اعضای شورای تحصیلات تکمیلی

 • جناب آقای دکتر سعید بوذری
 • جناب آقاي دكتر محمد سیاح
 • جناب آقای دکتر بهروز وزیری
 • جناب آقاي دكتر محمدرضا پورشفیع
 • جناب آقای دکتر اسکندر امیدی نیا
 • سرکار خانم دکتر سید داور سیادت
 • جناب آقاي دكتر آرش آرش کیا
 • جناب اقای دکتر احسان مصطفوی
 • سرکار خانم دکتر پونه رحیمی
 • سرکار خانم دکتر لادن تیموری
 • سرکار خانم دکتر سهیلا اژدری
 • سرکار خانم دکتر دلارام درود
 • سرکار خانم دکتر فاطمه دوامی
 • جناب آقای دکتر مجید گلکار
 • جناب آقای دکتر رضا آهنگری کهن

 بازگشت به صفحه اصلی