انجام آزمایشات ضد قارچی بر روی نمونه های ارسالی

میز خدمت الکترونیکی

 1 شرح خدمت  انجام آزمایشات ضد قارچی بر روی نمونه های ارسالی
 2 درخواست خدمت  درخواست کتبی
 3 ارائه خدمت  حضوری
 4 مستندات مورد نیاز  در خواست کتبی
 5 قوانین و مقررات  ---------
 6 استعلام  --------
 7 پاسخ به سوالات متداول  
 8 مدت زمان انجام خدمت  یک ماه
 9 هزینه مورد نیاز برای دریافت خدمت  5000000 ریال
 10 مسئول اصلی ارائه خدمت  دکتر مهدی رزاقی ابیانه
 11 مراحل گردش کار
  1. مکاتبه کتبی با معاونت پژوهشی انستیتو پاستور
  2. ارجاع در خواست به بخش قارچ شناسی
  3. واریز وجه آزمایش به حساب در آمدهای اختصاصی انستیتو
  4. دریافت اصل فیش پرداختی به همراه نمونه
  5. انجام آزمایشات ضد قارچی بر اساس پروتکل های استاندارد
  6. ارائه پاسخ کتبی به شرکت مربوطه
     

 نظرسنجی مراجعین (کیفی-کمی-دقت)

 شناسنامه خدمت