سخنرانی ها وسمینارها

سخنرانیها و سمینارها:
• صوفیان، م ، آقاخانی. ا، فرازی. ع ع ، بنی فضل. م، رمضانی . ا ، (یک مطالعه بالینی راندوم در مقایسه رژیم سه دارویی در دو زمان متفاوت دردرمان بیماران بروسلوز بدون عارضه). بيست و چهارمين ECCMID، بارسلون، اسپانیا. 1393
• رمضانی . ا ، بنی فضل. م ، اسلامي فر. ع، ……..و آقاخانی. ا، (عفونت نهفته هپاتیت C در بیماران همودیالیزي ایران). بيست و چهارمين ECCMID، بارسلون، اسپانیا. 1393
• صوفیان، م ، آقاخانی. ا، فرازی. ع ع ، بنی فضل. م، رمضانی . ا ، (یک مطالعه بالینی راندوم در مقایسه دو زمان متفاوت درمان بروسلوز) بیست و دومین كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1392
• رمضانی . ا ، ، اسلامي فر. ع،... بنی فضل. م......و آقاخانی. ا،(عدم وجود عفونت نهفته هپاتیت C در بیماران همودیالیزي داراي سطوح افزایش یافته آنزیم های کبدی) بیست و دومین كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1392
• آقاخانی. ا ، همکار. ر، اسلامي فر. ع ، ،.......... بنی فضل . م ، رمضانی . ا (عدم وجود عفونت ویروس پاپیلوم انسانی دراتیولوژی آدنوکارسینوم و آدنومای کولون) پانزدهمین همایش سالیانه انجمن پاتولوژی ایران. 1392
• صوفیان، م ،... آقاخانی. ا. بنی فضل. م، اسلامي فر. ع...و رمضانی . ا.( مقادیر رفرانس هماتولوژی در مردان سالم بزرگسال در استان مرکزی ایران) پانزدهمین همایش سالیانه انجمن پاتولوژی ایران .1392
• اسلامي فر. ع ، رمضانی . ا، بنی فضل . م......و آقاخانی. ا (ایمنی نسبت به دیفتری و کزاز در اهدا کنندگان خون در یک شهر مرکزی ایران) پانزدهمین همایش سالیانه انجمن پاتولوژی ایران. 1392
• احترام. ح ، رمضانی . ا، اسلامي فر. ع، صوفیان، م ، بنی فضل. م، مشایخی.پ و آقاخانی. ا (سرواپیدمیولوژی عفونت ویروس هپاتیت Eدر اهداکنندگان خون در استان مرکزی ایران) پانزدهمین همایش سالیانه انجمن پاتولوژی ایران. 1392
• صوفیان، م ، آقاخانی . ا ، بنی فضل . م ،... اسلامي فر. ع........و رمضانی . ا. (ایمونوژنیسیته یک دوز بوستر داخل جلدی یا داخل عضلانی واکسن هپاتیتB در بیماران آلوده به HIV که به واکسیناسیون استاندارد پاسخ نداده اند) پانزدهمین همایش سالیانه انجمن پاتولوژی ایران. 1392
• رمضانی . ا ، آقاصادقی ، م...... آقاخاني. ا،......... اسلامي فر. ع ( شیوع عفونت ویروس هپاتیتD در بیماران همودیالیزی و HIV مثبت در ایران ) بيست و دومین ECCMID، لندن، انگلیس، 1391
• صوفیان. م . بنی فضل . م ، آقاخاني. ا ،.... رمضانی . ا.( بررسی پلی مورفیسم های ژن پروموتور اینترلوکین ده و پیش آگهی عفونت ناشی از ویروس هپاتیت ب) بيست و دومین ECCMID، لندن، انگلیس، 1391
• رمضانی . ا. صوفیان، م ، آقاخاني. ا ،... بنی فضل. م ، اسلامي فر. ع (پروفایل سرمی سیتوکاین های سلول هایT helper نوع 1 و2 در بیماران آلوده به HCV) بيست و دومین ECCMID، لندن، انگلیس، 1391
• صوفیان، ص. ، رمضانی . ا، آقاخاني. ا ، بنی فضل. م ،اسلامي فر. ع ، محرز. م (کاهش سطح سرمی اینترلوکین 2 بدون شواهد شیفت سیتوکاین های سلول های نوع T helper 1 به 2 در عفونت با ویروس نقص ایمنی انسانی) بيست و دومین ECCMID، لندن، انگلیس، 1391
• صوفیان . م ،.... آقاخاني. ا. ... اسلامي فر. ع. و رمضاني.ا (شیوع عفونتهای HIV ، HCV و HBV و فاکتورهای خطر در معتادان تزریقی شهر اراک ) بیست و یکمین كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1391
