammad Reza Aghasadeghi, Parichehr Yaghmaei, Hadi Fathi
Moghaddam, Nasser Nassiri-Koopaei, Hamid Moloudian, Saleh Najafi, Seyed Ataaollah
Shandiz, Mehdi Shafiee Ardestani. Anionic Linear Globular Dendrimer-G2-Ciprofloxacin Nano-
Conjugate: Novel Agent against Wilson Disease Cell Model. Letters in Drug Design &
Discovery.2014;11(7):908-916
59- Fahimeh Bagheri Amiri, Mohammad Mehdi Gouya, Mahnaz Saifi, Mehdi Rohani, Payam
Tabarsi, Abbas Sedaghat, Noushin Fahimfar, Arash Memarnejadian, Mohammad Reza
Aghasadeghi, Ali Akbar Haghdoost, Fatemeh Jahanbakhsh, Mahshid Nasehi, Ehsan Mostafavi.
Vulnerability of Homeless People in Tehran, Iran, to HIV, Tuberculosis and Viral Hepatitis.
PloS one .2014; (9): e98742
60- Nazli Jafarpour, Arash Memarnejadian, Mohammad Reza Aghasadeghi, Fatemeh Kohram,
Haniyeh Aghababa, Nima Khoramabadi, Mehdi Mahdavi. Clustered epitopes within a new polyepitopic
HIV-1 DNA vaccine shows immunogenicity in BALB/c mice. Molecular biology
reports.2014:1-8
61- Raheleh Saboohi, Bahareh Rajaei, Nahid Sepehri Rad, Mohamad Reza Razavi, Mohammad
Reza Aghasadeghi, Arfa Moshiri, Ahmad Reza Bahremand, Keivan Kave, Peiman Kave,
Mehrangiz Zangeneh, Mohammad Rahbar, Sara Khorami Sarvestani, Seyed Davar Siadat.
Molecular Detection and Association of QnrA, QnrB, QnrS and BlaCMY Resistance Genes
among Clinical Isolates of Salmonella spp. in Iran. Advances in Microbiology.2014; (4):1
62- Hoda Taghizadeh Dezfuli, Delavar Shahbazzadeh, Akram Eidi, Kamran Pooshang Bagheri,
Nafiseh Pakravan, Safie Amini, Mohammad Reza Aghasadeghi, Mehdi Mahdavi. Induction of
IFN-γ cytokine response against hepatitis B surface antigen using melittin. Gastroenterology and
Hepatology from bed to bench.2014;7 (2):108
63- Sadeghifard V, Ebrahimi A, Aghasadeghi MR, Sadat SM. The effects of 4G/5G polymorphism of PAI-1 gene in Iranian patients with schizophrenia. Medical University Journal (AMUJ) 2014; 17(83): 24-32.
64- Salva Sadat Mostafavi Dehraisi, Seyed Mehdi Sadat, Fatemeh Davari Tanha, Mohammad Reza Aghasadeghi, Golnaz Bahramali, Mahdi Safarpour, Ahmad Ebrahimi. The effect of glutathione S-transferase gene polymorphisms on susceptibility to uterine myoma. Tehran University Medical Journal, January 2015; Vol. 72, No. 10: 667-673.
65- Salva Sadat Mostafavi Dehraisi, Seyed Mehdi Sadat, Fatemeh Davari Tanha, Mohammad Reza Aghasadeghi, Mahdi Safarpour, Parinaz Abbasi Ranjbar , Ahmad Ebrahimi. Association of Glutathione S-transferase P1 gene polymorphism and uterine leiomyoma in Iranian population. Tehran University Medical Journal, November 2014; Vol. 72, No. 8: 508-514.
66- Akram Tabatabaee , Seyed Davar Siadat, Seyed Fazllolah Mousavi , Mohammad Reza Aghasadeghi. Determination of antigenic determinants in the C-terminal 311 amino acids of Haps adhesion from Nontypeable Haemophilus influenza. Medical Sciences Journal of Islamic Azad University Volume 24, Number 2 (2014)
67- Anis Jafari, Ebrahim Shafaei, Mana Oloomi, Mohammad-Reza Aghasadeghi, Saeid Bouzari
Genotypic and Phenotypic Comparison of Enteroaggregative Escherichia coli Isolates from HIVPositive
and Non-HIV Diarrheal Samples. Current HIV research. 2013;11(8): 635-641.
68- Maryam Akhavan Tabasi, Massoud Amanlou, Seyed Davar Siadat, Zahra Nourmohammadi,
Farnoor Davachi Omoomi, Seyed Esmaeil Sadat Ebrahimi, Mohammad Reza Aghasadeghi,
Pooneh Rahimi, Sahar Pourhosseini, Bita Mehravi, Mehdi Shafiee Ardestani.Novel Molecular
Anti-Colorectalcancer Conjugate: Chlorambucil-Adipic Acid Dihydrizide-Glutamine.
Anti-Cancer Agents in Medicinal Chemistry . 2013; 13(9): 1449-1459.
69- Azam Bolhassani, Shabnam Javanzad, Tayebeh Saleh, Mehrdad Hashemi, Mohammad Reza
Aghasadeghi, Seyed Mehdi Sadat. Polymeric nanoparticles: potent vectors for vaccine delivery
targeting cancer and infectious diseases. Human vaccines & immunotherapeutics. 2013; 10(2).
11-10
70- Maryam Yazdanian, Arash Memarnejadian, Mehdi Mahdavi, Seyed Mehdi Sadat, Fatemeh
Motevali, Rouhollah Vahabpour, Hossein Khanahmad, Seyed Davar Siadat, Mohammad Reza
Aghasadeghi, Farzin Roohvand. Immunization of Mice by BCG Formulated HCV Core Protein
Elicited Higher Th1-Oriented Responses Compared to Pluronic-F127 Copolymer. Hepatitis
monthly .2013;13(10)
71- Ali S Salmani, Mohammad R Aghasadeghi, Rakhshandeh Nategh, Talat Mokhtari-Azad,
Seyed D Siadat.Methanobrevibacter smithii Archaeosomes-Entrapped mzNL4-3 Virus-Like
Particles Induce Specific T helper 1-Oriented Cellular and Humoral Responses Against HIV-1.
Current HIV research. 2013; 11(6): 491-497
72- Akram Tabatabaee, Seyed Davar Siadat, Seyed Fazllolah Moosavi, Mohammad Reza
Aghasadeghi, Arash Memarnejadian, Mohammad Hassan Pouriayevali, Neda Yavari
Overexpression and Purification of C-terminal Fragment of the Passenger Domain of Hap
Protein from Nontypeable Haemophilus influenzae in a Highly Optimized Escherichia coli
Expression System. Avicenna journal of medical biotechnology. 2013; 5(3): 176.
73- Mohammad R Aghasadeghi, Hossein Heidari, Seyed M Sadat, Shiva Irani, Safieh Amini,
Seyed D Siadat, Mohammad E Fazlhashemy, Rezvan Zabihollahi, Seyed M Atyabi, Seyed B
Momen, Mohammad S Khosraavy, Mehdi Davari, Tahmineh Darvishmohammadi, Mohammad
Doroudian, Mehdi S Ardestani. Lamivudine-PEGylated Chitosan: A Novel Effective Nanosized
Antiretroviral Agent. Current HIV research. 2013; 11(4); 309-320.
74- Massoud Amanlou, Zahra Heidari, Seyed Davar Siadat, Mohammad Reza Aghasadeghi,
Masoud Ghorbani, Seyed Esmaeil Sadat Ebrahimi, Seyed Mehdi Sadat, Mehdi Hajmohammadi,
Ali Jabbari Arabzadeh, Soheila Hekmat, Mahmood Alaei-Beirami, Alireza Azizi Saraji, Hadi
75- Fathi Moghaddam, Mohammad Shafiee Alavidjeh, Seyed Ali Delbaz, Abolfazl Dashtbani-
Roozbehani, Mehdi Shafiee Ardestani. Nanosized Tamoxifen-Porphyrin-Glucose [TPG]
Conjugate: Novel Selective Anti-breast-cancer Agent, Synthesis and In Vitro Evaluations.
Medicinal Chemistry. 2013; 9 (4): 526-528
76- Mohammad Reza Aghasadeghi, Minoo Mohraz, Golnaz Bahramali, Arezoo Aghakhani,
Mohammad Banifazl, Maryam Foroughi, Farrokhlagha Ahmadi, Ali Eslamifar, Seyed Mehdi
Sadat, Amitis Ramezani. Frequency and genotype of hepatitis D virus infection in patients
infected with HIV and those undergoing hemodialysis. Hepatitis monthly. 2013;13 (5)
