اولویت های دانشجویان زیست فناوری داروئی

« سرفصل های مرتبط با انتخاب پايان نامه های دانشجويان دکتری تخصصی Ph.D  بيوتکنولوژی داروئی »

 

 هدف : تعیین اولویتهای اصلی در رابطه با رشته
به منظور دسترسی به اهداف و اولویتهای رشته ، جلسه ای با حضور سه نفر از متخصصین تعیین شده توسط کمیته آموزش در انتهای  مهر ماه 1389 تشکیل و پس از بحث و بررسی ،  زمینه های تحقیقاتی این رشته به سه دسته زیر تقسیم بندی و تعیین شد:
1.        بنیادی (Basic)
2.       صنعتی و تولیدی (Industrial Development and Production)
3.      نظارتی و مالکیت فکری   (Regulatory Aspects and Intellectual Property) 
زیر مجموعه های هر یک از بخشهای فوق به شرح زیر آورده می شود. بدیهی است این لیست شامل   موارد منتجه   مشابه یا مربوطه نیز خواهد شد که الزاماٌ آورده نشده است.
1. Pharmaceutical Biotechnology Research
a.      Recombinant Protein
b.      Recombinant Antibody
c.      Expression system for biopharmaceutical technology (Procaryotic and Eucaryotic)
d.      Biopharmaceutical Design and Discovery
 
2. Industrial Developmentand Production Process
a.    Scientific , Technical and Economic Aspects of Protein Drugs , Vaccine  
     Research and Development
b.    Characterization and Bioanalytical Aspects of Recombianant Protein as
     Biopharmaceutical Drugs
c.    Biosimilars  (all aspects of development and production)
d.    Upstream and Downstream Development
e.    Pharmacokenetics and Pharmacodynamics of Biopharmuceutical .
f.     Formulation of Biotech Products
g.   Biopharmaceutical Validation .
h.    Information management (depositing , retrieval , etc ) in the Biopharmaceutical
     industry
 
3.    Regulatory Aspects for Biopharma , Therapeutic Protein and Special
     Pharmaceutical
a. Patenting and Patent Law in the Pharmaceutical Bitechnology Industry : Legal
    and Ethical
b. Licensing and  approval for biopharmaceutical.
c. Intellectual Property and Innovation
d. Financing Biotechnology Research and Industry
e. Manufacture (process . quality control , optimization , establishment , economy  ,
    etc )

بازگشت به صفحه اصلی