سخنرانی ها وسمینارها

سخنرانی ها وسمینارها:

• رمضاني.ا، ... آقاخاني. ا، اسلامي فر. ع، بنی فضل م. (موتاسيونهای ژن S ويروس هپاتيت B در بيماران high risk دارای عفونت نهفته HBV) 20 ECCMID، وین، اتریش، 1389

• اسلامي فر. ع، آقاخاني. ا،.... رمضاني.ا.(توزیع انتی بادی های سیاه سرفه در کودکان ایرانی سنین مختلف) 20 ECCMID، وین، اتریش، 1389


• رمضاني.ا، ... اسلامي فر. ع همکار ر،... شیوع موتاسیون های ثانویه به داروهای انتی رتروویرال در بیماران ایرانی الوده به HIV). 20 ECCMID، وین، اتریش، 1389

• رمضاني.ا، آقاخاني. ا صوفيان .م،. اسلامي فر. ع..(سرواپیدمیولوژی ویروس هپاتیت A در کودکان ایرانی). 20 ECCMID، وین، اتریش، 1389

• رمضاني.ا، ... آقاخاني. ا، اسلامي فر. ع، بنی فضل م. (موتاسيونهای ژن S ويروس هپاتيت B در بيماران high risk دارای عفونت نهفته HBV) 20 ECCMID، وین، اتریش، 1389

• اسلامي فر. ع، آقاخاني. ا،.... رمضاني.ا.(توزیع انتی بادی های سیاه سرفه در کودکان ایرانی سنین مختلف) 20 ECCMID، وین، اتریش، 1389

• رمضاني.ا، ... اسلامي فر. ع همکار ر،... شیوع موتاسیون های ثانویه به داروهای انتی رتروویرال در بیماران ایرانی الوده به HIV). 20 ECCMID، وین، اتریش، 1389


• رمضاني.ا، آقاخاني. ا صوفيان .م،. اسلامي فر. ع..(سرواپیدمیولوژی ویروس هپاتیت A در کودکان ایرانی). 20 ECCMID، وین، اتریش، 1389

• صوفيان .م ، رمضاني.ا ،.... آقاخاني. ا،.....اسلامي فر. ع... ( ارزش پيشگوئی PPD در سل

• آقاخاني. ا،.... ا سلامي فر. ع... رمضاني.ا ( ژنوتيپ ويروس هپاتيت B در بيماران مبتلا به کارسينوم كبد در ايران) 19 ECCMID، هلسينکی، فنلاند، 1388

• رمضاني.ا ،.... آقاخاني. ا،.....اسلامي فر. ع... ( عفونت نهفته ويروس هپاتيت B در بيماران همودياليزي دارایanti-HBc alone ) 19 ECCMID، هلسينکی، فنلاند، 1388

• رمضاني.ا ،.... آقاخاني. ا،.....اسلامي فر. ع... ( مشخصات ژنوتيپي ويروس هپاتيت G جدا شده از بيماران ايراني آلوده به ويروس نقص ايمني انساني ) 19 ECCMID، هلسينکی، فنلاند

• رمضاني. ا ، محرز . م، ...اسلامي فر. ع ،..آقاخاني. ا.(بررسی فراواني anti-HBc ايزوله در بيماران مبتلا به عفونت همزمان HIV وHCV ) سومين کنگره سالانه HIV/AIDS ، تهران ، ايران 1388

• رمضاني. ا ،محرز. م ، بنی فضل . م ،اسلامي فر. ع وآقاخاني. ا. ( اهميت آنتی بادی کور هپاتيت B به عنوان تنها مارکر عفونت با ويروس هپاتيت B )سومين کنگره سالانه HIV/AIDS ، تهران ، ايران 1388

• رمضاني. ا ،محرز. م ،آقاخاني. ا، بنی فضل . م ،اسلامي فر. ع......(فراواني عفونت نهفته ويروس هپاتيت B و موتانتهای S آن در بيماران HIV مثبت)سومين کنگره سالانه HIV/AIDS ، تهران ، ايران 1388
• رمضاني. ا ،صوفیان. م ،آقاخاني. ا، بنی فضل . م ،اسلامي فر. ع. (عفونت نهفته هپاتیت ب در اهداکنندگان خون دارای anti-HBc ایزوله. هجدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1388

• آقاخاني. ا،.... اسلامي فر. ع، رمضاني.ا.همراهی ویروس پاپیلوم انسانی با کارسینوم پروستات. هجدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1388

• اسلامي فر. ع، آقاخاني. ا،.... رمضاني.ا.(توزیع انتی بادی های سیاه سرفه در کودکان سنین مختلف) هجدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1388

• رمضاني.ا، ... آقاخاني. ا، اسلامي فر. ع، بنی فضل م. (موتاسيونهای ژن S ويروس هپاتيت B در بيماران high risk دارای عفونت نهفته HBV. هجدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1388