• صوفیان . م ،.... آقاخاني. ا، اسلامي فر. ع..... و رمضاني.ا (شیوع آنتی بادیهای بروسلوز در اهداکنندگان خون در استان مرکزی ) بیست و یکمین كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1391
• صوفیان . م ،.... آقاخاني. ا، بنی فضل . م ، اسلامي فر. ع..... و رمضاني.ا (اهمیت غربالگری اعضای خانواده بیماران دارای بروسلوز حاد ) بیست و یکمین كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1391
• رمضاني.ا ، محرز. م ، اسلامي فر. ع ، بنی فضل . م ، ......و آقاخاني. ا (عفونت همزمان هپاتیت E در بیماران آلوده به HIV ) بیست و یکمین كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1391
• آقاخاني. ا ، آقاصادقی. م ، بنی فضل . م ، اسلامي فر. ع....و رمضاني.ا (عفونت نهفته هپاتیت B در بیماران همودیالیزی ) بیست و یکمین كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1391
• رمضاني.ا ، اسلامي فر. ع ، بنی فضل . م ، احمدی. ف. ، آقاخاني. ا (follow up بیماران همودیالیزی دارای عفونت نهفته هپاتیت B ) بیست و یکمین كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1391
• صوفیان . م ، رمضاني.ا ، .... آقاخاني. ا. ...... اسلامي فر. ع.....(مقایسه اپیدیدیموارکیت بروسلایی و اپیدیدیموارکیت غیر اختصاصی در منطقه اندمیک بروسلوزیس ) بیستمین كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1390
• رمضاني.ا ، صوفیان . م ، آقاخاني. ا. ...... اسلامي فر. ع.....(پروفایل سرمی سیتوکاینهای T helper 1 و 2 در بیماران آلوده به HCV ) بیستمین كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1390
• رمضاني.ا ، .... ، آقاخاني. ا. ...... اسلامي فر. ع.....(شیوع عفونت ویروس هپاتیت دی در بیماران HIV مثبت و دیالیزی در ایران ) بیستمین كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1390
• رمضاني.ا ، آقاخاني. ا. ...... اسلامي فر. ع.....(شیوع سرمی ویروس Human T-Cell Leukemia تیپ 1 و 2 در بیماران HIV مثبت) بیستمین كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1390
• رمضاني.ا ، صوفیان . م ،.... آقاخاني. ا. ...... اسلامي فر. ع.....(بررسی ارتباط پلی مورفیسم ناحیه پروموتور ژن اینترلوکین 10 با پیش آگهی عفونت ویروس هپاتیت ب) بیستمین كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1390
• اسلامي فر. ع ، رمضاني.ا ،....و آقاخاني. ا. ...........(شیوع سرمی دیفتری و کزاز در بیماران HIV مثبت ) بیستمین كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1390
• پانل هپاتيت . دهمین كنفرانس ميان دوره اي بيماريهاي عفوني، 1390
• رمضاني.ا، ... آقاخاني. ا، اسلامي فر. ع، بنی فضل م. (موتاسيونهای ژن S ويروس هپاتيت B در بيماران high risk دارای عفونت نهفته HBV)بيستمين ECCMID، وین، اتریش، 1389
• اسلامي فر. ع، آقاخاني. ا،.... رمضاني.ا.(توزیع انتی بادی های سیاه سرفه در کودکان ایرانی سنین مختلف) بيستمين ECCMID، وین، اتریش، 1389
• رمضاني.ا، ...همکار ر،.. آقاخاني. ا.....(. شیوع موتاسیون های ثانویه به داروهای انتی رتروویرال در بیماران ایرانی الوده به HIV). بيستمين ECCMID، وین، اتریش، 1389
