واحد های امتحان جامع گروه باکتری شناسی پزشکی

امتحان جامع 
دروس  واحد
باکتری شناسی اختصاصی 1 4
باکتری شناسی اختصاصی 2 4
عوامل ضد میکروبی و مکانیسم پیدایش مقاومت 1
جمع 9

بازگشت به صفحه اصلی