77- Zeinab Vakili Ghartavol, Seyed Moayed Alavian, Safieh Amini, Rouhollah Vahabpour,
Golnaz Bahramali, Ehsan Mostafavi, Mohammad Reza Aghasadeghi. Prevalence of Occult
Hepatitis B Virus in Plasma and Peripheral Blood Mononuclear Cell Compartments of Patients
With Chronic Hepatitis C Infection in Tehran-Iran. Hepatitis monthly. 2013;13(5)
78- Jamshid Farmani, Farzin Roohvand, Mohammad Safari, Mohammad Reza Aghasadeghi,
Seyyed Hadi Razavi, Fatemeh Motevalli. Cell surface display of Propionibacterium acnes
linoleic acid isomerase by Pichia pastoris. Romanian Biotechnological Letters. 2013;18(3);8308
79- Z Hajimahdi, A Zarghi, R Zabihollahi, MR Aghasadeghi. Synthesis, biological evaluation,
and molecular modeling studies of new 1, 3, 4-oxadiazole-and 1, 3, 4-thiadiazole-substituted 4-
oxo-4H-pyrido [1, 2-a] pyrimidines as anti-HIV-1 agents. Medicinal Chemistry Research.2013;
22 (5): 2467-2475
80- Fatemeh Jahanbakhsh, Junko Hattori, Masakazu Matsuda, Shiro Ibe, Seyed-Hamid R
Monavari, Arash Memarnejadian, Mohammad R Aghasadeghi, Ehsan Mostafavi, Minoo
Mohraz, Hossain Jabbari, Kianoush Kamali, Hossein Keyvani, Kayhan Azadmanesh, Wataru
Sugiura. Prevalence of transmitted HIV drug resistance in Iran between 2010 and 2011. PloS
one. 2013; 8 (4): e61864
81- Hossein Heydari, Mehdi Shafiee Ardestani, Rezvan Zabihollahi, Seyed Mehdi Sadat, Shiva
Irani, Safiyeh Amini, Seyed Davar Siadat, Mohammad Sadegh Khosravi, Alireza Azizi Saraji,
Pooneh Rahimi, Soheila Hekmat, Mohammad Reza Aghasadeghi. Synthesis and
physicochemical evaluation of nanosized Lamivudine loaded PEGylated Chitosan. Arak Medical
University Journa.2013;16(6)
82- Sogol Asaadi Dalaei, Rezvan Zabihollahi, Seyed Mahdi Sadat, Seyed Davar Siadat, Nour
Amirmozafari, Azar Farhang Esfahani, Sohila Hekmat, Mohammad Reza Aghasadeghi
Inhibitory Effects of Novel 3-Hydroxy-4-Pyridinones with Iron Chelating Activity against
Production of HIV Virions. Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
(JMUMS).2013;(97)
83- Mohammad Hasan Pouriayevali, Mehdi Zavvar, Mohammad Reza Aghasadeghi, Sayed
Mehdi Sadat, Alireza Azizi-Saraji, Fozieh Javadi, Javid Sadraraei, Ehsan Mostafavi, Fatemeh
Motevalli, Pooneh Rahimi. A study on the prevalence of rotavirus infection among the HIVpositive
patients with gastroenteritis.Authors. Feyz Journals of Kashan University of Medical
Sciences.2013;17(3)
84- Malihe Keramati, Farzin Roohvand, Mohammad Mehdi Aslani, Shohreh Khatami,
MohammadReza Aghasadeghi, Mehdi Sadat, Arash Memarnejadian, Fatemeh Motevalli
Screening, Cloning and Expression of Active Streptokinase from an Iranian Isolate of S. Iranian
journal of basic medical sciences equisimilis Group C in E. coli.2013;16 (4):620.
85- Z Hajimahdi, R Zabihollahi, MR Aghasadeghi, A Zarghi.Design, Synthesis and Docking
Studies of New 4-hydroxyquinoline-3-carbohydrazide Derivatives as Anti-HIV-1 Agents. Drug
research.2013; 3(4):192-197.
86- Rezvan Zabihollahi, Afshin Fassihi, Mohamad Reza Aghasadeghi, Hamid Reza Memarian,
Mohammad Soleimani, Keivan Majidzadeh-A. Inhibitory effect and structure–activity
relationship of some Biginelli-type pyrimidines against HSV-1. Medicinal Chemistry
Research.2013; 22 (3): 1270-1276
87- Fatemeh Salem, Soheila Hekmat, Mohammad Reza Aghasadeghi, Foozieh Javadi, Hossein
Gholami, Ehsan Mostafavi.Prevalence and Risk Factors of Hepatitis B Virus Genotype D
Amongst Inmates in Alborz Province, Iran: A Cross-Sectional Survey. Jundishapur Journal of
Microbiology. 2013;6 (6)
88- Seyed Ali Delbaz, Seyed Davar Siadat, Mohammad Reza Aghasadeghi, Mohamad Piryaie,
Shahin Najar Peerayeh, Seyed Fazlollah Mousavi, Arfa Moshiri, Seyed Mehdi Sadat, Mehrangiz
Zangeneh, Mehdi Nejati, Nafiseh Kashanizadeh, Saied Bouzari. Biological and Immunological
Evaluation of Neisseria meningitidisSerogroup A Outer Membrane Vesicle as Vaccine
Candidates. Jundishapur Journal of Microbiology.2013; 6(4)
89- AG Khosroshahi, M Amanlou, O Sabzevari, FJ Daha, MR Aghasadeghi, M Ghorbani, MS
Ardestani, MS Alavidjeh, SM Sadat, MH Pouriayevali, L Mousavi, SES Ebrahimi. A
comparative study of two novel nanosized radiolabeled analogues of methionine for SPECT
tumor imaging. Current medicinal chemistry. 2013; 20 (1): 123-133.
90- Shaghayegh Yazdani-Neyshabouri, Mohammad Reza Aghasadeghi, Ali Jahanian
Najafabadi, Saeid Bouzari, Arash Arashkia, Seyed Mehdi Sadat, Seyed Davar Siadat, Zohre-
Azita Sadigh, Soheila Hekmat & Mohammad Hasan Pouriaye Vali .Expression of recombinant
HCV core, E1 and E2 proteins by the baculovirus expression vector system African Journal of
Microbiology Research 2012 .Vol.6 (2)
91- Safieh Amini, Seyed Moayed Alavian, Ehsan Mostafavi, Rouhollah Vahabpuor, Golnaz
Bahramali, Mohammad Reza Aghasadeghi & Arash Arashkia. Presence of plus-strand HCV
RNA in serum and PBMC as an indicator for relapse and resistance to IFN therapy in patients
infected by HCV. Future Virol. 2012 .7(3):323-330
92- R. Saboohi,S.D Siadat, Mohammad Reza Aghasadeghi M.R Razavi, B. Rajaei, N.S Rad,
A. Moshiri, S.F Mousavi, S. Javadian, K. Kave, A. Dashtbani, S.M Sadat and S,G Nejad.
Molecular Detection of qnrA, qnr B and qnr S Resistance Genes among Samonella sp.in Iran.
Current research of bactriology .2012
93- Parasurman S, Revendran R, Mohammad Reza Aghasadeghi, Mehdi Shafiee Ardestani,
Ramesh A, Dhanapathi H. Normal and tumoric animal model kinetic distribution pattern of the
Cleistanthin A and B using Magnetic Resonance Imagin. Pharmacognosy magazine
(accepted)2012
94- Mohammad Reza Aghasadeghi , Seyed Davar Siadat, Mehdi Shafiee Ardestani Ali Jabbari
Arabzadeh, Mitra Elmi and Hadi Fathi Moghaddam. Selective Cyclooxygenase-2 Inhibitor
Compound 11b Improves Haloperidol Induced Catatonia by Enhancing the Striatum
Dopaminergic Neurotransmission. Iranian Journal of Pharmaceutical Research .
2012.11(1):343-349.
95- Rezvan Zabihollahi, Seyed Mehdi Sadat, Rouhollah Vahabpour, Mansoor Salehi, Keyhan
Azad manesh,Seyed davar Siadat,Ali Reza Azizi Saraji, Seyed Bahman Momen, Mohammad
reza Aghasadeghi .Introducing a frame shift mutation to the pol sequence of HIV-1 provirus
and evaluation of the mutated virions (RINNL4-3) .Journal of Molecular Biology(accepted)
2012
