اولویت های دانشجویان زیست فناوری پزشکی

 

 

«سر فصل های مرتبط با انتخاب پایان نامه های دوره دکتری  Ph.D زیست فناوری پزشکی»

رسالت دانش آموختگان رشته بیوتکنولوژی پزشکی :

رسالت این دوره، تربیت نیروهای آگاه به مسائل عملی روز،توانمند،مسئولیت پذیر و حساس به سلامت افراد و جامعه در حیطه زیست فناوری است که تخصص خود را در زمینه های مشاوره ساخت و تولید داروهای نوترکیب،طراحی و ساخت ابزار و محصولات نوآور زیستی در ارتقاء تشخیص، درمان و پیشگیری از بیماریها بکار می برند.

پیامدهای مورد انتظار از دانش آموختگان:

انتظار می رود، دانش آموختگان این دوره باید قادر باشند نیازهای علمی،تکنینکی و آزمایشگاهی سیستم تولید فرآورده های بیولوژیک کشور را تامین کنند و در مواقع لزوم بتوانند راهکاری عملی و مناسب برای مواجهه با مشکلات مربوطه ارائه نمایند.

زمینه های تحقیقاتی پایان نامه این رشته به شرح زیر است:

1-    تحقیق و توسعه در زمینه واکسن

·        واکسنهای زنده ضعیف شده، غیرفعال شده، زیر واحدی، بر پایه سلول و یا بیومولکول ها،  ادجوانتها، زیست شناسی سامانه ای و ارزیابی واکسنها

2-   تحقیق و توسعه در زمینه زیست-درمانها شامل پروتئین نوترکیب، آنتی بادی، اسید نوکلئیک، پپتید، میکروارگانیسم و سلول

·        طراحی و کشف (Design and discovery)

·        استفاده از سیستمهای بیانی (پروکاریوتی و یوکاریوتی)

·        مهندسی پروتئین، سلول و اجزاء زیستی آن

·        بهینه سازی و اعتبار بخشی زیست فرآیندها

3-  تحقیق و توسعه در زمینه عوامل درمانی و تشخیصی با پایه زیست مولکولها

·        هدف گیری یا ویرایش اختصاصی زیست مولکولها (پروتئینها، اسیدهای نوکلئیک، کربوهیدراتها و لیپیدها)

·        سامانه های رسانش زیستی (Biological delivery systems) مانند ویروسها، باکتریها و سلولها

·        سامانه های رسانش غیر زیستی به عنوان حامل بیومولکول هایی که از طریق زیستی تولید می شوند.

·        آنزیمها

·        ژن درمانی

4-   تحقیق و توسعه در زمینه روشهای تشخیص مولکولی

·        روشهای بر مبنای استفاده از زیست مولکولها جهت تشخیص بیماریها

·        روشهای ایمونولوژیک و مولکولی برای شناسایی بیومارکر  

5-   تحقیق، توسعه و تولید مدلهای تراریخته

·        مدلهای تراریخته سلولی یا حیوانی برای بیماریهای انسانی

6-   مهندسی بافت و سلولهای بنیادی

7-  زیست شناسی سامانه ای و رویکردهای multi-omics در تشخیص، درمان و پیشگیری