سنجش طیف نوری فرآیند های بیولوژیک

میز خدمت الکترونیکی

 1 شرح خدمت  سنجش طیف نوری فرآیند های بیولوژیک
 2 درخواست خدمت  ارائه درخواست انجام کار با دستگاه توسط متقاضی، همراه داشتن ابزار مورد نیاز
 3 ارائه خدمت  حضوری
 4 مستندات مورد نیاز  ارائه درخواست انجام کار با دستگاه توسط متقاضی، همراه داشتن ابزار مورد نیاز
 5 قوانین و مقررات  ---------
 6 استعلام  --------
 7 پاسخ به سوالات متداول  
 8 مدت زمان انجام خدمت  نیم ساعت
 9 هزینه مورد نیاز برای دریافت خدمت

 به ازای خوانش هر نمونه 200000 ریال
خوانش همراه با انکوباسیون 350000 ریال

انکوباسیون به ازای هر ساعت بیشتر 150000 ریال

 10 مسئول اصلی ارائه خدمت  دکتر آرش کیا
 
تلفن :64112250
 11 مراحل گردش کار

1- نوبت دهی
2- پذیرش نمونه
3- فرآیند خوانش
4- پرداخت هزینه
5- ارائه نتایج

     

  نظرسنجی مراجعین (کیفی-کمی-دقت)

 شناسنامه خدمت