درخواست سویه

 
راهنمای دریافت سویه        لیست سویه ها           فرم ها         

 درخواست خود را به صورت کتبی در برگه های آرم دار با امضای رئیس یا استاد مربوطه و خطاب به مدیر کلکسیون میکروبی ارسال نمایید

فرم مربوطه را به شماره  66405535دورنگار نمایید

با هماهنگی قبلی جهت پرداخت وجه و دریافت سویه درخواستی به آدرس بانک میکروبی ایران مراجعه نمایید