اولویت های دانشجویان باکتری شناسی پزشکی

 

«سر فصل های مرتبط با انتخاب پایان نامه های دوره دکتری  Ph.D باکتری شناسی پزشکی»
 
  •     روشهای تشخیصی اپیدمیولوژی مولکولی ، تایپینگ و فاکتور های بیماریزا باکتریها
  •      واکسن های باکتریائی (کلاسیک ونوین)
  •      روشهای تشخیصی نوین با تأکید بر تولید کیتهای جدید باکتری شناسی
  •       پژوهش بر روی باکتری های نو پدید و باز پدید
  •     پژوهش بر روی آنتی بیوتیک های جدید و مکانیزم های اثر آن ها
  •      پژوهش بر روی مقاومت های آنتی بیوتیکی و روشهای درمانی نوین
  •      پژوهش بر روی روشهای تشخیص سریع باکتریها
  •  پژوهش بر روی پروبیوتیک ها

بازگشت به صفحه اصلی