از زمان تاسیس بخش اپیدمیولوژی و آمار زیستی  در سال 1325 تا کنون کتاب های متعددی در حوزه فعالیت های بخش چاپ شده است که لیست تعدادی از آن ها در زیر آمده است: