دانشجویان و پایان نامه های انجام شده

 

پایان نامه های دانشجویی انجام شده در واحد انفلوانزا

 *دانشگاه آزاد اسلامی تهران - واحد علوم و تحقیقات
پایان نامه دکترای تخصصی (Ph.D) در رشته مهندسی شیمی
عنوان : میکروکپسولاسیون سلولی با استفاده از پلیمرهای طبیعی
اساتید راهنما : سرکار خانم دکتر آزاده خیرالعموم - جناب آقای دکتر علی وزیری یزدی
استادان مشاور : جناب آقای دکتر علی اکبر سیف کردی - سرکار خانم دکتر معصومه توسطی خیری
نگارش :
مریم اوتادی
1381-1382

 *دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده پیراپزشکی
سمینار با موضوع : آنفلوانزا، پیشگیری و درمان
نگارش :
منصوره طباطبائیان
ا
ستاد راهنما : دکتر معصومه توسطی خیری
استاد مشاور : دکتر روزبه بشر
1380- 1379

*دانشگاه علوم پزشکی ایران ، دانشکده پزشکی - علوم پایه
پایان نامه کارشناسی ارشد ویروس شناسی
عنوان : بررسی روند تکثیر ویروس انفلوانزای
A در کشت سلولی MDCK و Vero
اساتید راهنما : دکتر محمود شمس شهرآبادی - دکتر معصومه توسطی خیری
اساتید مشاور : دکنر فریده قاضی - دکتر طلعت مختاری آزاد
نگارش : سیمین عباسی
1382-1381

  * دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - دانشکده دندانپزشکی
پایان نامه دکترای دندانپزشکی
عنوان : بررسی آلودگی ویروسی (
HBV) تجهیزات و سطوح کار در بخش ترمیمی
دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران در سال 1382
اساتید راهنما : سرکار خانم دکتر سکینه آرامی - سرکار خانم دکتر معصومه توسطی
خیری

استاد مشاور آمار : جناب آقای دکتر محمد جواد خرازی
نگارش :
آزاده برفروشان
1382 -1381

* دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی - دانشکده پزشکی
پایان نامه کارشناسی ارشد ایمنی شناسی
عنوان : بررسی اثر ایمنی زایی واکسن ژنی گلیکوپروتئین 63 کیلودالتونی انگل لیشمانیا به فرم
Bacterial Ghost در موش های BALB/c
استاد راهنما : سرکار خانم دکتر معصومه توسطی خیری - جناب آقای دکتر پرویز پاکزاد
استاد
  مشاور : جناب آقای دکتر فریدون مهبودی
استاد مشاور آمار : جناب آقای دکتر عارف امیرخانی
نگارش :
رسول سلیمانی استیار
1383 - 1382

 * دانشگاه علوم پزشکی تهران - دانشکده دندانپزشکی
پایان نامه دکترای دندانپزشکی
عنوان : بررسی اثر سه نوع ماده ضدعفونی کننده در رفع آلودگی وسایل دندانپزشکی به هپاتیت B
اساتید راهنما : سرکار خانم دکتر سکینه آرامی - سرکار خانم دکتر معصومه توسطی خیری
استاد مشاور : جناب آقای دکتر روزبه بشر
استاد مشاور آمار : جناب آقای دکتر محمد جواد خرازی
نگارش :
محمدعلی نادعلی
1384 - 1383
شماره پایان نامه : 4297  

* دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی - دانشکده پزشکی
پایان نامه کارشناسی ارشد ایمنی شناسي
عنوان : بررسی تاثیر فرکانس های مختلف میدان مغناطیسی بر روی بیان ژن اینترفرون گاما (IFN-g) در موش های نژاد BALB/c
اساتید راهنما :سرکار خانم دکتر ربابه رضائی پور کاردوست - جناب آقای دکتر بهرام کاظمی
اساتید مشاور : سرکار خانم دکتر معصومه توسطی خیری - جناب آقای مهندس شهرام فدایی
نگارش :
زرین شریف نیا
1384 - 1383
شماره پایان نامه : 10820

* دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی تهران - دانشکده دندانپزشکی
پایان نامه دکترای دندانپزشکی
عنوان : بررسی آلودگی با HBV تجهیزات و سطوح کار در بخش ترمیمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران پس از ضدعفونی با رقت 2:100 از محلول هیپوکلریت سدیم 5% و استفاده از روکش های یک بار مصرف در سال 1384
اساتید راهنما : سرکار خانم دکتر سکینه آرامی - سرکار خانم دکتر معصومه توسطی خیری
استاد مشاور : جناب آقای دکتر روزبه بشر
استاد مشاور آمار : جناب آقای دکتر محمد جواد خرازی
نگارش :
شوری فروتن
1385 - 1384
شماره پایان نامه : 4399

* دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم
خانم
مهسا شهيدي کارشناس ارشد ميكروب شناسی
عنوان : راه اندازي روش تعيين هتروژني ويروس انفلوانزا با استفاده از
RT-PCR
استاد راهنما :
  جناب آقای دکتر مسعود حسيني - خانم دکتر معصومه توسطی خیری
استاد
  مشاور : جناب آقای دکتر فریدون مهبودی - جناب آقای دکتر صمد امینی باویل علیائی 
 

* دانشگاه پیام نور تهران - دانشکده علوم
آقاي
ياسين پناهي کارشناس ارشد بيوشيمي
عنوان : بررسي و آناليز پروتئينهاي NP تخليص شده از ويروس انفلوانزا كشت داده شده در سلول MDCK و تخم مرغ
استاد راهنما :   خانم دکتر معصومه توسطی خیری
استاد  مشاور :  آقاي دكتر رضا صغيري
 
*دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم
زيبا سلطاني کارشناس ارشد ميكروب شناسی
عنوان : تعيين هتروژني ويروسهاي انفلوانزاي انساني شايع در شهر تهران
استاد راهنما :  جناب آقای دکتر مسعود حسيني - خانم دکتر معصومه توسطی خیری
استاد  مشاور :
استاد مشاور آمار : جناب آقای دکتر شيدائي
 
*دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم
عفت عليزاده کارشناس ارشد ميكروب شناسی
عنوان : بررسي سرولوژيكي عليه ويروسهاي انفلوانزاي پرندگان در افراد شاغل در مرغداريها در مقايسه با افراد غير شاغل
استاد راهنما :  جناب آقای دکتر مسعود حسيني - خانم دکتر معصومه توسطی خیری
استاد  مشاور :
استاد مشاور آمار : جناب آقای دکتر شيدائي
 
*دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم
الهام اميني کارشناس ارشد ميكروب شناسی
عنوان : كينتیك غير فعال سازي شيميائي ويروس انفلوانزا
استاد راهنما :  جناب آقای دکتر مسعود حسيني - خانم دکتر معصومه توسطی خیری
استاد  مشاور : دکتر روزبه بشر-
استاد مشاور آمار : جناب آقای دکتر شيدائي
 

*دانشگاه تهران - دانشکده علوم پایه
پروانه مهربد کارشناس ارشد زيست شناسي سلولي - مولكولي
عنوان : بررسي اثر ضد ويروسي نانوسيلور بر كشت سلولي ويروس انفلوانزا به روش RT-PCR
استاد راهنما :  خانم دکتر نسرين معتمد - خانم دکتر معصومه توسطی خیری
استاد  مشاور :  جناب آقای دکتر علی فرازمند

 *دانشگاه تهران – دانشکده دامپزشکی
دکتر آرش قلیانچی لنگرودی  دکتری تخصصی بیماریهای طیور
عنوان: مطالعه مولکولی ژن کامل هماگلوتینین ویروس انفلوانزای تحت تیپ H9N2 جدا سازی شده از جوجه های گوشتی استان تهران تا سال 1386
استاد راهنما: آقای دکتر وحید کریمی- دکتر معصومه توسطی خیری
استاد مشاور: آقای دکتر محمد حسن بزرگمهری فرد
 
*دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم
یونس پیله ور سلطان احمدی  کارشناس ارشد میکروب شناسی
عنوان: ردیابی ویروس های آنفلوانزای پرندگان به روش ملکولیRT-PCR
استاد راهنما : جناب آقای دکتر مسعود حسینی- خانم دکتر معصومه توسطی خیری
استاد مشاور: جناب آقای دکتر شیخی
 
