تماس باما

 

 
راهنمای دریافت سویه        لیست سویه ها           فرم ها         

آدرس: تهران،میدان پاستور، خیابان پاستور، خیابان 12 فروردین، انستیتو پاستور ایران،

کلکسیون میکروبی ایران

 تلفکس:  66405535(021) 

کدپستی :  43551  13169