واحدهای امتحان جامع گروه زیست فناوری پزشکی

امتحان جامع 
دروس  واحد
مهندسی پروتئين 2
اصول ژنتيك مولكولي و مهندسي ژنتيك نظري 2
كاربرد واكسن ها و آنتي بادي ها در زيست فناوري پزشكي 1
اصول استاندارد سازي و ايمني فرآورده هاي بيولوژيك 2
جمع 7

بازگشت به صفحه اصلی