*دانشگاه پیام نور تهران- دانشکده علوم
خدیجه شیر محمدی  کارشناس ارشد
عنوان: تعیین ترکیب گلیکوزیلاسیون در گلیکوپروتئین هماگلوتینین ویروس انفلوانزا
استاد راهنما: خانم دکتر معصومه توسطی خیری
استاد راهنمای همکار: آقای دکتر حبیب الله ناظم
استاد مشاور: خانم دکتر بهرخ فرهمند
 
*دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم
بهناز حیدرچی  کارشناس ارشد میکروب شناسی
عنوان: بررسی سرمی و مولکولی حضور هماگلوتینین ویروس انفلوانزای انسانی در طیور تهران و اطراف تهران
استاد راهنما : جناب آقای دکتر مسعود حسینی- خانم دکتر معصومه توسطی خیری
استاد مشاور:جناب آقای دکتر شیخی- جناب آقای دکتر بشر
 
*دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم
فهیمه موسوی  کارشناس ارشد میکروب شناسی
عنوان: ارزیابی کیفی محدود واکسن انفلوانزای کشته انسانی
استاد راهنما : جناب آقای دکتر مسعود حسینی- خانم دکتر معصومه توسطی خیری
استاد مشاور: خانم دکتر تقی زاده- جناب آقای دکتر بشر 
 
*دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات- دانشکده علوم پایه
 فاطمه روستا- کارشناس ارشد میکروب شناسی
عنوان: بررسی اثر افزایش دهندگی عصاره بخش هوایی گیاه Echinacea purpurea بر واکسن ژنتیکی ژن  M2 انفلوانزا
استاد راهنما: خانم دکتر فاطمه فتوحی
استاد مشاور: آقای دکتر امیر قائمی- آقای دکتر عباس اخوان سپهی
 
*دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات- دانشکده علوم پایه
 سمانه حسین زاده- کارشناس ارشد سلولی مولکولی
عنوان: جداسازی و کلون نمودن زیر واحد بزرگ پروتئین هماگلوتینین انفلوانزای نوع A (H1N1) در ناقل بکمید به منظور ساخت باکیلوویروس نو ترکیب
استاد راهنما:خانم دکتر فاطمه فتوحی
استاد مشاور:خانم دکتر معصومه توسطی خیری- آقای دکتر محمدرضا رضوی
 
*دانشگاه علوم پزشکی ایران - دانشکده علوم پایه پزشکی
خانم مریم اسقائی- دکتری
عنوان: کلون نمودن ژن M2 ویروس انفلوانزای تیپ A و بیان آن در سلولهای یوکاریوتی MDCK)  یا ... غیره )
استاد راهنما:خانم دکتر معصومه توسطی خیری- آقای دکتر سید حمیدرضا منوری
استاد مشاور: خانم دکتر فاطمه فتوحی
        *دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات- دانشکده علوم پایه
            رضوان توکلی-  کارشناس ارشد میکروبیولوژی
         عنوان: ساخت وکتور بیانی واجد ناحیه سر کروی هماگلوتینین ویروس آنفولانزای A/H1N1/10 و بیان آن در سلول های یوکاریوتیک
         استاد راهنما:خانم دکتر فاطمه فتوحی
         استاد مشاور:خانم دکتر معصومه توسطی خیری
 
      *دانشگاه شهید بهشتی- دانشکده علوم زیستی          
         الهه انور - کارشناس ارشد میکروب شناسی 
       عنوان:بررسی سرولوژیکی ویروس انفلوانزای H9N2 طیور در بین گروههای مختلف شغلی در 5       استان کشور ایران
       استاد راهنما:خانم دکتر معصومه توسطی خیری - آقای دکتر مسعود حسینی
       استاد مشاور:جناب آقای دکتر کوروش فضایی   
 
      *دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان- دانشکده علوم پایه و پزشکی         
       شادی خدامرادی- کارشناسی ارشد میکروبیولوژی
         عنوان: ارزیابی کارایی واکسن ژنی برای ویروس انفلوانزا H1N1 /PR8 با استفاده از پلاسمید های بیان کننده ژن های M1  و NP در موش BALB/c 
        استاد راهنما:خانم دکتر معصومه توسطی خیری
       استاد مشاور:خانم دکتر فرزانه صباحی