• رمضاني.ا، آقاخاني. ا صوفيان .م، اسلامي فر. ع...(توزیع سنی انتی بادی ویروس هپاتیت A : کاربردی برای سیاست گذاری سلامت). هجدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1388

• رمضاني.ا ،.... آقاخاني. ا، اسلامي فر. ع... شیوع سرمی انتی بادی هپاتیت ب در کودکان واکسینه ). هجدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1388

• پانل هپاتيت مزمن B. هشتمين كنفرانس ميان دوره اي بيماريهاي عفوني 1388

• رمضاني. ا ، محرز . م، .... اسلامی فر. ع،.... آقاخاني. ا.....(عفونت هپاتيت G در بيماران آلوده به ويروس نقص ايمني انساني ) 13 ICID، كوالالامپور، مالزي 1387

• رمضاني. ا ،... اسلامی فر. ع،....تائب .ژ، آقاخاني. ا.....( ارتباط بين اللهاي HLA A,B,DRB1 و حساسيت يا مقاومت به هپاتيت مزمن ب) 13 ICID، كوالالامپور، مالزي 1387

• رمضاني. ا ، محرز . م،... آقاخاني. ا، اسلامی فر. ع،....( بررسي شيوع اختلالات متابوليك در بيماران HIV مثبت تحت درمان با داروهاي آنتي رتروويرال) 13 ICID، كوالالامپور، مالزي 1387

• رمضاني. ا ، اسلامی فر. ع،.... آقاخاني. ا.(پاسخ ايمني طولاني مدت به واكسن هپاتيت B در بيماران همودياليزي) 13 ICID، كوالالامپور، مالزي 1387

• رمضاني. ا ،... اسلامی فر. ع،.... آقاخاني. ا.( مقايسه تست گاما اينترفرون و تست پوستي توبركولين در تعيين عفونت نهفته توبركلوز در جمعيت واكسينه شده با ب ث ژ )13 ICID ، كوالالامپور، مالزي 1387

• اسلامی فر. ع، آقاخاني. ا، رمضاني. ا.....(نقش قارچها در اتيولوژي رينوسينوزيت مزمن) دوازدهمين كنگره بين المللي قارچ شناسي ، استانبول ، تركيه 1387

• آقاخاني. ا، همكار. ر، زماني. ن،...اسلامی فر. ع....رمضاني. ا.(مشخصات ژنوتيپي ويروس هپاتيت B جدا شده از بيماران ايراني داراي كارسينوم كبد)دهمين همايش سالانه آسيب شناسي ايران و چهارمين همايش سالانه انجمن سرطان ايران 1387
• اسلامی فر. ع ،.....رمضاني. ا،.....وآقاخاني. ا.(فراواني قارچها و گرانولوسيتهاي ائوزينوفيليك در رينوسينوزيت مزمن )دهمين همايش سالانه آسيب شناسي ايران و چهارمين همايش سالانه انجمن سرطان ايران 1387

• رمضاني. ا،محرز . م،.....اسلامی فر. ع وآقاخاني. ا.(اهمیت آنتی بادی کور هپاتيت B به عنوان تنها مارکر عفونت با ويروس هپاتيت B )هفدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1387

• رمضاني. ا،محرز . م،آقاخاني. ا ،....اسلامی فر. ع....( مشخصات ژنوتيپي ويروس هپاتيت G جدا شده از بيماران ايراني آلوده به HIV )هفدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1387

• رمضاني. ا،محرز . م،آقاخاني. ا ،....اسلامی فر. ع....(فراواني آنتي بادي كور هپاتيت B ايزوله در بيماران آلوده به HIV و HCV )هفدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1387

• رمضاني. ا،آقاخاني. ا ،....اسلامی فر. ع....(ارتباط پلي مورفيسم اللهای HLA-DRB1*13 و HLA-A*33با پيش آگهي عفونت ناشی از ويروس هپاتيت B )هفدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1387

• رمضاني. ا،محرز . م،آقاخاني. ا ،....اسلامی فر. ع....(بررسي فراواني عفونت نهفته ويروس هپاتيت B در بيماران الوده به HIV)هفدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1387

• رمضاني. ا،آقاخاني. ا ،اسلامی فر. ع ، خادم صادق. ا و ولايتي . ع ا. (فراواني عفونت نهفته ويروس هپاتيت B در بيماران همودياليزي داراي "anti-HBc alone" )هفدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1387

• پانل تشخيص و درمان بروسلوز مزمن و عود بروسلوز. هفتمين كنفرانس ميان دوره اي بيماريهاي عفوني 1387

• صوفيان .م ، رمضاني. آ آقاخاني. آ ،ا سلامي فر. ع. ( ريسك فاكتورهاي بروسلوز انساني در ايران ) ECCMID-ICC، مونيخ، آلمان، 1386

