اخبار سال 97

         • دسترسی به سامانه منبع یاب   
       • برگزاری کارگاه آموزشی
       • شانزدهمین نمایشگاه بین المللی کتب کاربردی و دانشگاهی
       • دسترسی به تازه های کتاب سال 2019