سنجش طیف نوری فرآیند های بیولوژیک

میز خدمت الکترونیکی

 1 شرح خدمت  سنجش طیف نوری فرآیند های بیولوژیک
 2 درخواست خدمت  ارائه درخواست انجام کار با دستگاه توسط متقاضی، همراه داشتن ابزار مورد نیاز
 3 ارائه خدمت  حضوری
 4 مستندات مورد نیاز  ارائه درخواست انجام کار با دستگاه توسط متقاضی، همراه داشتن ابزار مورد نیاز
 5 قوانین و مقررات  ---------
 6 استعلام  --------
 7 پاسخ به سوالات متداول  
 8 مدت زمان انجام خدمت  نیم ساعت
 9 هزینه مورد نیاز برای دریافت خدمت  به ازای خوانش هر نمونه 000/200 ریال
خوانش همراه با انکوباسیون 000/350 ریال
انکوباسیون به ازای هر ساعت بیشتر 000/150 ریال
 10 مسئول اصلی ارائه خدمت  دکتر آرش کیا
 
تلفن :64112250
 11 مراحل گردش کار

1- نوبت دهی
2- پذیرش نمونه
3- فرآیند خوانش
4- پرداخت هزینه
5- ارائه نتایج