96-F. Baghbani-arani, F. Roohvand, M.R. Aghasadeghi, A.Eidi, S.Amini, F. Motevalli, S.M.
Sadat, A. Memarnejadian, G. Khalili. Expression and Characterization of E.coli-Derived
Hepatitis C Virus ARFP/F Protein. Journal of Molecular Biology.2012. 46 (2):226-234
97- Mahdi Habibi Anbouhi, Mohsen Abolhasani, Saeid Bouzari, Hossein Khanahmad,
Mohammad Reza Aghasadeghi, Armin Madadkar- Sobhani, Amir Amanzadeh, Mahdi Behdani
and Mohammad Ali Shokrgozar. Immunological evaluation of predicted linear B-cell epitopes of
human CD20 antigen. Biotechnology and Applied Biochemistry. 2012. DOI: 10.1002/bab.1012
98- Rouhollah Vahabpour , Seyed Mehdi Sadat , Rezvan Zabihollahi , Amrollah Ahmadi ,
Hossein Keivani , Safieh Amini , Seyed Davar Siadat , Mohammad Reza Aghasadeghi In Vitro
Inhibitory Effects of the Herbal-Marine Compound HESA-A Against Replication of Human
Immunodeficiency Virus-1. 2012. Jundishapur J Microbiol. 2012;5(1):315-319
99- R.zabihollahi, R vahabpour,C. Hartoonian, B.Sedaghati, S.M Sadat, MSoleymani, M.
Ranjbar, A. Fassihi, M.R Aghasadeghi, H.F Memarnejadian, M Salehi. Evaluation of the in
vitro antiretroviral potential of some Biginelli-type pyrimidines. Acta Virologica 2012. 56(1):
11-18
100- Ali Salehzadeh, Hamidh Ofoghi, Farzin Roohvand, Mohammad Reza Aghasadeghi,
Kazem Parivar. Human Calcitonin (hCT) Gene Expression and Secretion by Pchia pastoris.
Romanian Biotechnological Letters. 2012. Vol.17,No.1.
101- Sabet R, Behjati M, Vahabpour R, Memarnejadian A, Rostami M, Fassihi A, Aghasadeghi
MR, Saghaie L, Miri R. Iron chelation afforded cardioprotection against H(2)O(2)-induced
H9C2 cell injury: Application of novel 3-hydroxy pyridine-4-one derivatives. 2012. Int J Cardiol.
doi:10.1016/j.ijcard.2011.11.067.102-
Mohammad Reza Aghsadeghi, Golnaz Bahramali, Seyed Davar Siadat, Ahmad Farahani
far, Minoo Mohraz, Seyed Davar Siadat, Ehsan Mostafavi, Arash Memarnejadian, Mehdi
Shafiee Ardestani, Rouhollah Vahabpour, Alireza Azizi Saraji, and Seyed Ali Delbaz. Detection
of Hepatitis B Virus Variants in HBV Monoinfected and HBV/HIV Coinfected Iranian Patients
Under Lamivudine Treatment. Current HIV Research 2011. 9,263-269.
103-Seyed Davar Syadat, Saied Reza Nadaf, Mehrangiz Zangeneh, Arf Moshiri, Seyed Mehdi
Sadat, Mehdi Shafiee Ardestani, Mohammad Hasan Pouriayevali, Safieh Amini And
Mohammad Reza Aghasadeghi. Outer memberane vesicle of Neisseria meningitides serogroup
B as an adjuant in immunization of rabbit against Neisseria meningitides serogroup A. African
Journal of Microbiology Research. 2011. 5(19):3090-95.
104-Shiva Irani,Seyed Mohammad Atyabi, Houri Mivenchi, Seyed Davar Siadat, Mohammad
Reza Aghasadeghi, Ali Farhangi. Solvent effects on structural and thermochemical properties of
p53 tumor-suppressor gene: a molecular modeling approach in drug design. International
Journal of Nanomedicine 2011. 6:2063-69.
105- Bahareh Rajaei, Seyed Davar Siadat, Mohamad Reza Razavi Mohammad Reza
Aghasadegh, Nahid Sepehri Rad, Farzad Badmasti, Somieh Khanjani Jafroodi, Taraneh Rajaei,
Arfa Moshiri and Saifuddin Javadian. Expanding drug resistance through intergron acquisition in
Salmonella spp. Isolates obtained in Iran. African Journal of Microbiology Research 2011.
5(16):2249-53
106- Arash Pourgholaminejad, Arezoo Jamali,Morteza Samadi- Foroushani, Afshin Amari, Reza
Mirzaei, Bita Ansaripour, Nemat Khansari, Mohammad Reza Aghasadeghi, Babak Baban,
Jamshid Hadjati. Reduced efficacy of multiple doses of CpG-matured dendritic cell tumor
vaccine in an experimental model . Cellular Immunology. 2011.271:360-364
107- Ali salehzadeh. Hamideh ofoghi, Farzin roohvand, Mohammad Reza Aghasadeghi, Kazem
Parivar . Intracellular expression of human calcitonin (hCT) gene in the Methylotrophic Yeast
Pichia pastoris. African Journal of Microbiology Research. 2011. 10(59):12721-26
108-Reza Arabi, Farzin Roohvand (Corr. Author), Daryoush Norouzian, Soroush Sardari,
Mohammad reza Aghasadeghi, Hosein Khanahmad, Arash Memarnejadian, Fatemeh
Motevalli. A comparative study on the activity and antigenicity of truncated and full-length
forms of streptokinase. Polish Journal of Microbiology. 2011. Vol. 60,No 3,243-251
109-Massoud Amanlou, Seyed Davar Siadat, Dariuosh Norouzian.Seyed Esmaeel Sadat Ebrahimi,
Mohammad reza Aghsadeghi,Masoud Ghorbani, Mohammad Shafiee Alavidjeh, Davoud
Nouri Inanlou, Ali Jabbari Arabzadeh and Mehdi Shafiee Ardestani. Magnetic Resonance
Contrast Media Sensing In Vivo Molecular Imaging Agents: An Overview. Current
Radiopharmaceuticals .2011. 4,31-43.
110-Reza Ahangari Cohan, Armin Madadkar- Sobhani- Hossein Khanahmad, Farzin Roohvand,
Mohammad Reza Aghasadeghi, Mohammad Hossein Hedayati, Zahra Barghi, Mehdi Shafiee
Ardestani, Davoud Nouri Inanlou, Driush Norouzian. Design, modeling, expression, and
chemoselective PEGylation of a new nanosize cysteine analog of erythropoietin. Jornal of
Nanomedicine. 2011. 6:1217-1227
111-Seyed Davar Siadat, Mohammad Reza Aghasadeghi, Maryam Kheirandish. Immunological
Aspect of Meningococcal disease: An overview in Host-Bacteria Interaction. International
Journal of Molecular and Clinical Microbiology. 2011. 1(1):1-8
112-Seyed Mehdi Sadat, Rezvan Zabihollahi, Mohammad Reza Aghsadeghi, Rouhollah
Vahabpour, Seyed Davar Siadat, Arash Memarnejadian, Keyhan Azadmanesh, Kazem Parivar.
Application of SCR Priming VLP Boosting as a Novel Vaccination Strategy Against HIV-1.
Curr HIV Res. 2011. 9(3):140-7.
113- Mohammad Reza Aghasadeghi, Ali Sharifat Salmani, Seyed Mehdi Sadat, Foozieh Javadi,
Arash Memarnejadian, Rouhollah Vahabpour, Rezvan Zabihollahi, Arfa Moshiri and Seyed
Davar Siadat. Application of Outer Membrane Vesical of Neisseria meningitides Serogroup B as
a New Adjuvant to Induce Strongly Th1- Oriented Responses Againt HIV-1. Current HIV
Research,2011,9,630-635.
114-Massoud Amanlou, Seyed Davar siadat, Dariuosh Noroozian, Mohammad Reza
Aghsadeghi, Hadi Fathi- Moghadam, Mohammad Piryaei, Mehdi Shafiee Ardestani. Effect of
Dexamethasone Striatal Neurotransmission in the Rats Subjected to Parkinson's Disease Animal
model. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. 2011. 14,2,161-169
115-Seyed Davar siadat, Mohammad Reza Aghasadeghi, Sahar Krami, seyed Mehdi sadat, Arfa
