روابط عمومی:

میزان و كيفيت ارتباط سازمان با افراد حقيقي و حقوقي و افكار عمومي جامعه، يكي از عوامل مهم پيشبرد اهداف آن سازمان به شمار می رود. اهميت روابط عمومی تا جایی است که نيل به اهداف سازمان را تسهیل کرده و هراندازه اين بخش مستحكم تر و گسترده تر باشد، آن سازمان در دستيابي به اهداف خود موفقتر خواهد بود.

.از آنجایی که مخاطبین انستيتو پاستور ايران را طيف گسترده اي از عام و خاص شامل اساتيد، محققين، دانشجويان، مردم و كاركنان را در بر مي گيرد، کیفیت و کمیت ارتباطات با مخاطبین آئينه تمام نماي عملكرد سازمان است.
نقش های اساسی روابط عمومي انستیتو پاستور ایران اطلاع رساني و اطلاع يابي بهنگام و دقیق از وقایع و اخبار مربوطه، ايجاد بستر مناسب تفاهم برای مخاطبین، همكاري و اعتماد متقابل، جلب مشاركت همه جانبه مخاطبان در راستاي پيشبرد سياستها، برنامه ها و اهداف آموزشي، درماني، بهداشتي و خدماتي انستيتو پاستور ايران است
دستیابی به این اهداف تنها با وجود يك ساختار پويا و منسجم امكانپذير خواهد بود.


روابط عمومی انستیتو پاستور ایران در راستای نفش های اساسی خود برنامه های اجرایی زیر را در دستور کار خود دارد:

• هماهنگی با دیگر مراکز تحقیقاتی، تولیدی و آموزشی،در حوزه های تولید و تحقیق محصولات انستیتو
• مدیریت محتوایی سایت انستیتو پاستور ایران و ارسال اخبار (داخلی، علمی، پزشکی و گرنت های داخلی وبین المللی پزشکی) و بروزرسانی آن
• انعکاس دستاوردهای پژوهشی و تولیدی به رسانه ها
• هماهنگی نشست های خبری و مصاحبه محققین و مدیران انستیتو با رسانه ها
• انتشار ماهانه خبرنامه داخلی انستیتو (گپ)
• سامانه نظرسنجی
• سامانه ارسال پیامک
• سامانه اطلاع رسانی
• هماهنگی بازدیدهای علمی داخلی و خارجی
• شرکت در نمایشگاه ها و برپایی غرفه در نمایشگاه های داخلی و خارجی در راستای معرفی سازمان
• برگزاری همایش ها و ضیافت ها
• طراحی ،تدوین و چاپ کاتالوگ، بروشور، استند، رولاپ، کتابچه به زبان های فارسی، انگلیسی و فرانسه
• ارائه خدمات سمعی و بصیری
• تدوین فیلم در راستای معرفی انستیتو
• ایجاد موزه مجازی
• گالری عکس و فیلم

 

 

           امور بین الملل:  

کیفیت و کمیت ارتباطات بین المللی در جلب مشاركت های همه جانبه با سایر شبکه های علمی و سازمان های بین المللی در راستاي پيشبرد سياستها، برنامه ها و اهداف آموزشي، درماني، بهداشتي و خدماتي انستيتو پاستور ايران، حائز اهميت است و اين تنها با وجود يك ساختار پويا و منسجم امكانپذير خواهد بود. از اینرو اداره اموربین الملل انستیتو در راستای اهداف و رئوس فعالیت های این اداره و نظر به اینکه تحقق بهینه اهداف و امور ارتباطات داخلی و خارجی خود هماهنگ با دیگر مراکز تحقیقاتی، تولیدی و آموزشی، در حوزه های زیر به ارائه خدمات می پردازد:

- آنالیز شبکه انستیتو پاستورها به صورت مستمر با هدف یافتن پتانسیل های همکاری درون شبکه ای.
- ارتباط با مراکز علمی و تحقیقاتی و مراکز دانشگاهی خارج از کشور و همکاری در حوزه پروژه های تحقیقاتی مشترک، آموزش، تبادل پژوهشگر و تولید.
- اطلاع رسانی فرصتهای علمی و گرنتهای بین المللی.
- هماهنگی بازدیدها از انستیتو، سخنرانان خارجی و انجام کلیه امور مرتبط.
- ارتباط مستمر با معاونت بین الملل وزارت بهداشت و وزارت امور خارجه و همچنین ارتباط با بخش های بین الملل سایر وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها.
- مطالعات و بررسی میدانی با هماهنگی معاونت تولید به منظور اقتصادی محور کردن توان تولیدی انستیتو پاستور ایران در بازار جهانی.