دروس ارائه شده برای گروه باکتری شناسی پزشکی

 

ترم 1
دروس تعداد واحد نظری عملی نوع واحد
باكتري شناسي سيستماتيك پيشرفته 1 3 3 - اختصاصي
ژنتيك پيشرفته باكتريها 3 1 2 اختصاصي
توكسين هاي باكتريايي 2 - 2 اختصاصی
روش تحقيق در علوم پزشكي 2 2 - جبراني
اپيدميولوژي مولكولي 2 2 - اختصاصي
جمع 12 8 4  

ترم 2
دروس تعداد واحد نظری عملی نوع واحد
باكتري شناسي سيستماتيك پيشرفته 2 3 3 - اختصاصي
عوامل ضد ميكروبي و مكانيسم پيدايش مقاومت داروئي 2 1 1 اختصاصي
تشخيص آزمايشگاهي باكتريهاي سخت رشد و بي هوازي 2 - 2 اختصاصي
بيوانفورماتيك 2 1 1 اختصاصي
سمينار 1 1 1 - اختصاصي
جمع 10 6 4  

ترم 3
دروس تعداد واحد نظری عملی نوع واحد

مباني پاتوژنيسيته

2 2 - اختصاصي
ميكروب شناسي دهان و دندان 1 1 - اختصاصي
كارورزي 3 - 3 اختصاصي
آمادگي دفاعي در برابر تهديدات نوين يا پدافند غير عامل تهديدات ميكروبي 2 2 - اختصاصي
سمينار 2 1 1 - اجباري
جمع 9 6 3  

بازگشت به صفحه اصلی