Moshiri. Biological and immunological characteristics of Brucella abortus S99 major outer
membrane proteins. Jundishapur Journal of Microbiology. 2011; 4 (1):29-36
116- Massoud Amanlou, Seyed Davar siadat, Seyed Esmaeil sadat Ebrahimi, Abass Alavi,
Mohammad Reza Aghsadeghi, Mehdi Shafiee Ardestani, Saeed Shanehsaz, Masoud Ghorbani,
Bita Mehravi, Mohammad Shafiee Alavidjeh, Ali jabbbari- Arabzadeh, Mehdi Abassi. Gd3+-
DTPA-DG:novel nanosized dual anticancer and molecular imagin agent. Internatinal Journal of
Nanomedicine. 2011. 6-P 747-763.
117-R.zabihollahi, S.M Sadat, R. Vahabpour, M.R Aghasadeghi, A, Memarnejadian,
T,Ghazanfari, M salehi, A. Rezaeee, K, Azadmanesh. Development of single-cycle replicable
human immunodeficiency virus 1 mutants. Acta Virologica 2011. 55: 15-22
118- Pouriayevali, M.H., Memarnejadian, A., Sadat, S.M., Zavvar, M., Siadat, S.D., Hartoonian, C.,
Aghasadeghi, M.R. Designing and construction of bicistronic plasmid pIRES-Igk/mIL18/Fc:
potential implications for vaccine investigations. Modarres Journal of Medical Sciences
(Pathobiology) 2011, 14 (2): 13-23.
119- Jamshid Farmani, Mohammad Safari, Farzin Roohvand, Seyed Hadi Razavi, Mohammad
Reza Aghasadeghi, Hassan Noorbazagan. Conjugated Linoleic acid-producing enzymes: A
bioinformatic study. European Journal of LIPID 2010. 112:1088-1100.
120- Nima Rezaei, Seyed Davar Siadat, Asghar Aghamohammadi, Mostafa Moin, Zahra Pourpak,
Dariush Norouzian, Jalal Izadi Mobarakeh, Mohammad Reza Aghasadeghi, Mehdi Nejati,
Robert C.Read. Serum Bactericidal Antibody Response 1Year after Meningococcal
polysaccharide Vaccination of Patients with Common Variable Immunodeficiency Clinical and
Vaccine Immunology. 2010. (17): 524-528.
121- Morteza Samadi- Foroshani, Rouhollah Vahabpoor, Arash Memarnejadian, Afshin Namdar,
Masoumeh Khamsabadi, Seyed Mehdi Sadat,Hossein Asgarian- Omran, Keyhan Azadmanesh,
Parviz Kohaei, Mohammad Reza Aghsadeghi, Jamshid Hadjati. Immune responses regulation
following antitumor dendritic cell-based prophylactic,concurrent, and therapeutic vaccination.
Med Oncol. 2010. 28(1):660-666.
122-Arash Arashkia, Farzin roohvand, Arash Memarnejadian, Mohammad Reza Aghasadeghi,
Sima Rafati. Construction of HCV-polytope vaccine candidates harbouring immune- enhancer
sequences and primary evalution of their immunogenicity in BALB/c mice. Virus Genes. 2010.
40: 44-52.
123-Arabi, R., Roohvand, F., Norouzian, D., Aghasadeghi, M.R., Memarnejadian, A., Khanahmad,
H., Sadat, S.M., Motevalli, F. Cloning and expression of truncated and intact streptokinase molecules
in E.coli and evaluation of their biological activities. Journal of Agricultural Biotechnology 2010, 2
(1): 55-67.
124- Arashkia, A., Roohvand, F., Memarnejadian, A., Alizadeh, S., Motavali, F., Aghasadeghi, M.R.
Immunoinformatics modeling, construction of DNA plasmids, inserted with hepatitis C virus CTL
epitopes and their preliminary immunological analysis. Iranian Medical Microbiology 2010, 4 (2):
34-44.
125-Monzavi, N., Aghasadeghi, M.R., Arabi, R., Memarnejadian, A., Sadat, S.M., Khanahmad, H.,
Ebrahimi, M., Roohvand, F. Design, cloning, expression and evaluation of cysteine-substitutes of
intact and truncated molecules of streptokinase. Physiology and Pharmacology 2010, 14 (1): 56-65.
126-Memarnejadian, A., Roohvand, F., Motevalli, F., Aghasadeghi, M.R. Experimental polytope
DNA vaccine containing HBsAg gene for the induction of protective immunity against hepatitis C.
Feiz, Journal of Kashan University of Medical Sciences 2009, 13 (3): 161-73.
127-Memarnejadian, A., Roohvand, F., Arashkia, A., Berjisian, F., Aghasadeghi, M.R.
Designing, construction and immunogenic evaluation of polytope DNA constructs by the
application of hepatitis C virus immunodominant epitopes in BALB/c mice. Yakhteh Medical
Journal 2009, 11 (2): 122-33.
128-Ali Sharifat Salmani, Seyed davar Siadet,Mohammad Reza Fllahian, Hojat Ahmadi Dariush
Norouzian,Prichehr Yaghmai, Mohammad Reza Aghasadeghi, jalal Izadi Mobarake, Seyed
Mehdi Sadat, Mehrangiz Zangeneh,Maryam Kheirandish. Serological Evaluation ob Brucella
abortus S99 Lipopolysaccharide Extracted by an Optimized Method. American Journal of
Infection Diseases. 2009. 5 (1): 11-16.
129-Maryam Kheirandish, Seyed davar Siadet, Dariush Norouzian, Mohammad Reza Razavi,
Mohammad Reza Aghasadeghi, Nima Rezaei, Ali Farazmand, jalal Izadi Mobarake,
Mehrangiz Zangeneh, Arfa Moshiri, Seyed Mehdi Sadat, Ali Sharifat Salmani. Measurment of
opsonophagocytic activity of antibodies specific to Neisseria meningitidis serogroup A capsular
polysaccharide- serogroup B outer membrane vesicle conjugate in animal model. Annals of
Microbiology. 2009. 59 (4)-801-806
130-Ali Sharifat Salmani, Seyed davar Siadet, Dariush Norouzian, jalal Izadi Mobarake,
Mehrangiz Zangeneh, Mohammad Reza Aghasadeghi, Mehdi Nejati, Arfa Moshiri, Seyed
Mehdi Sadat. Outer member vesical of Neisseria meningitidis serogroup B as an adjuvant to
induce specific antibody response against the lipopolysaccharide of Brucella abortus S99. Annals
of Microbiology 2009. 59 (1) 145-149.
131-Monzavi, N., Arabi, R., Aghasadeghi, M.R., Memarnejadian, A., Roohvand, F. Streptokinase:The
drug of choice for thrombolytic therapy in developing countries. Laboratory Diagnosis
(ISSN 1561-6363, www.tashkhis.com) 2009, 59: 61-68.
132-Golnaz Bahramali, Majid Sadeghizadeh, Samad Amini-Bavil-Olyaee , Seyed-Moayed
Alavian, Abbas Behzad-Behbahani, Ahmad Adeli, Mohammad Reza Aghasadeghi, Safieh
Amini, Fereidoun Mahboudi. Clinical, virological and phylogenetic features of hepatitis B
infection in Iranian patients. World journal of gasteroenterology-2008. 14(35):5448-5453.
133-Farzin Roohvand , Mohammad-Reza Aghasadeghi, Seyed Mehdi Sadat, Agata Budkowska
and Ali-Reza Khabiri. HCV core protein immunization with Montanide/CpG elicits strong
Th1/Th2 and long-lived CTL responses. BBRC, 2007. 354:641-649.
134-Aghasadeghi M.R., Sadat S.M., Khabiri A.R., Amini S., Budkowska A,Bahramali G.,
Naddaf S.R. and Roohvand F. Evaluation of a native preparation of HCV core protein (2-122)
for potential applications in immunization, diagnosis and mAb production. Iranian journal of
public health .2006. 35(1):1-10.

