دكتر احسان مصطفوي 

( دكتراي تخصصي اپيدميولوژي ، دانشیار)

آدرس: تهران ، خیابان پاستور، انستیتو پاستور ایران، بخش اپیدمیولوژی و آمار زیستی  

 1316943551 :کدپستی 

تلفن:  21-64112120داخلي -2120     

                                                 

 فاكس:64112120

پست الكترونيک:

 mostafaviehsan@gmail.com 

                mostafavi@pasteur.ac.ir