تقویم دانشگاهی

 تقویم دانشگاهی نیمسال دوم تحصیلی 92-93

انتخاب واحد 13و 14بهمن ماه  دانشجویان جدید الورود 
91/11/19لغایت 21/11/91 دانشجویان فعلی

حذف و اضافه دروس 91/12/14
امتحانات  92/4/14الی30/4/92

   نكته مهم: كليه دانشجويان تا زمانيكه از پايان نامه/رساله خود دفاع نكرده اند طبق برنامه زمانبندي فوق موظف به انجام كامل مراحل انتخاب واحد مي باشند بديهي است عدم انتخاب واحد در تاريخ اعلام شده به منزله قطع رابطه دانشجويان با دانشگاه مي باشد و مطابق ضوابط آموزشي با آنها رفتار خواهد شد

 تقویم دانشگاهی نیمسال اول تحصیلی 92-93

انتخاب واحد 30 و 31 شهریور ماه  دانشجویان جدید الورود Ph.D ودانشجویان فعلی

حذف و اضافه دروس 92/7/16
امتحانات  92/10/21 الی30/10/92

   نكته مهم: كليه دانشجويان تا زمانيكه از پايان نامه/رساله خود دفاع نكرده اند طبق برنامه زمانبندي فوق موظف به انجام كامل مراحل انتخاب واحد مي باشند بديهي است عدم انتخاب واحد در تاريخ اعلام شده به منزله قطع رابطه دانشجويان با دانشگاه مي باشد و مطابق ضوابط آموزشي با آنها رفتار خواهد شد