بخش محلولهاي تزريقي

معرفي و تاريخچه

ساختار

اهداف و استراتژي

بخش ها و توليدات مجتمع

تماس با ما

بخش ها و توليدات مجتمع تولیدی و تحقیقاتی

محلولهاي تزريقي

معرفي :

 توليد فرآورده هاي تزريقي با حجم بزرگ (LVP )1 ابتدا در انستيتو پاستور تهران در بخش شيمي و خون در سال 1335 به رياست مرحوم آقاي دكتر ناموري و خط توليد فرآورده هاي تزريقي با حجم كم (SVP )2 از سال 1363 در همين بخش به رياست آقاي دكتر حكيمي شروع گرديده است.
همزمان با پايان يافتن كارهاي ساختماني و نصب دستگاهها و تجهيزات بخشهاي توليدي مجتمع توليدي- تحقيقاتي انستيتو پاستور ايران(واقع در كرج ) در ابتداي نيمه دوم سال 1366بخش محلول هاي تزريقي  فعاليت خود را تحت نظر تيم فني متخصص شروع نموده و راندمان توليد خودرا روز به روز افزايش داده است.
در ابتداي تاسيس ، توليدات بخش شامل انواع LVP به شرح ذيل وبا ميانگين توليد روزانه حدود 6000 بطري در روز بود.

1- 3/3% دكستروز +3/0 % كلريد سديم                              2-  سديم كلرايد 9/0 % براي شستشو
3-  سديم كلرايد 9/0 %  تزريقي                                        4- آمينو اسيد 10 % براي انفوزيون وريدی
5-  رينگر   
متعاقب سياست توسعه ي فعاليت علمي و توليدي در مجتمع توليدي – تحقيقاتي انستيتو پاستور ايران و به منظور تحقق بخشيدن به اين امر، با نظر موافق مسؤولين مربوطه ، تغييراتي در خط توليد ايجاد گرديد به طوري كه علاوه بر خط توليدLVP ، امكان انتقال و تجهيز خط توليد SVP نيز فراهم  گرديد و در سال 1372 خط توليد SVP از تهران به مجتمع توليدي – تحقيقاتي انتقال يافت.
در ابتدا در سال 1372 توليد انواع SVP به صورت آزمايشي شروع وسپس در سال 1373 توليد انبوه و صنعتي اين فرآورده ها آغاز گرديد و فرآورده هاي توليد شده روانه بازار دارويي كشور گرديد.
توليد SVP  از روزي 4000 ويال در سال 1373  شروع شده و هم اکنون به حداقل 12500  ویال در سال 1388 افزايش يافته است.
در سال 1383 در راستاي اجراي اصول GMP و بهينه سازي، تعميرات و تغييراتی در تمام قسمت هاي بخش صورت گرفت. همچنین در جهت تکمیل و بهینه سازی مجدد بخش در پی بازدید  بازرسین وزارت بهداشت در آذر ماه 1388 ، بخش محلول های تزریقی اقدام به بازسازی و تعمیرات مجدد تجهیزات و تاسیسات پرداخته است.
بخش محلول هاي تزريقي در حال حاضر شامل چند قسمت عمده می باشد:

1- شستشو و آماده سازی مواد بسته بندی                      2- توزین و ساخت فرآورده های تزریقی
3- پرکنی و دربندی                                               ( Filling and Sealing )                   4- استریلیزاسیون
5- کنترل چشمی                                                           6- برچسب زنی
7- بسته بندی                                                              8- انبار قرنطینه
9 – انبار آماده تحویل                                    10-  آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت
 
تمام فرآورده هاي توليد شده،در آزمايشگاه هاي كنترل كيفيت بخش مورد ارزيابي وكنترل هاي لازم قرار   مي گيرد. اين آزمايش ها هم اكنون در چند مرحله به شرح زير  انجام مي شود :

1 – آزمايش هاي كنترل كيفيت آب براي تزريق
2- آزمايش هاي كنترل كيفيت فرآورده هاي تزريقي در مرحله ساخت
3- آزمايش هاي كنترل كيفيت فرآورده هاي تزريقي در مراحل مختلف توليد