طرحها(خارجی،داخلی)

 

1- تهیه و ارزیابی کیت تحقیقاتی الیزا برای اندازه گیری IFN-g و IL-5 در سیستم موشی. (انستیتو پاستور ایران، 75-1374)

2- بررسی ایمنولوژیک واکسیناسیون موشهای BALB/c نسبت به پروتئین 24 کیلو دالتونی فرم اماستیگوتی لیشمانیا ماژور. (انستیتو پاستور ایران، شماره 83، 77-1376)

3- کلونینگ و ابراز ژن برخی سیستئین پروتئینازهای انگل لیشمانیا ماژور و بررسی ایمنوژنسیته آن در مدل انسانی. (انستیتو پاستور ایران، شماره 114، 78-1377)  

4- جداسازی، کلونینگ و ابراز ژنهای سیستئن پروتئیناز a , b  (cpa, cpb) از انگل لیشمانیا اینفانتوم (در باکتری E. coli و بررسی ایمنی زایی پروتئینهای نوترکیب در سگهای آلوده. (انستیتو پاستور ایران، شماره 144، 79-1378)  

5- واکسيناسيون ژنتيکی موشهای BALB/c بر عليه عفونت L .major توسط ژنهای اتصال يافته سيستئين پروتئيناز cpa/cpb به همراه IL-12.. (شماره 169- 1380)

6- تهيه واکسن های اسيدنوکلئيکی حامل ژنهای cpa و cpbليشمانيا اينفانتوم و ارزيابی آن در سگ. (انستیتو پاستور ایران، شماره 185، 82-1381)

7- مقايسه نقش سيگنال پپتيداز تيپІ انگل ليشمانيا ماژور در ايجاد محافظت بر عليه ليشمانيوز پوستي در مدل موشي از دو طريق واكسيناسيون DNA يي و پروتئيني (انستیتو پاستور ایران، شماره 218، 82-1384)

8- چگونگی پاسخ زير کلاسهای IgGنسبت به پپتيدهای همپوشان ناحيه C ترمينال سيستئين پروتئيناز تيپ I در افراد مبتلا بهبوديافته از ليشمانيوز احشايی. (انستیتو پاستور ایران، شماره 230، 86-1383)

9- بررسی ايمن زايی واکسن توأم DNAايی و پروتئينی ناحيه C ترمينال سيستئين پروتئيناز تيپ I در موش BALB/c در برابر انگل ليشمانيا اينفانتوم. (انستیتو پاستور ایران، شماره 239، 85-1383)

10- جستجو برای فاکتورهای ویرولانس در انگل غیر بیماری زای Leishmania tarentolae. (انستیتو پاستور ایران، شماره 282، 87-1385)  

11- جستجو برای فاکتورهای ویرولانس در انگل غیر بیماری زای Leishmania tarentolae. (صندوق حمایت از پژوهشگران کشور، شماره 16/84102، 87-1385)

12- جداسازی و کلونینگ و بیان GRP94از انگل لیشمانیا ماژور و بررسسی ایمنوژنسیته آن در انسان و موش. (انستیتو پاستور ایران، شماره 267، 87-1385)

13- بررسی نقش سیگنال پپتیداز تیپ Iانگل لیشمانیا ماژور در بقأ، رشد، عفونت زایی و محافظت با روش از هم گسیختن ژن (Gene disruption) (انستیتو پاستور ایران، شماره 271، 88-1385)  

 14- کلونینگ و بیان پروتئین آماستین لیشمانیا ماژور و بررسی آنتی ژنسیته آن از طریق بررسی سرم مبتلایان به لیشمانیوز پوستی. (انستیتو پاستور ایران، شماره 285، 86-1385)

15- کلونینگ و بیان ژن سیستئین پروتئیناز نوع سوم لیشمانیا اینفانتوم. (انستیتو پاستور ایران، شماره 319، 86-1385)  

16- بررسی اثر dSLIM بر سلولهای ماکروفاژی آلوده به انگل افراد بهبود یافته و غیر بهبود یافته مبتلا به لیشمانیوز پوستی. (انستیتو پاستور ایران، شماره 401، 88-1387)

