ارکان مرکز:
شورای عالی
رئیس مرکز
 
 
بيانيه رسالت و منشور اخلاقی مرکز :
 
مرکز تحقیقات میکروبیولوژی پاستور مؤسسه اي دولتي است كه از سال 1376 تحت پوشش انستیتو پاستور ایرانفعاليت خود را آغاز نموده است . مركز عمدتا در زمينه مسائل میکروبیولوژي و پيشگيري از بيماري ها فعاليت مي نمايد وتحقيقات مبتني بر يافته ها و فعاليتهاي آموزشي را برایارتقاءسلامتونيازهايجامعهبه عنوان بستر ماموريت اصلي خود قرار داده است.
ارتقاء سطح سلامت در جامعه، كاهش بار بيماري،ارتقاء دانش میکروبیولوژی و ارائه خدماتسلامت در جامعه ايراني و جوامع خارجی مرتبط با ایران از اهداف اصلي اين مركز مي باشد.
روح حاكم بر فعاليتهاي مركز همدلي،اعتلای دانش، تربيت پژوهشگركارآمد، شايسته سالاري، رعايت اصول اخلاق حرفه ای و تحقیقی، حفظ كرامت مراجعین به ويژه نيازمندان جامعه مي باشد.
 
 
دريافت كنندگان خدمات و ذينفعان :
 
-       نهادها و دانشگاه هاي علوم پزشكي
-        مراکز تحقیقاتی داخل و خارج مرتبط با ماموریت مرکز
-         سازمان هاي منطقه اي و بين المللي
-         پرسنل مركز
-        مراجعین عادی
 
 
نيازها:
 
-        اختصاص فضاي فيزيكي مناسب
-         بكارگيري پژوهشگران برتر
-         بكارگيري كادر اداري و خدماتی
-        تدوین برنامه های آموزشی و کارآموزی
-         تدوين یا بکارگیری استانداردهای کیفی ملی و بین المللی
-        اتخاذ بهترین رویه ها برای اجرای برنامه ها
-        مشارکت در آموزش عمومي جامعه
-        تبدیل مرکز به محلی درآمدزا
-           استفاده از بخش خصوصی برای پیشبرد کارهای مرکز
 
 
 
چشم انداز:
 
کسب مرجعیت علمی در مسائل مرتبط با میکروبیولوژی
صعود حداقل سه رتبه در بین مراکز تحقیقاتی کشور در سال
استفاده از شبکه و فضای مجازی برای کارآمد نمودنفعالیت های مرکز
تبدیل به قطب میکروبیولوژی یا آزمایشگاه مرجع ظرف سه سال و دستیابی به هر دو ظرف پنج سال
کسب درجه ISI برای مجله پژوهشی مرکز ظرف4 سال
 
 
 
 
ماموريت:
 
مرکز تحقیقات میکروبیولوژی پاستور مجموعه ای از واحدهای فعال انستیتو پاستور است که با استفاده از ظرفيتهای كلانانستيتوپاستورايراندر همه زمينه های میکروبیولوژی و رشته های بین بخشی مرتبط،تولید دانش، فناوری و نوآوری نموده و به اموری از قبیل تربیت محقق و معلم مناسب، مديريت خدمات مرتبط، دیده بانی بیماری های عفونی و غیر عفونی، پايش،پيشگيریوكنترلبيماریهایشايع، استفاده از بخش خصوصی برای تولیددانش بنيان می پردازد.
 
 
اهداف کلی:
 
-         ارتقاء سطح كيفي خدمات میکروبیولوژی کشور
-        تلاش برای خودکفا کردن بودجه مرکز
-        همکاری با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور
-            تلاش برای شبکه سازی ملی و استفاده از فضای مجازی 
-        تعیین اولویت های تخصصی میکروبیولوژی
-        ارتقای فرهنگ جامعه در خصوص بیماری های مرتبط با مرکز
-        ارتقای رتبه پاستور ایران در شبکه پاستورهای جهانی
-           تبدیل مرکز به محلی ارزشمند که افراد آن به کار در آن افتخار کنند
 
 
اهداف عيني: 
 
-           کسب رتبه بالا در مراکز تحقیقاتی کشور
-         تصويب حداقل ساليانه 20  طرح پژوهشي در سال
-         چاپ حداقل 10 مقاله با IF بالای 2 در سال
-        مشارکت در تاليف حداقل سه عنوان كتاب در سال
      -         مشارکت در حداقل دو همایش ملی در سال
      -         اخذ مجوز مجله پژوهشی ظرف دو سال
      -         مشارکت در حداقل دو همایش ملی یا بین المللی در سال
 
 
 
ارزش ها:
 
-         نهادينه كردن پژوهش، آموزش و شبکه سازی
-         تربيت نيروهاي متخصص پژوهشگر و كارامد
-         رعايت اصول اخلاق پژوهشیو حرفه ای در تحقیق و تولید دانش بنیان
-         حفظ كرامت مراجعین به ويژه اقشار محروم
 
  
 
 استراتژيها:
 
-         توسعه مديريت منابع انساني
-         ارتقاء نقش مركز در تدوين سياستها و استراتژيهاي ملي
-        تلاش برای کسب عنوان قطب تحقيقات میکروبیولوژی ایران
-         حمايت از پژوهشگران ممتاز
-         جلب حمايت همه جانبه بخش صنعت و ديگر نهادهاي بخش خصوصی
-         استقرار نظامکارآمد برای رصد بیماری های مرتبط
-         توسعه ارتباطات داخلی و خارجی