دکتر پونه رحیمی(دانشیا ر)
• Evaluation of full length E1 and E2 glycoproteins of HCV expressed in Pichia pastoris as a protein-based vaccine candidate. Vaccine Research.2016

• Evaluation of Truncated HCV-NS3 Protein for Potential Applications in Immunization and Diagnosis. Clin. Lab. 2016;62:1271-1278.
• Designing a Recombinant Construct of pEGFP-N1 Containing the Full Length of Human Immunodeficiency Virus-1 (HIV-1) Vpr Gene. J Mazandaran Univ Med Sci 2016; 26(137).
• ترانسفکت سلول حشره Sf9 توسط باکولوویروس نوترکیب واجد ژن Core+1 ویروس هپاتیت سی سویهJFH1 ژنوتایپ 2a بمنظور بیان این پروتئین.مجله دنیای میکروب ها. 1395
• Neutralizing Antibody Response after Intramuscular Purified Vero Cell Rabies Vaccination (PVRV) in Iranian Patients with Specific Medical Conditions.2015
• Synthesis and characterization of physicochemical and immunological properties of recombinant NS3-G2 dendrimer conjugate.2015.

 

 

 


(دکتر اعظم بوالحسنی(دانشیار


1. Saleh T, Bolhassani A, Shojaosadati SA, Aghasadeghi MR.MPG-based nanoparticle: An efficient delivery system for enhancing the potency of DNA vaccine expressing HPV16E7. Vaccine 2015
2. Namvar A, Bolhassani A, Khairkhah N, Motevalli F. Physicochemical properties of polymers: An important system to overcome the cell barriers in gene transfection. Biopolymers 2015
3. Hosseinzadeh S, Bolhassani A. Immunostimulant Properties of Chemical Delivery Systems in Vaccine Development. Curr Drug Deliv. 2015
4. Bolhassani A. Cancer chemoprevention by natural carotenoids as an efficient strategy. Anticancer Agents Med Chem. 2015
5. Khavari A, Bolhassani A, Alizadeh F, Bathaie SZ, Balaram P, Agi E, Vahabpour R. Chemo-immunotherapy using saffron and its ingredients followed by E7-NT (gp96) DNA vaccine generates different anti-tumor effects against tumors expressing the E7 protein of human papillomavirus. Arch Virol. 2015
6. Bolhassani A, Muller M, Roohvand F, Motevalli F, Agi E, Shokri M, Rad MM, Hosseinzadeh S. Whole recombinant Pichia pastoris expressing HPV16 L1 antigen is superior in inducing protection against tumor growth as compared to killed transgenic Leishmania. Hum Vaccin Immunother. 2014
7. Alizadeh F, Bolhassani A, Khavari A, Bathaie SZ, Naji T, Bidgoli SA. Retinoids and their biological effects against cancer. Int Immunopharmacol. 2014
8. Bolhassani A, Khavari A, Bathaie SZ. Saffron and natural carotenoids: Biochemical activities and anti-tumor effects. Biochim Biophys Acta: Reviews on Cancer; 2014
9. Saljoughian N, Taheri T, Zahedifard F, Taslimi Y, Doustdari F, Bolhassani A, Doroud D, Azizi H, Heidari K, Vasei M, Namvar Asl N, Papadopoulou B, Rafati S. Development of novel prime-boost strategies based on a tri-gene fusion recombinant L. tarentolae vaccine against experimental murine visceral leishmaniasis. PLoS Negl Trop Dis. 2013
10. Hosseinzadeh S, Bolhassani A, Rafati S, Taheri T, Zahedifard F, Daemi A, Taslimi Y, Hashemi M, Memarnejadian A. A non-pathogenic live vector as an efficient delivery system in vaccine design for the prevention of HPV16 E7-overexpressing cancers. Drug Deliv. 2013
11. Hajizadeh MR, Mokarram P, Kamali Sarvestani E, Bolhassani A, Mostafavi Pour Z. Recombinant nonstructural 3 protein, rNS3, of Hepatitis C virus along with recombinant GP96 induce IL-12, TNFα and α5 integrin expression in antigen presenting cells. Hepat Mon. 2013
12. Bolhassani A, Javanzad S, Saleh T, Hashemi M, Aghasadeghi MR, Sadat SM. Polymeric nanoparticles: Potent vectors for vaccine delivery targeting cancer and infectious diseases. Hum Vaccin Immunother. 2013
13. Salehi M., Taheri T., Mohit E., Zahedifard F., Seyed N., Bolhassani A., Rafati S. Recombinant Leishmania tarentolae encoding the HPV type 16 E7 gene in tumor mice model, Immunotherapy 2012

14. Bolhassani A., Zahedifard F. Therapeutic live vaccines as a potential anti-cancer strategy, Int. J. Cancer 2012
15. Daemi A., Bolhassani A., Rafati S., Zahedifard F., Hosseinzadeh S., Doustdari F. Different domains of glycoprotein 96 influence HPV16 E7 DNA vaccine potency via electroporation mediated delivery in tumor mice model. Immunology Letters 2012
16. Bolhassani A., Rafati S. Mini-chaperone: Potential immuno-stimulators in vaccine design. Human Vaccines & Immunotherapeutics 2012
17. Daemi A., Hosseinzadeh S., Rafati S., Zahedifard F., Rajabi Bazl M., Doustdari F., Hashemi M., Agi E., Bolhassani A. HPV16 E7-CT (gp96) fusion protein: Molecular cloning, expression and purification of a recombinant 6xHis-tagged protein in E. coli. Journal of Paramedical Sciences (JPS), 2012
18. Hosseinzadeh S., Daemi A., Bolhassani A. Heat shock proteins as the efficient vehicle in cancer. Journal of Solid Tumors, 2012
19. Mohit E., Bolhassani A., Zahedifard F., Seyed N., Eslamifar A., Taghikhani M., Samimi-Rad K., Rafati S. Immunomodulatory effects of IP-10 chemokine along with PEI600-Tat delivery system in DNA vaccination against HPV infections. Mol. Immunol. 2012
20. Mohit E., Bolhassani A., Zahedifard F., Taslimi Y., Rafati S. The contribution of NT-gp96 as an adjuvant for increasing HPV16 E7-specific immunity in C57BL /6 mouse model. Scand. J. Immunol. 2012
21. Kardani K, Bolhassani A, Shahbazi S. Prime-boost vaccine strategy against viral infections: Mechanisms and benefits. Vaccine. 2015
22. Mehrlatifan S, Mirnurollahi SM, Motevalli F, Rahimi P, Soleymani S, Bolhassani A. The structural HCV genes delivered by MPG cell penetrating peptide are directed to enhance immune responses in mice model. Drug Deliv. 2015
23. Bolhassani A, Kardani K, Vahabpour R, Habibzadeh N, Aghasadeghi MR, Sadat SM, Agi E. Prime/boost immunization with HIV-1 MPER-V3 fusion construct enhances humoral and cellular immune responses. Immunol Lett. 2015
24. Shirbaghaee Z, Bolhassani A. Different applications of virus like particles in biology and medicine: Vaccination and delivery systems. Biopolymers. 2015
25. Bolhassani A, Shirbaghaee Z, Agi E, Davoudi N. VLP production in Leishmania tarentolae: A novel expression system for purification and assembly of HPV16 L1. Protein Expr Purif. 2015
26. Habibzadeh N, Bolhassani A, Vahabpour R, Sadat SM. How can Improve DNA Vaccine Modalities as a Therapeutic Approach against HIV Infections? J AIDS Clin Res 2015
27. Namvar A, Bolhassani A, Hashemi M. HPV16 L2 improves HPV16 L1 gene delivery as an important approach for vaccine design against cervical cancer. Bratisl Med J 2016
28. Shirbaghaee Z, Bolhassani A, Mirshafiey A, Motevalli F, Zohrei N. A live Vector Expressing HPV16 L1 Generates an Adjuvant-Induced Antibody Response In-Vivo. Iran J Cancer Preven. 2015
29. Mirnurollahi SM, Irani S, Davoudi N, Bolhassani A. Different protein expression systems can influence the direction of the immune responses against HCV core protein in animal model. Vaccine Research 2015