• رمضاني.ا، آقاخاني. ا، صوفيان .م،...(سرواپیدمیولوژی ویروس هپاتیت A در کودکان ایرانی). بيستمين ECCMID، وین، اتریش، 1389
• اسلامي فر. ع ، رمضاني.ا ، .......... آقاخاني. ا. (همراهی ویروس پاپیلوم انسانی و کارسینوم پستان ) نوزدهمین كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1389
• رمضاني.ا ، .... آقاخاني. ا. ...... اسلامي فر. ع.....(عفونت نهفته و مزمن هپاتیت ب ، سی و HIV و عفونتهای همزمان در معتادان تزریقی ) نوزدهمین كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1389
• پانل هپاتیت. نهمین کنفرانس میان دوره ای بیماریهای عفونی و گرمسیری ، کیش ، ایران 1389
• رمضاني.ا ،.... آقاخاني. ا، اسلامي فر. ع... شیوع انتی بادی ایزوله انتی ژن کور هپاتیت ب در بیماران دارای الودگی همزمان HIVو HCV. چهاردهمین ICID ، میامی ، فلوریدا 1388
• رمضاني.ا ،.... آقاخاني. ا، اسلامي فر. ع... ارتباط پلی مورفیسم الل های HLA DRB1 13 و HLAA33 با پیش اگهی عفونت هپاتیت ب. چهاردهمین ICID ، میامی ، فلوریدا 1388
• رمضاني.ا ،.... آقاخاني. ا، اسلامي فر. ع... شیوع عفونت نهفته ویروس هپاتیت ب در بیماران الوده به HIV .چهاردهمین ICID ، میامی ، فلوریدا 1388
• رمضاني.ا ،.... آقاخاني. ا، اسلامي فر. ع... تیتر انتی بادی هپاتیت ب در کودکان و بالغین واکسینه : بررسی نیاز به تجویز بوستر. چهاردهمین ICID ، میامی ، فلوریدا 1388
• رمضاني.ا ،.... آقاخاني. ا، اسلامي فر. ع... شیوع عفونت نهفته هپاتیت ب در معتادین تزریقی ایرانی. چهاردهمین ICID ، میامی ، فلوریدا1388
• آقاخاني. ا،.... اسلامي فر. ع، رمضاني.ا. نقش ویروس پاپیلوم انسانی در کارسینوم پروستات. چهاردهمین ICID ، میامی ، فلوریدا 1388
• رمضاني.ا ،.... آقاخاني. ا، اسلامي فر. ع... اپیدمیولوژی سل در شهر اراک، استان مرکزی ایران از 1997 تا 2007. چهاردهمین ICID ، میامی ، فلوریدا 1388
• صوفيان .م ، رمضاني.ا ،.... آقاخاني. ا،.....اسلامي فر. ع... ( ارزش پيشگوئی PPD در سل ريوِی در جمعيت با پوشش بالای واکسيناسيون) نوزدهمین ECCMID، هلسينکی، فنلاند، 1388
• آقاخاني. ا،.... ا سلامي فر. ع... رمضاني.ا ( ژنوتيپ ويروس هپاتيت B در بيماران مبتلا به کارسينوم كبد در ايران) نوزدهمین ECCMID، هلسينکی، فنلاند، 1388
• رمضاني.ا ،.... آقاخاني. ا،.....اسلامي فر. ع... ( عفونت نهفته ويروس هپاتيت B در بيماران همودياليزي دارایanti-HBc alone ) نوزدهمین ECCMID، هلسينکی، فنلاند، 1388
• رمضاني.ا ،.... آقاخاني. ا،.....اسلامي فر. ع... ( مشخصات ژنوتيپي ويروس هپاتيت G جدا شده از بيماران ايراني آلوده به ويروس نقص ايمني انساني ) نوزدهمین ECCMID، هلسينکی، فنلاند، 1388
• رمضاني. ا ،صوفیان. م ،آقاخاني. ا، بنی فضل . م ،اسلامي فر. ع. (عفونت نهفته هپاتیت ب در اهداکنندگان خون دارای anti-HBc ایزوله) هجدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1388
• آقاخاني. ا،.... اسلامي فر. ع، رمضاني.ا. (همراهی ویروس پاپیلوم انسانی با کارسینوم پروستات). هجدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1388
• اسلامي فر. ع، آقاخاني. ا،.... رمضاني.ا.(توزیع انتی بادی های سیاه سرفه در کودکان سنین مختلف) هجدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1388
