بنام خدا

 

دسترسی به پایگاههای الکترونیک، منابع، ژورنال ها  و کتاب های الکترونیک از طریق Ip انستیتو پاستور ایران امکان پذیر می باشد.

در صورت ضرورت اسفاده از منابع مذکور در فضای خارج از انستیتو ،  لازم است که از VPN  استفاده شود.

تقاضا دارد برای دریافت VPN به بخش IT  انستیتو پاستور ایران مراجعه فرمائید تا راهنمائی های لازم در این خصوص به شما ارائه شود.

 

با تشکر

کتابخانه انستیتو پاستور ایران