30. Mirnurollahi SM, Bolhassani A, Irani S, Davoudi N. Expression and Purification of HCV Core and Core-E1E2 Proteins in Different Bacterial Strains. Iran J Biotech. 2015
31. Saleh T, Bolhassani A, Shojaosadati SA, Hosseinkhani S. Evaluation of Cell Penetrating Peptide Delivery System on HPV16E7 Expression in Three Types of Cell Line. Iran J Biotech. 2015
32. Kardani K, Mardani G, Bolhassani A. HPV prophylactic vaccines: Second-generation or first-generation vaccines. Journal of Solid Tumors 2015
33. Khavari A, Orafa Z, Hashemi M, Habibzadeh N, Bolhassani A. Different physical delivery systems: An important approach for delivery of biological molecules in vivo. Journal of Paramedical Sciences 2016
34. Mirnurollahi SM, Irani S, Bolhassani A. Different expression systems for production of HCV structural proteins. Journal of Paramedical Sciences 2015
35. Alizadeh F, Bolhassani A. In vitro cytotoxicity of Iranian saffron and two main components as a potential anti-cancer drug. SM Journal of Pharmacology and Therapeutics 2015
36. Javanzad S, Bolhassani A, Doustdari F, Hashemi M, Movafagh A. Reverse staining method of polyacrylamide gels by imidazole-zinc salts for detection and purification of L1 capsid protein in E.coli. Journal of Paramedical Sciences 2013
37. Daemi A, Hosseinzadeh S, Bolhassani A, Agi E. DNA-based vaccine is more efficient than non-pathogenic live vaccine for prevention of HPV16E7-overexpressing cancers. Vaccine Research 2014
38. Shafiee Ardestani M, Salehi Fordoei A, Abdoli A, Ahangari Cohan R, Bahramali G, Sadat SM, Siadat SD, Moloudian H, Nassiri N, Bolhasani A, Rahimi P, Hekmat S, Davari M, Aghasadeghi MR. Nanosilver based anionic linear globular dendrimer with a special significant antiretroviral activity. J Mater Sci: Mater Med, 2015
39. Mardani G, Bolhassani A, Agi E, Shahbazi S, Mehdi Sadat S. Protein vaccination with HPV16 E7/Pep-1 nanoparticles elicits a protective T-helper cell-mediated immune response. IUBMB Life. 2016
40. Larijani MS, Sadat SM, Nikbin M, Talebi SS, Javadi F, Mohajel N, Bolhassani A, Daneshvar M, Aghasadeghi MR, Pouriayevali MH, Mapar M. Correlation Study Between IL-28B Gene Polymorphism (rs8099917SNP) and Sustained Virological Response in Iranian Patients with Chronic Hepatitis C. Clin Lab. 2016
41. Kadkhodayan S, Sadat SM, Irani S, Fotouhi F, Bolhassani A. Generation of GFP Native Protein for Detection of Its Intracellular Uptake by Cell-Penetrating Peptides. Folia Biol (Praha). 2016
42. Milani A, Basirnejad M, Shahbazi S, Bolhassani A. Carotenoids: Biochemistry, pharmacology and treatment. Br J Pharmacol. 2016
43. Behnaz Sadat Jafarzade, Azam Bolhassani, Seyed Mehdi Sadat, Ramin Yaghobi. Delivery of HIV-1 Nef Protein in Mammalian Cells Using Cell Penetrating Peptides as a Candidate Therapeutic Vaccine, International Journal of Peptide Research and Therapeutics 2016
44. Kadkhodayan S, Bolhassani A, Sadat SM, Irani S, Fotouhi F. The efficiency of Tat cell penetrating peptide for intracellular uptake of HIV-1 Nef expressed in E. coli and mammalian cell. Curr Drug Deliv 2016
45. Talebi S, Bolhassani A, Azad TM, Arashkia A, Modaresi MH. In vitro expression of HPV16 E7 linked to HMGB1 immunoadjuvant in mammalian cells. Bratisl Lek Listy. 2016
46. Bolhassani A, Jafarzade BS, Mardani G. In vitro and in vivo delivery of therapeutic proteins using cell penetrating peptides. Peptides. 2016
47. Talebi S, Bolhassani A, Sadat SM, Vahabpour R, Agi E, Shahbazi S. Hp91 immunoadjuvant: An HMGB1-derived peptide for development of therapeutic HPV vaccines. Biomed Pharmacother. 2016
48. Talebi S, Bolhassani A, Azad TM, Arashkia A, Modaresi MH. Immuno-stimulating peptide derived from HMGB1 is more effective than the N-terminal domain of Gp96 as an endogenous adjuvant for improvement of protein vaccines. Protein Pept Lett. 2016

 

 

دکتر سید مهدی سادات(استادیار)


1- Impact of TGF-β1 Gene Polymorphism (rs1800469) on Treatment Response to Pegylated Interferon/Ribavirin in Iranian Patients with Hepatitis C. Clin Lab. ;62(3):417-23.
2- Role of IL28-B Polymorphism (rs12979860) on Sustained Virological Response to Pegylated Interferon/Ribavirin in Iranian Patients With Chronic Hepatitis C. Iran Red Crescent Med J. 2016; e28566.
3- Impact of null genotypes of GSTT1 and GSTM1 with uterine leiomyoma risk in Iranian population. J Obstet Gynaecol Res. 2016; Apr;42(4):434-9.

4- Correlation Study Between IL-28B Gene Polymorphism (rs8099917SNP) and Sustained Virological Response in Iranian Patients with Chronic Hepatitis C. Clin Lab. 2016;62(3):417-23.
5- Lack of TNF-α Gene Polymorphism (rs1799724) Association with Sustained Virological Response in Iranian Patients with Chronic HCV Infection. Asian Pac J Cancer Prev. 2016;17(8):3923-7.

 

دکتر مجتبی حمیدی فرد(استادیار)