17- بررسی نقش پروتئین VP22از ویروس HSV-1 در کارآیی واکسیناسیون DNA ایی توسط آماستین لیشمانیا ماژور. (انستیتو پاستور ایران، شماره 493، 88-1386)

18- تولید سویه های مختلف انگل لیشمانیای ترانس ژنیک (تراریخته) بیان کننده ژن گزارشگر GFPاز طریق نوترکیبی همولوگ درون لوکوس 18srRNA کروموزومی انگل. (انستیتو پاستور ایران، شماره 499، 1388- )

19- بررسی ایمنوژنسیته و نقش محافظت بخشی انگل زنده لیشمانیا تارنتولی حاوی ژنهای CPA/CPB در برابر عفونت لیشمانیا ماژور. (انستیتو پاستور ایران، شماره 686، 1388-) 

20- طراحی و ساخت واکسن پلی توپی واجد اپی توپهای انسانی محرک سلولهای CD8+ بر علیه لیشمانیا ماژور بر اساس روشهای  in silico prediction و بررسی ایمن زایی آن در موشهای ترانسژنیک واجد HLA انسانی. (صندوق حمایت از پژوهشگران کشور، شماره 87020176، 1388- )

21-بررسي تأثير پاسخهاي TCD8+ تحريك شده با استفاده از  DNA و Live واکسن بیان کننده اپی توپهای عرضه شونده در ساختار MHC کلاس یک در ایمنی زائی و محافظت بخشی بر علیه  لیشمانیا ماژور در مدل موش BALB/c (صندوق حمایت از پژوهشگران کشور)

22-طراحی واکسنهای نوترکیب لیشمانیل تارنتولی غیر پاتوژنیک بیان کننده آنتی ژن E7 ویروس پاپیلومای انسانی نوع 16 متصل شده به پروتئین شوک حرارتی Gp96 و ارزیابی توانایی تحریک سیستم آنها در مدل توموری موش C57BL/6) (صندوق حمایت از پژوهشگران کشور)

23-Leishmanicidal activities of nitroheteroarylmethylene-3(2H)-benzofuranone in macrophage in vitro model and in vivo activities of effective ones on BALB/c mice infected to L. major

24-طراحی و ساخت واکسن تجربی چند اپی توپی ویروس هپاتیت C و ارزیابی ایمنی زایی آن در مدل موشی(دانشکده بهداشت دانشگاه تهران)

25-طراحی، بیان و بررسی عملکرد دومن مهندسی شده همولوژی پومیلیو (PUM-HD) از پروتئین Pumilio انسانی برای اتصال به ناحیه غیرکدکننده ´5 ژنوم ویروس هپاتیت .C (دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني تهران)

 

طرح هاي بين المللي

 

1- Identification and characterization of the gene coding for a 24 kDa amastigote specific protein of Leishmania major- a putative vaccine subunit candidate

2- Cocktail recombinant protein and DNA vaccination of cpa, cpb and gp63 against L. major

3- Evaluation of immune responses against L. infantum cysteine proteinases in Kala-azar individuals and DNA vaccinated dogs

4- Preparation of diagnostic kit using L. infantum C-terminal extension of tpe I cysteine proteinases for early detection of human visceral leishmaniasis

5- Immunotherapy study using the combination of dSLIM and Sodium stibogluconate (Sb) against Leishmania major infection in susceptible BALB/c mice

6- Contribution of human neutrophils in the development of protective immune responses during in vitro  Leishmania major infection

7- Gene disruption of Type I signal peptidase and evaluation of its role in growth, survival, infectivity and protection in Leishmania major

8- A novel Strategy Combining Live Non-pathogenic Leishmania Expressing Selected Parasites Antigens with Sand Fly Salivary Gland Components as a Candidate Vaccine for Cutaneous Leishmaniasis

9- Live non Pathogenic Leishmania expressing selected parasitc Antigens as novel vaccine strategy to control visceral leishmaniasis in dogs

10- Potential effect of ravuconazole (E1224) as an oral therapy against L. tropia infection in BALB/c mice model