متمم آيين نامه دوره كارشناسي ارشد

پيرو نامه شماره 301686/آ مورخ 8/8/1389 موضوع آئين نامه آموزشي مقطع كارشناسي ارشد ناپيوسته مصوب چهل و سومين جلسه مورخ 18/5/1389 شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي ؛ بدينوسيله مصوبه شصت . سومين جلسه مورخ 25/2/1390 شوراي معين شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي مبني بر بازنگري ماده هاي (20) و (21) و تبصره (2) ماده (25) آئين نامه آموزشي فوق الذكر بشرح زير جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

 

1.      ماده (20) آئين نامه به صورت زير بازنگري گرديد:

«  دانشجو موظف است پس از پايان نيمسال اول و قبل از شروع نيمسال سوم تحصيلي موضوع پايان نامه خود را در قالب طرح پيشنهادي با نظر استاد راهنما ؛ مشخص و به تصويب شوراي گروه آموشي مربوطه و شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده برساند. »

2.      ماده (21) آئين نامه به صورت زير بازنگري گرديد:

« استاد راهنما با پيشنهاد دانشجو و موافقت استاد و تأئيد مدير گروه و تصويب شوراي تحصيلات تكميلي دانشكده از اعضاي هيئت علمي دانشگاه با حداقل مرتبه استادياري تعيين مي گردد. »

3.      تبصره (2) ماده (25) به شرح زير اصلاح گردد:

« كسب درجه عالي به شرطي مي باشد كه دانشجو نويسنده مقاله اي از موضوع پايان نامه در مجلات معتبر علمي پژوهشي خارجي و يا گروه يك ايندكس شده داخلي بر اساس تقسيم بندي معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع باشد و در صورت ارسال مقاله (submission) حداكثر نمره 19 و ارائه پذيرش مقاله حداكثر نمره 20 مي باشد. »