دروس ارائه شده برای گروه زیست فناوری پزشکی

ترم 1
دروس تعداد واحد نظری  عملی نوع واحد
سيستم هاي اطلاع رساني پزشكي 1 0/5 0/5 جبراني
اصول استاندارد سازي و ايمني فرآورده هاي بيولوژيك 2 1 1 (كارآموزي) اجباري
اصول کار با حیوانات آزمایشگاهی  1 0/5 0/5 جبرانی
روش تحقيق و اصول ارائه مقاله 1 1 - جبرانی
كشت سلولي 1 0/5 0/5 جبرانی
ايمونوشيمي 1 0/5 0/5 جبرانی
اخلاق زيستي 1 1 - اجباري
الكتروشيمي 1 1 - جبرانی
ايمني زيستي و اصول كار در آزمايشگاه 1 1 - جبرانی
جمع 10 7 3  

ترم 2
دروس تعداد واحد نظری  عملی نوع واحد
اصول ژنتيك مولكولي و مهندسي ژنتيك نظري 2 2 - اجباري
مهندسي ژنتيك عملي 3 - 3 اجباري
زيست شناسي سلولي - مولكولي 2 2 - جبراني
سمینار 1 - 1 اجباري
نانو بیوتکنولوژی 1 1 - اجباري
computational and system biology 2 1 1 اجباري
جمع 11 6 5  

ترم 3
دروس تعداد واحد نظری  عملی نوع واحد
مهندسی پروتئين 2 2 - اجباري
اصول و كاربرد فرآيند هاي مهندسي در بيوتكنولوژي 2 1 1 اجباري
كاربرد واكسن ها و آنتي بادي ها در زيست فناوري پزشكي 1 1 - اجباري
كاربرد سلول هاي بنيادي در زيست فناوري پزشكي 2 1 1 اجباري
اقتصاد و نوآوري و مالكيت معنوي در زيست فناوري پزشكي 2 1 1 اختياري
جمع 9 6 3  

 بازگشت به صفحه اصلی