واحد های امتحان جامع گروه زیست فناوری داروئی

 

امتحان جامع 
دروس  واحد
مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی 3
فرآیند های زیست فناوری 2 2
شیمی پروتئین ها 3
کنترل کیفی فرآورده های زیستی 2
جمع 10

بازگشت به صفحه اصلی