• رمضاني.ا، ... آقاخاني. ا، اسلامي فر. ع، بنی فضل م. (موتاسيونهای ژن S ويروس هپاتيت B در بيماران high risk دارای عفونت نهفته HBV.)هجدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1388
• رمضاني.ا، آقاخاني. ا صوفيان .م،...(توزیع سنی انتی بادی ویروس هپاتیت A : کاربردی برای سیاست گذاری سلامت). هجدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1388
• رمضاني.ا ،.... آقاخاني. ا، اسلامي فر. ع..( شیوع سرمی انتی بادی هپاتیت ب در کودکان واکسینه ). هجدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1388
• پانل هپاتيت مزمن B. هشتمين كنفرانس ميان دوره اي بيماريهاي عفوني 1388
• رمضاني. ا ، محرز . م، ...اسلامي فر. ع ،..آقاخاني. ا.(بررسی فراواني anti-HBc ايزوله در بيماران مبتلا به عفونت همزمان HIV وHCV ) سومين کنگره سالانه HIV/AIDS ، تهران ، ايران 1388
• رمضاني. ا ،محرز. م ، بنی فضل . م ،اسلامي فر. ع وآقاخاني. ا. ( اهميت آنتی بادی کور هپاتيت B به عنوان تنها مارکر عفونت با ويروس هپاتيت B )سومين کنگره سالانه HIV/AIDS ، تهران ، ايران 1388
• همکار. ر، رمضانی . ا ، آقاخانی . ا ،........محرز . م.( بررسی فراوانی موتاسيون های مقاومت دارويی در بيماران HIV مثبت تحت درمان با داروهای انتی رترووِيرال) سومين کنگره سالانه HIV/AIDS ، تهران ، ايران 1388
• رمضاني. ا ،محرز. م ،آقاخاني. ا، بنی فضل . م ،اسلامي فر. ع......(فراواني عفونت نهفته ويروس هپاتيت B و موتانتهای S آن در بيماران HIV مثبت)سومين کنگره سالانه HIV/AIDS ، تهران ، ايران 1388
• پانل هپاتيت مزمن B. هشتمين كنفرانس ميان دوره اي بيماريهاي عفوني 1388
• رمضاني. ا ، محرز . م، .... اسلامی فر. ع،.... آقاخاني. ا.....(عفونت هپاتيت G در بيماران آلوده به ويروس نقص ايمني انساني ) سیزدهمین ICID، كوالالامپور، مالزي 1387
• رمضاني. ا ،... اسلامی فر. ع،....تائب .ژ، آقاخاني. ا.....( ارتباط بين اللهاي HLA A,B,DRB1 و حساسيت يا مقاومت به هپاتيت مزمن ب) سیزدهمین ICID، كوالالامپور، مالزي 1387
• رمضاني. ا ، محرز . م،... آقاخاني. ا، اسلامی فر. ع،....( بررسي شيوع اختلالات متابوليك در بيماران HIV مثبت تحت درمان با داروهاي آنتي رتروويرال) سیزدهمین ICID، كوالالامپور، مالزي 1387
• رمضاني. ا ، اسلامی فر. ع،.... آقاخاني. ا.(پاسخ ايمني طولاني مدت به واكسن هپاتيت B در بيماران همودياليزي) سیزدهمین ICID، كوالالامپور، مالزي 1387
• رمضاني. ا ،... اسلامی فر. ع،.... آقاخاني. ا.( مقايسه تست گاما اينترفرون و تست پوستي توبركولين در تعيين عفونت نهفته توبركلوز در جمعيت واكسينه شده با ب ث ژ ) سیزدهمین ICID ، كوالالامپور، مالزي 1387
• اسلامی فر. ع، آقاخاني. ا، رمضاني. ا.....(نقش قارچها در اتيولوژي رينوسينوزيت مزمن) دوازدهمين كنگره بين المللي قارچ شناسي ، استانبول ، تركيه 1387
• آقاخاني. ا، همكار. ر، زماني. ن،...اسلامی فر. ع....رمضاني. ا.(مشخصات ژنوتيپي ويروس هپاتيت B جدا شده از بيماران ايراني داراي كارسينوم كبد)دهمين همايش سالانه آسيب شناسي ايران و چهارمين همايش سالانه انجمن سرطان ايران 1387
• اسلامی فر. ع ،.....رمضاني. ا،.....وآقاخاني. ا.(فراواني قارچها و گرانولوسيتهاي ائوزينوفيليك در رينوسينوزيت مزمن )دهمين همايش سالانه آسيب شناسي ايران و چهارمين همايش سالانه انجمن سرطان ايران 1387