1. Romani B, Kamali Jamil R, Hamidi-Fard M, Rahimi P, Momen SB, Aghasadeghi MR, Allahbakhshi E. HIV-1 Vpr reactivates latent HIV-1 provirus by inducing depletion of class I HDACs on chromatin. Scientific Reports 2016; 6:31924. DOI: 10.1038/srep31924. PMID: 27550312.
2. Romani B, Shaykh Baygloo N, Hamidi-Fard M, Aghasadeghi MR, Allahbakhshi E. HIV-1 Vpr Protein Induces Proteasomal Degradation of Chromatin-associated Class I HDACs to Overcome Latent Infection of Macrophages. Journal of biological chemistry 2016; 291:2696-2711. DOI: 10.1074/jbc.M115.689018. PMID: 26679995.
3. Hamidi-Fard M, Makvandi M, Samarbafzadeh A, Hajiani E, Shayesteh A, Masjedizadeh A. Mutation analysis of hepatitis B virus reverse transcriptase region among untreated chronically infected patients in Ahvaz city (South-West of Iran). Indian J Med Microbiol 2013; 31:360-5. DOI: 10.4103/0255-0857.118882. PMID: 24064642.
4. Hamidi-Fard M, Fattahi-Abdizadeh M, Makvandi M, Ranjbari N, Mansoori E, Samarbaf-Zadeh A. Detection and genotyping of human papillomavirus in cervical tissue samples in Ahvaz, southwest Iran. Jundishapur J Microbiol 2013; 6(7): e4569. DOI: 10.5812/jjm.4569.
5. Hamidi-Fard M, Samarbaf-Zadeh A, Makvandi M, Hajiani E. Determination of HCV Genotypes among Chronic Hepatic Patients in Ahvaz. Iranian J Virol 2009; 3(2): 12-16.
6. Hamidi-Fard M. Hepatitis C Genotypes in Hemophilia Patients in Iran. Iranian Red Crescent Medical Journal 2011; 13(2):148.
7. Abshirini H, Makvandi M, Ashrafi SM, Hamidifard M, Saki N. Prevalence of Rhinovirus and Respiratory Syncytial Virus Among Patients With Chronic Rhinosinusitis. Jundishapur J Microbiol 2015; 8(3): e20068. DOI: 10.5812/jjm.20068. PMC4386071.
8. Yaghoobi R, Makvandi M, Afshar N, Pazyar N, Hamidifard M, Sharifpour C. High Frequency of Human Papillomavirus Genotype 16 Among Patients With Anogenital Warts. Jundishapur J Microbiol 2015; 8(11): e25882. DOI: 10.5812/jjm.25882.
9. Kaydani GA, Makvandi M, Samarbafzadeh A, Shahbazian H, Hamidi Fard M. Prevalence and Distribution of BK virus Subtypes in Renal Transplant Recipients Referred to Golestan Hospital in Ahvaz, Iran. Jundishapur J Microbiol 2015; 8(3): e16738. DOI:10.5812/jjm.16738. PMID:25861431.10.
Taherkhani R, Farshadpour F, Makvandi M, Hamidifard M, Esmailizadeh M, Ahmadi B, Heidari H. Determination of cytomegalovirus prevalence and glycoprotein B genotypes among ulcerative colitis patients in Ahvaz, Iran. Jundishapur J Microbiol 2015; 8(2):e17458. DOI: 10.5812/jjm.17458. PMID:25793098.11.
Khalafkhany D, Makvandi M, Javanmard D, Hamidi-Fard M, Samarbaf-Zadeh AR. Determination of Hepatitis Delta Virus Genotype among HBV Carriers in Southwest of Iran. Iranian J Virol 2012; 6(1): 6-12.
12. Makvandi M, Aryan E, Kelishadi M, Hamidifard M, Jafari M. Study on hepatitis B and D markers among the cirrhotic patients in Bushehr city. Biochemical and cellular archives 2010; 10(1):103-105.
13. Makvandi M, Aryan E, Shayesteh A, Hajiani E, Kelishadi M, Hamidifard M, et al. Study on hepatitis C among the cirrhotic patients in Ahwaz city. Biochemical and cellular archives 2010; 10(1):111-113.
14. Makvandi M, Aryan E, Najafi Fard S, Shayesteh A, Hajiani E, Kelishadi M, Hamidifard M, et al. Estimation of hepatitis B and D infection among the cirrhotic patients. Biochemical and cellular archives 2010; 10(2):303-305.
15. Makvandi M, Aryan E, Shayesteh A, Hajiani E, Kelishadi M, Hamidifard M, et al. Determination of hepatitis C infection among the cirrhotic patients in Bushehr city, Iran. Biochemical and cellular archives 2010; 10(2):333-335.
16. Makvandi M, Neisi N, Khalafkhany D, Makvandi K, Hajiani E, Shayesteh A, Masjedizadeh A, Sina AH, Hamidifard M, et al. Study on occult hepatitis B virus among the patients with abnormal ALT. Jundishapur J Microbiol 2014; 7(8):e11648. DOI: 10.5812/jjm.11648.

 

 


دکتر کاظم باعثی(استادیار)

 


1 Kazem Baesi, Ravanshad, M., Hosseini, Y., Haji Abdolbaghi, M. Drug resistance profile of RT gene and assessing subtype among Iranian HIV-1 under treatment patients. Iranian journal of Biotechnology, 2012.Vol. 10, No. 1
2 Kazem Baesi, Saberfar E., Haji-Abdolbaghi M., Goodarzi Z. Set up of Genotyping Test for Detection of HIV-1 Drug Resistance. Iranian Journal of Virology. 2011;5(3): 7-11.
3 Kazem Baesi, Mehrdad Ravanshad, Maryam Ghanbarisafari, Esmaeil Saberfar ,SeyedAhmad SeyedAlinaghi, and Jonathan E. Volk. Antiretroviral Drug Resistance Among Antiretroviral-Naı¨ve and Treatment Experienced Patients Infected With HIV in Iran. Journal of Medical Virology 2014, 86:1093–1098.
4 Kazem Baesi, SamanehMoallemi, MehrdadRavanshad. Phylogenetic analysis of HIV-1 pol gene: first subgenomic evidence ofCRF29-BF among Iranian HIV-1 patients. Asian Pacific Journal of Tropical Disease; 2014, 4(Suppl 1): S353-S359.
5 Kazem Baesi, SamanehMoallemi, MoloodFarrokhi, Seyed Ahmad SeyedAlinaghi,Hong-Ha M. Truong. Subtype Classification of Iranian HIV-1 Sequences Registered in the HIV Databases, 2006-2013. PLoS ONE 2014, 9(9): e105098.
6 KooshaPaydary, ParisaKhaghani, SahraEmamzadeh-Fard, SeyedAhmadSeyedAlinaghi, Kazem Baesi. The emergence of drug resistant HIV variants and novel anti-retroviral therapy. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine; 2013, 3(7): 515-522.
7 Mirza Ali MofazzalJahromi, SeyedYounesHosseini, Mahmood Bozorgmehr, Kazem Baesi, KayhanAzadmanesh, Zuhair Mohammad Hassan, Seyed Mohammad Moazzeni. Adenovirus-mediated overexpression of gamma interferon in murinebone marrow-derived dendritic cells affects their viability and activity. Asian Pacific Journal of Tropical Disease; 2014, 4(Suppl 1): S353-S359.
8 Maryam Ghanbari Safari, Kazem Baesi, SamanHosseinkhani. An alternative approach in regulation of expression of a transgene by endogenous miR-145 in carcinoma and normal breast cell lines. Biotechnology and applied biochemistry
9 Mohammad gholami, Leila Sadeghi, Kazem Baesi, Negin hosseini, Minoo Mohraz. Survey of Antiretroviral Drug Resistance Pattern Among HIV-Infected Patients with Treatment Failure in Iran. Journal of Human Virology & Retrovirology. 2015, Volume 3 Issue 1.
10 Pegah Valioallahi, Leila Sadeghi, Kazem Baesi*, Amitis Ramezani*, Minoo Mohraz, Ghorbani, Mohammad Gholami, Maryam Foroughi. The Prevalence of Occult Hepatitis C Virus Infection in Patients Infected with Human Immunodeficiency Virus. International Journal of Review in Life Sciences. 5(9), 2015, 1341-1347.
11 Kazem Baesi, Majedeh Moradbeigi, Mehrdad Ravanshad, Ashrafolnesa Baghban. Phylogeny and drug resistance of HIV PR gene among HIV patients receiving RT inhibitors in Iran. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine. DOI: 10.1016/j.apjtb.2015.12.020.
12 Hamed Naziri , Kazem Baesi* , Abdolvahab Moradi*, Mohammad R. Aghasadeghi, Alijan Tabarai, Willi McFarland, Mohamad Ali Davarpanah. Antiretroviral drug resistance mutations among naïve and experienced patients in Shiraz, Iran, 2014. Archives of Virology. 2016 161:2503-2509

13 M. Gholami, M. Ravanshad,*, S.-M. Alavian, K. Baesi, and S. Moallemi. Evaluation of miR-122 Level in the Plasma of Chronically HCV Infected Patients. Molecular Biology, 2016, Vol. 50, No. 2, pp. 242–245.

