مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر حمید غلامی پور بدیع  دکترای تخصصی فیزیولوژی  ( هیات علمی )
 
-         کارشناس:کارشناس خانم سمیرا چوپانی کارشناس ارشد فیزیولوزی
 
-         حوزه فعالیت آزمایشگاه:
 
-         خدمات: ارزيابي سميت حاد و مزمن داروها و فراورده هاي بيولوژيك با استفاده از ثبت رفتارهاي الكتريكي سلولها، انجام تست های كنترلي الكتروفيزيولوژيك براي داروهاي صناعي و نوتركيب، طراحي و اجراي ست آپهاي ثبت سلولي در حوزه الكتروفيزيولوژي و ثبت سيگنالهاي حياتي، ارزيابي اوليه كارآيي فارماكولوژيك مولكولهاي دارويي بر اساس رفتار الكتروفيزيولوژيك سلول.
 
-         تحقيق، توسعه و فن آوري: بررسی مکانیسم اثر داروها با توجه به رفتار الکتروفیزیولوژیک سلولی، استفاده از تكنيكهاي الكتروفيزيولوژي جهت كشف ارتباطات بین سلولی، کانالهای یونی و مسیرهای سیگنالینگ درون سلولی و تغييرات آنها در بیماریهای عفوني و غير عفوني مزمن و صعب العلاج به منظور یافتن راهکارهاي مناسب درماني، بررسی نقش سلولهای گلیا در فرایند بیماریهای عفونی، نوپدید و بازپدید، صعب العلاج و تهدید کننده حیات با مد نظر قرار دادن اولویتهای حوزه سلامت کشور با هدف ارائه ترکیب دارویی مناسب در کنترل فعالیت این سلولها در جهت پیشگیری (واکسیناسیون) و درمان بیماریهاي حوزه ماموريت اين بخش  در سطوح برون تن، درون تن و كارآزمايي باليني . به کارگیری ادجوانتهای مختلف به صورت ترکیبی و بررسی نقش آنها در فعال کردن سلولهای میکروگلیا با هدف پیشگیری یا متوقف کردن پیشرفت بیماریهای نورودژنراتیو.