دروس ارائه شده برای گروه زیست فناوری داروئی

 

ترم 1
دروس تعداد واحد نظری عملی نوع واحد
ایمنی شناسی 2 2 - اختصاصی-اختیاری
کنترل کیفی فرآورده های زیستی 2 2 - اختصاصی-اختیاری
آنزیم شناسی صنعتی 2 2 - اختصاصی-اختیاری
دارو شناسي 2 2 - جبراني
بیوانفورماتیک 2 0/5 1/5 اجباری
جمع 10 8/5 1/5  

ترم 2
دروس تعداد واحد نظری عملی نوع واحد
سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 1 0/5 0/5 جبرانی
زیست شناسی سلولی و مولکولی 3 3 - اجباری
روشهای زیست فناوری 3 - 3 اجباری
فرآیند های زیست فناوری 1 2 2 - اجباری
جمع 9 8/5 3/5  

ترم 3
دروس تعداد واحد نظری عملی نوع واحد
فرآیند های زیست فناوری 2 2 2 - اجباری
شیمی پروتئین ها 3 3 - اجباری
مهندسی ژنتیک و ژنتیک مولکولی 3 3 - اجباری
جمع 8 8 -  

بازگشت به صفحه اصلی