حوزه فعالیت آزمایشگاه:

 

4-1- مطالعه برهمکنش ویروس‌ها با گیرنده‌های سلولی میزبان.

 

4-2- مطالعه تداخلات پروتئین‌های ویروس با پروتئین‌های سلول میزبان.

 

4-3- مطالعه تداخلات پروتئین‌های ویروس با مسیرهای سیگنالینگ میزبان.

 

4-4- مطالعه برهمکنش میان شبکه‌های پروتئین میزبان و ویروس (Host- Pathogen Interactomes)

 

4-5- مطالعه مکانیسم‌های مقاومت دارویی مرتبط با ویروس‌ها در میزبان.