• رمضاني. ا،محرز . م،.....اسلامی فر. ع وآقاخاني. ا.(اهمیت آنتی بادی کور هپاتيت B به عنوان تنها مارکر عفونت با ويروس هپاتيت B )هفدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1387
• رمضاني. ا،محرز . م،آقاخاني. ا ،....اسلامی فر. ع....( مشخصات ژنوتيپي ويروس هپاتيت G جدا شده از بيماران ايراني آلوده به HIV )هفدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1387
• رمضاني. ا،محرز . م،آقاخاني. ا ،....اسلامی فر. ع....(فراواني آنتي بادي كور هپاتيت B ايزوله در بيماران آلوده به HIV و HCV )هفدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1387
• رمضاني. ا،آقاخاني. ا ،....اسلامی فر. ع....(ارتباط پلي مورفيسم اللهای HLA-DRB1*13 و HLA-A*33با پيش آگهي عفونت ناشی از ويروس هپاتيت B )هفدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1387
• رمضاني. ا،محرز . م،آقاخاني. ا ،....اسلامی فر. ع....(بررسي فراواني عفونت نهفته ويروس هپاتيت B در بيماران الوده به HIV)هفدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1387
• رمضاني. ا،آقاخاني. ا ،اسلامی فر. ع ، خادم صادق. ا و ولايتي . ع (فراواني عفونت نهفته ويروس هپاتيت B در بيماران همودياليزي داراي "anti-HBc alone" )هفدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران 1387
• پانل تشخيص و درمان بروسلوز مزمن و عود بروسلوز. هفتمين كنفرانس ميان دوره اي بيماريهاي عفوني 1387
• صوفيان .معصومه ، رمضاني. آميتيس ، آقاخاني. آرزو ،ا سلامي فر. علي. ( ريسك فاكتورهاي بروسلوز انساني در ايران ) ECCMID-ICC، مونيخ، آلمان، 1386
• رمضاني. آميتيس ، محرز . مينو، آقاخاني. آرزو. ( فراواني پروتئينوري در بيماران آلوده به ايدز) ECCMID-ICC، مونيخ، آلمان، 1386
• ا سلامي فر. علي ،آقاخاني. آرزو، رمضاني. آميتيس....(شيوع آلودگي با ويروس هپاتيت جي در بيماران دياليزي). بيست و يكمين كنگره اروپائي پاتولوژي، استانبول، تركيه1386
• كريمي نيا. ا، شريف نيا. ز ، آقاخاني. ا ،..اسلامي فر. ع..و رمضاني.ا.( بررسي تست QuantiFERON TB-G براي تشخيص عفونت نهفته سل در افراد واكسينه با ب ث ژ) شانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري، 1386
• رمضاني. ا ، اسلامي فر. ع،....و آقاخاني. ا. ( پايداري ايمني واكسن هپاتيت ب در بيماران همو دياليزي) شانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري، 1386
• رمضاني. ا ، محرز . م..، آقاخاني. ا، اسلامي فر. ع..( بررسي آنمي در بيماران آلوده به HIV تحت درمان با داروهاي آنتي رتروويرال) شانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري، 1386
• رمضاني. ا ، محرز . م..، آقاخاني. ا، اسلامي فر. ع..( شيوع آلودگي با ويروسهاي هپاتيت B و C دربيماران آلوده به HIV)شانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري، 1386
• رمضاني. ا ،... اسلامي فر. ع..، تائب. ژ ، آقاخاني. ا...( تاثير HLA كلاس 1و 2 در نتايج آلودگي با ويروس هپاتيت ب)شانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري، 1386
• رمضاني. ا ،... اسلامي فر. ع..، و آقاخاني. ا .( موتاسيون YMDDدر بيماران هپاتيت مزمن ب پيش از درمان با لاميوودين) نهمين كنگره ساليانه پاتولوژي و سومين كنگره ساليانه سرطان 1386
