دکتر احسان مصطفوی

هیئت علمی 

رئیس بخش اپیدمیولوژی و آمار زیستی

 

 

دکتر فرهاد یغمائی

هیئت علمی

 

دکتر عبدالرزاق هاشمی شهرکی

هیئت علمی

دکتر سنا عیب پوش

هیئت علمی

دکتر صفورا غریب زاده

هیئت علمی

 

صابر اسمعیلی

کارشناس

 

منیژه یوسفی بهزادی

کارشناس

 

مرجان کی پور

کارشناس

 

احمد قاسمی

کارشناس 

 

مائده کمالی زاد

همکار طرح

 

دکتر امین دوستی ایرانی

همکار طرح

 

نرگس شهبازی

همکار طرح

 

نجمه پرهیزگاری

همکار طرح

 

 

 

علی محمدی

همکار طرح