تماس با کتابخانه دیجیتال

  

 

خانم دکتر نوشین حقیقی پور  

رشته و مقطع تحصیلی : دکترای مهندسی پزشکی 

سمت : رئیس کتابخانه مرکزی و انتشارات 

تلفن تماس : 64112446

 


 ایمیل: haghighipour@pasteur.ac.ir

 

Diglib@pasteur.ac.ir

 

 

 

آقای اسلام امینی

رشته و مقطع تحصیلی : لیسانس علوم تربیتی 

سمت : کارشناس بخش نرم افزار و سخت افزار و مسئول سایت کتابخانه 

تلفن تماس : 64112446

 

 ایمیل:amini@pasteur.ac.ir

 

 

 

خانم مریم سرمستی

رشته و مقطع تحصیلی : لیسانس کتابداری 

 سمت :کارشناس بخش خدمات فنی کتاب
 

 


 تلفن تماس : 64112446

 

  


خانم لیلا حیدری

 رشته و مقطع تحصیلی : دیپلم 

سمت : مسئول میز امانت 

تلفن تماس : 64112446

 آدرس پستی :

تهران ، خیابان پاستور، تقاطع خیابان 12 فروردین ،پلاک 69، کدپستی 1316943551