• رمضاني. ا ، محرز . م..، آقاخاني. ا، اسلامي فر. ع..( بررسي اثر درمان آنتي رتروويرال بر روي چربيها در بيماران آلوده به HIV ) شانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري 1386
• محرز . م ،رمضاني. ا ،بني فضل . م ،..., آقاخاني. ا.(شيوع و عوامل دخيل در پروتئينوري در بيماران آلوده به HIV) اولين همايش سالانه تحقيقات ايدز ايران 1386
• پانل هپاتيت . ششمين كنفرانس ميان دوره اي بيماريهاي عفوني، 1386
• اسلامي فر. علي، آقاخاني. آرزو، رمضاني.آميتيس.. ( فراواني عفونت پاپيلوما ويروس انساني در كارسينوم اسكواموس بيماران ايراني ) دوازدهمين كنگره بين المللي عفوني، پرتقال، ليسبون، 1385
• رمضاني. ا، اسلامي فر. ع، ... ( فراواني عفونت هپاتيت G در اهداكنندگان خون تبريز ) دوازدهمين كنگره بين المللي عفوني، پرتقال، ليسبون، 1385
• رمضاني. ا، اسلامي فر. ع ( فاكتورهاي موثر بر بر پاسخ واكسيناسيون هپاتيت B در بيماران همودياليزي شهر تهران ) كنگره دياليز گلاسكو، 1385
• اسلامي فر. علي، همكار. رسول، رمضاني. آميتيس، ....و آقاخاني. آرزو ( بررسي هپاتيت G در پرسنل دياليز ) پانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري، 1385
• اسلامي فر. علي، همكار. رسول، رمضاني. آميتيس، ....و آقاخاني. آرزو ( بررسي هپاتيت G در بيماران تحت دياليز مزمن ) پانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري، 1385
• اسلامي فر. علي، آقاخاني. آرزو ، رمضاني. آميتيس، .... ( بررسي گازگرفتگيهاي حيواني در شهر تهران ) پانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري، 1385
• رمضاني. آميتيس، اسلامي فر. علي ....و، آقاخاني. آرزو ( بررسي موتانتهاي YMDD در بيماران هپاتيت مزمن ب قبل از درمان با لاميوودين ) پانزدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري، 1385
• اسلامي فر. علي، همكار. رسول، رمضاني. آميتيس، ....و آقاخاني. آرزو ( بررسي هپاتيت G در بيماران دياليزي ) هشتمين كنگره ساليانه پاتولوژي و دومين كنگره ساليانه سرطان، 1385
• اسلامي فر. علي، همكار. رسول، رمضاني. آميتيس، ....و آقاخاني. آرزو ( نقشHPV در كانسر سنگفرشي مري ) هشتمين كنگره ساليانه پاتولوژي و دومين كنگره ساليانه سرطان، 1385
• پانل هپاتيت . پنجمين كنفرانس ميان دوره اي بيماريهاي عفوني، 1385
• روشن. م. ر، محرز. م، رمضاني. ا ( تاثير جنتامايسين و داكسي سيكلين در برابر استرپتومايسين و داكسي سيكلين در درمان بروسلوز ) كنفرانس بين المللي بروسلوز انساني و حيوانات كوچك، مقدونيه، 1384
• گچكار. ل، رمضاني. ا، اسلامي فر. ع، ...( فراواني عفونت هپاتيت G در اهداكنندگان خون شهر تبريز ) چهاردهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، 1384
• رمضاني. ا، اسلامي فر. ع، حضرتي. م ( فاكتورهاي موثر بر پاسخ واكسيناسيون هپاتيت B در بيماران همودياليزي شهر تهران ) چهاردهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، 1384
• اسلامي فر. ع، رمضاني. ا، ...( بررسي وضعيت واكسيناسيون MR در طرح عملياتي در افراد مراجعه كننده به انستيتو پاستور ايران ) دوازدهمين كنگره بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران، 1382
• مير حسني مقدم. سيد جواد،......آقاخاني. آرزو... ( بررسي بروز ژنهاي p53,Rb,cyclin D1 در سرطان سلول ستگفرشي مري در ايران)، اولين كنگره بالين تا آزمايشگاه در بيماريهاي گوارش و كبد 1381