14 Mojtaba Eizadi, Ali Asghar Ravasi, Rahman Soory, Kazem Baesi, and Sirous Choobineh. The Effect of Three Months of Resistance Training on TCF7L2 Expression in Pancreas Tissues of Type 2 Diabetic Rats. Avicenna J Med Biochem, 2016. doi: 10.17795/ajmb-34014

15 Farzaneh Sheikholeslami, Niloufar Sadat Kalaki, Seyed Abdolhamid Angaji, Sahar Eshghjoo, Ali Reza Janani , Samereh Gholami Moghadam, Mehrdad Araiinejad, Kazem Baesi, Minoo Mohraz*, Asghar Abdoli. Cloning, expression and library construction for HIV-1 Tat protein. Arch Med Lab Sci. 2016;2(1): 7-11.

16 Fatemeh Taji, Homa Mohseni Kouchesfahani, Farzaneh Sheikholeslami, Bizhan Romanic, Kazem Baesi, Rouhollah Vahabpour, Mahdi Edalatig,Ladan Teimoori-Toolabi, Ehsan Ollah Jazaeri, Asghar Abdoli. Autophagy induction reduces telomerase activity in HeLa cells. Mechanisms of Ageing and Development. 2016,

17 Molood Farrokhi, Samaneh Moallemi, Kazem Baesi*, Sara Ahsani-Nasab, Mohammad Gholami, Leila Sadeghi, Minoo Mohraz. HIV Drug Resistance and Phylogeny Profile in Naïve and Antiretroviral-Experienced Patients in Tehran, Iran. Intervirology 2016;59:131-136

 


مقالات فارسي (علمي پژوهشي):


1 سليمي خليق حميد*,مختاري آزادطلعت,طباطبايي حميده,ساريجلو محبوبه,باعثي كاظم,محمودي محمود,گويامحمدمهدي,استقامتي عبدالرضا,ناطق رخشنده. 1386.سرواپيدميولوژي سرخجه در گروه سني 25-5 سال قبل و پس از واکسيناسيون همگاني سرخک – سرخجه سال 1382 در ايران. بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، 12(38): 42-39.
2 کاظم باعثی، مهرداد روانشاد*، سید یونس حسینی، محبوبه حاجی عبدالباقی، کیانا شاهزمانی. 1389. آنالیز فیلوژنتیک توالی ژن pol(سکانس RT) ویروس HIV-1در بین بیماران مبتلا به ایدز در ایران. فصلنامه پژوهشي خون، دوره 7 شماره 2:100-94.
3 کاظم باعثی، مهرداد روانشاد*، مریم قنبری صفری، اسمائیل صابرفر، محبوبه حاجی عبدالباقی. 1390.بررسي مقاومت دارويي مربوط به ژن پروتئاز ويروس HIV-1 در بين بيماران مبتلا به ايدز در مركز تحقيقات ايدز ايران. مجله علمي پژوهشي تربيت مدرس، دوره 14 شماره 4: 21-13.
4 رسول محمدي*،حسن متین همائی ، محمدعلی آذربایجانی ، کاظم باعثی. تأثیر 12 هفته تمرین استقامتی بر میزان گلوکز، انسولین خون و ساختار قلب موشهاي دیابتی نوع 2. مقاله پژوهشی سلامت جامعه. دوره 9 شماره 3 پاییز 94
5 محمد رشیدی، رحمان سوری، سیروس چوبینه، علی اصغر رواسی، کاظم باعثی. تاثیر یک دوره تمرینات هوازی بر بیان ژن MTNR1B و سطح انسولین و گلوکز در پانکراس رت های دیابتی شده با استرپتوزوتوسین- نیکوتین آمید. مجله دانش و تندرستی. دوره 11 شماره 3، پاییز 1395



دکتر اصغر عبدلی(استادیار)


1. Shohani S, Abdoli A, Khansarinejad B, Ardestani MS, Salimi-Asl M, Ghanbari M, Haj MS, Zabihollahi R, Mondanizadeh M.Trimethyl chitosan improves Anti-HIV effects of Atripla as a new nano-formulated drug.Curr HIV Res. 2016 Dec 16PMID:27993121

2. Taji F, Kouchesfahani HM, Sheikholeslami F, Romani B, Baesi K, Vahabpour R, Edalati M, Teimoori-Toolabi L, Jazaeri EO, Abdoli A. Autophagy induction reduces telomerase activity in HeLa cells. Mech Ageing Dev. 2016 Dec 30. pii: S0047-6374(16)30218-4. doi: 10.1016/j.mad.2016.12.011. PMID:28043814

3. Nezam FS, Hosseini S, Kheiri M, Abdoli A, Memarnejadian A, Shenagari M, et al. Suppressive Effects of Chronic Stress on Influenza Virus Protection after Vaccination with Plasmid DNA-Encoded Nucleoprotein. Neuroimmunomodulation. 2015.

4. Abdoli A, Soleimanjahi H, Jamali A, Gholami S, Amini A, Rissehei NNA, et al. Optimization of Microcarrier-based MDCK-SIAT1 Culture System for Influenza Virus Propagation.

5. Ardestani MS, Fordoei AS, Abdoli A, Cohan RA, Bahramali G, Sadat SM, et al. Nanosilver based anionic linear globular dendrimer with a special significant antiretroviral activity. Journal of Materials Science: Materials in Medicine. 2015;26(5):1-8.

6. Eshghjoo S, Abdoli A, Khatami S, Noormohammadi Z. HIV polytope candidate vaccine was
formulated with chitosan . International Journal of Therapeutic Applications. Volume 21, 2015, 1-11

7. Yahya Mohammadzadeh • Narges Rasouli • Mohammad Hasan Samiee Aref • Nasim Sadat Seyed Tabib • Asghar Abdoli • Peyvand Biglari • Maryam Saleh • Mansoureh Tabatabaeian • Masoumeh Tavassoti Kheiri • Abbas Jamali .A novel chimeric influenza virosome containing Vesicular stomatitis G protein as a more efficient gene delivery system . Biotechnology Letters. May 2016

8. Shima Gholami • Narges Rasouli • Sahar Sarrafzadeh • Nasim Sadat Seyed Tabib • Mohammad Hasan Samiee Aref • Asghar Abdoli • Peyvand Biglari • Fatemeh Fotouhi • Behrokh Farahmand • Masoumeh Tavassoti Kheiri • Abbas Jamali.Introduction of cationic virosome derived from vesicular stomatitis virus as a novel gene delivery system for Sf9 cells. Journal of Liposome Research Mar 2016.
9.
10. Asghar Abdoli, Nina Radmehr, Akram Eidi, Azam Bolhasani, and et al..Conjugated Anionic PEG-Citrate G2 Dendrimer with Multi-Epitopic HIV-1 Vaccine Candidate Enhance the Cellular Immune Responses in Mice. Artificial Cells, Nanomedicine and Biotechnology.2017.

11. Samira Alipour, Atiyeh Mahdavi, Asghar Abdoli. The effects of CpG-ODNs and Chitosan adjuvants on the elicitation of immune responses induced by HIV-1-Tat based candidate vaccines in mice. Pathogens and disease. 2017.

12. Farzaneh Sheikholeslami, Niloufar Sadat Kalaki, Seyed Abdolhamid Angaji, Sahar Eshghjoo, Ali Reza Janani , Samereh Gholami Moghadam, Mehrdad Araiinejad, Kazem Baesi, Minoo Mohraz5, Asghar Abdoli. Cloning, expression and library construction for HIV-1 Tat Protein. Arch Med Lab Sci. 2016;2(1): 7-11.

13. Neda Feizi, Parvaneh Mehrbod, Bizhan Romani, Hoorieh Soleimanjahi, Taravat Bamdad,
Amir Feizi5, Ehsan Ollah Jazaeri, Hadiseh Shokouhi Targhi1, Maryam saleh, Abbas Jamali, Fatemeh Fotouhi, Reza Nasrollahi Nargesabad, Asghar abdoli. Autophagy induction regulates influenza virus replication in a time-dependent manner. Medical Microbiology Journal, 2017.