اولویت های دانشجویان زیست فناوری پزشکی

 

 

«سر فصل های مرتبط با انتخاب پایان نامه های دوره دکتری  Ph.D زیست فناوری پزشکی»
 
1.         تحقیق توسعه و فناوری مرتبط با :
·               واکسن های کلاسیک و غیر کلاسیک در بیماریهای عفونی و غیر عفونی
·               پپتید ها ، پروتئین های نوترکیب وطبیعی در راستای کنترل ، درمان و تشخیص بیماریهای عفونی و غیر عفونی
·               توکسین های بیولوژیک در راستای تشخیص ، درمان ، پیشگیری  
2.         ژن درمانی و ایمنوتراپی
·               مطالعات تئوریک و شبیه سازی بیو انفورماتیک درساختار ها و مدل های آزمایشگاهی
·                ژن درمانی و ایمنوتراپی بیماریهای عفونی و غیر عفونی در مدلهای حیوانات آزمایشگاهی کوچک و بزرگ
·                مطالعات بالینی و میدانی بیماریهای عفونی و غیرعفونی
3.         تشخیص
·               تحقیق ، توسعه ، فناوری کیت های تشخیصی (nonconventional , conventional)
4.         بیوتکنولوژی در گیاهان
·               کشت سلول و بافت گیاهی در راستای تولید ماده مؤثره داروئی و ارزیابی آن
·              شناسایی و ارزیابی ماده موثره گیاهان داروئی در رابطه با بیماریهای انسانی
5.         تحقیقات پایه ای در ارتباط با بیمارهای عفونی و غیر عفونی
·               مکانیزم های سلولی و مولکولی گسترش بیماریها
·               مدل سازی و تعامل عوامل بیماریزا در میزبانهای مختلف
6.         تحقیق ، توسعه و تولید موجودات ترانسژنیک