• رمضاني. آ ، محرز . م، آقاخاني. آ. ( فراواني پروتئينوري در بيماران آلوده به ايدز ) ECCMID-ICC، مونيخ، آلمان، 1386

• ا سلامي فر. ع ،آقاخاني. آ، رمضاني. آ....(شيوع آلودگي با ويروس هپاتيت جي در بيماران دياليزي). بيست و يكمين كنگره اروپائي پاتولوژي، استانبول، تركيه1386

• كريمي نيا. ا، شريف نيا. ز ، آقاخاني. ا ،..اسلامي فر. ع..و رمضاني.ا.( بررسي تست QuantiFERON TB-G براي تشخيص عفونت نهفته سل در افراد واكسينه با ب ث ژ) شانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري، 1386

• رمضاني. ا ، اسلامي فر. ع،....و آقاخاني. ا. ( پايداري ايمني واكسن هپاتيت ب در بيماران همو دياليزي) شانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري، 1386

• رمضاني. ا ، محرز . م..، آقاخاني. ا، اسلامي فر. ع..( بررسي آنمي در بيماران آلوده به HIV تحت درمان با داروهاي آنتي رتروويرال) شانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري، 1386

• رمضاني. ا ، محرز . م..، آقاخاني. ا، اسلامي فر. ع..( شيوع آلودگي با ويروسهاي هپاتيت B و C دربيماران آلوده به HIV)شانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري، 1386

• رمضاني. ا ،... اسلامي فر. ع..، تائب. ژ ، آقاخاني. ا...( تاثير HLA كلاس 1و 2 در نتايج آلودگي با ويروس هپاتيت ب)شانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري، 1386
• رمضاني. ا ،... اسلامي فر. ع..، و آقاخاني. ا .( موتاسيون YMDDدر بيماران هپاتيت مزمن ب پيش از درمان با لاميوودين) نهمين كنگره ساليانه پاتولوژي و سومين كنگره ساليانه سرطان 1386

• رمضاني. ا ، محرز . م..، آقاخاني. ا، اسلامي فر. ع..( بررسي اثر درمان آنتي رتروويرال بر روي چربيها در بيماران آلوده به HIV ) شانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري 1386

• محرز . م ،رمضاني. ا ،بني فضل . م ،..., آقاخاني. ا.(شيوع و عوامل دخيل در پروتئينوري در بيماران آلوده به HIV) اولين همايش سالانه تحقيقات ايدز ايران 1386


• رمضاني. ا، اسلامي فر. ع ( فاكتورهاي موثر بر بر پاسخ واكسيناسيون هپاتيت B در بيماران همودياليزي شهر تهران ) كنگره دياليز گلاسكو، 1385

• رمضاني. ا، اسلامي فر. ع، ... ( فراواني عفونت هپاتيت G در اهداكنندگان خون تبريز ) دوازدهمين كنگره بين المللي عفوني، پرتقال، ليسبون، 1385

• اسلامي فر. ع، آقاخاني. ا ،همكار. ر، رمضاني. ا (فراواني عفونت پاپيلوما ويروس انساني در كارسينوم اسكواموس بيماران ايراني ) دوازدهمين كنگره بين المللي عفوني، پرتقال، ليسبون، 1385

• اسلامي فر. ع، همكار. ر، رمضاني. آ، .....و آقاخاني آ ( بررسي هپاتيت G در بيماران دياليزي) هشتمين كنگره ساليانه پاتولوژي و دومين كنگره ساليانه سرطان، 1385

• اسلامي فر. ع، همكار. ر، رمضاني. آ، .....و آقاخاني آ ( نقشHPV در كانسر سنگفرشي مري) هشتمين كنگره ساليانه پاتولوژي و دومين كنگره ساليانه سرطان، 1385


• روشن. م. ر، محرز. م، رمضاني. ا ( تاثير جنتامايسين و داكسي سيكلين در برابر استرپتومايسين و داكسي سيكلين در درمان بروسلوز ) كنفرانس بين المللي بروسلوز انساني و حيوانات كوچك، مقدونيه، 1384

• رمضاني. ا ( عفونت هاي بيمارستاني ) كنفرانس ميان دوره اي بيماريهاي عفوني، 1384

• گچكار. ل، رمضاني. ا، اسلامي فر. ع، ...( فراواني عفونت هپاتيت G در اهداكنندگان خون شهر تبريز ) چهاردهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، 1384

• اسلامي فر. ع ( واكسيناسيون ) كنفرانس ميان دوره اي بيماريهاي عفوني،1383
• اسلامي فر. ع، رمضاني. ا، ...( بررسي وضعيت واكسيناسيون MR در طرح عملياتي در افراد مراجعه كننده به انستيتو پاستور ايران ) دوازدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، 1382

• رمضاني. ا، اسلامي فر. ع، حضرتي. م ( فاكتورهاي موثر بر پاسخ واكسيناسيون هپاتيت B در بيماران همودياليزي شهر تهران ) چهاردهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، 1384