بخش تضمين كيفيت

معرفي و تاريخچه

معرفي و تاريخچه

ساختار

اهداف و استراتژي

بخش ها و توليدات مجتمع

تماس با ما

 

بخش ها و توليدات مجتمع تولیدی و تحقیقاتی

تضمين كيفيت

معرفي :

 بخش تضمين كيفيت متولي اجراي سيستم كيفي در مجموعه و ناظر در برقراري اصول GMP و GLP        مي‌باشد و در راستاي تحقق اين امر از ابزارهاي مختلف خود استفاده مي نمايد. تضمين كيفيت با كليه فعاليت هاي توليد، كنترلي، فني، تداركات، فروش، توزيع و انبارداري ارتباط تنگاتنگي داشته و مسئول نگرش كيفي حين كليه عمليات مي باشد. اين بخش در سال 1379 پايه گذاري شد و در خرداد ماه سال 1384 به ساختمان جديد خود در ساختمان پروژه هپاتيت ب منتقل گرديد.  بخش تضمين كيفيت  شامل واحدهاي زير مي باشد:

1- مستندسازي
2- ترخيص محصول
3- معتبرساز ي
4- بازرسي و مميزي
5- مترولوژي
 

شرح وظايف:

 اهم وظايف تضمين كيفيت عبارتند از:

1- بخش توليد
1-1- نظارت بر تهية پروندة توليد براي هر سري ساخت محصولات
2-1- نظارت بر اجراي ضوابط سفارش مواد اوليه و مواد بسته بندي
3-1- نظارت بر انطباق فرآيندهاي توليد و بسته بندي بر اساس ضوابط مندرج در پروانه ساخت محصولات و الزامات روش هاي بهينة توليد (GMP)
4-1- نظارت بر رعايت اصول مربوط به تناسب بسته بندي
5-1- برنامه ريزي به منظور اصلاح و بهبود مداوم روش هاي ساخت (فرمولاسيون، توليد، كنترل و بسته بندي) براساس نتايج آزمايشگاه كنترل كيفيت

2- بخش كنترل كيفيت
1-2- نظارت بر تدوين روش هاي كنترل مواد اوليه، مواد بسته بندي، محصولات حد واسط و محصولات نهايي بر اساس مشخصات مندرج در پرونده ساخت و رعايت الزامات روش هاي بهينة آزمايشگاهي (GLP) و منابع معتبر بين المللي
2-2- برنامه ريزي به منظور اصلاح و بهبود مداوم روش هاي كنترل كيفيت

3- بخش بهداشت و ايمني
نظارت بر حسن اجرا و منطبق بودن با اصول روش هاي بهينة توليد (GMP) در موارد زير:
1-3- بهداشت و ايمني كاركنان
2-3- نظافت و ايمني تجهيزات
3-3- نظافت، بهداشت و ايمني محيط

4- بخش انبارها و توزين
1-4- ترخيص كلية مواد اوليه، مواد بسته بندي و محصولات نهايي جهت مصرف پس از تأييد آزمايشگاه كنترل كيفيت
2-4- نظارت بر شرايط عمومي و اختصاصي سيستم و اطلاعات انبارها و بخش توزين از جمله جابجايي هاي مواد از انبار به واحدها و خروج مواد از كارخانه
3-4- نحوة انتقال مناسب و تأمين شرايط مناسب نگهداري در طول حمل و نقل

5- بخش آموزش و تحقيقات
1-5- نظارت بر آموزش اصول روش هاي بهينة توليد
(GMP) و استانداردهاي كار در كلية سطوح
2-5- ارتباط مستمر با بخش تحقيق و توسعه كارخانه در جهت رفع مشكلات روزمرة توليد

اهداف و چشم اندازها:

 1-برقراري اصول روش هاي بهينة توليد و روش هاي بهينةآزمايشگاهي (GMP ،GLP)
2-اخذ گواهی نامه های استاندارد بین المللی
3-حضور مؤثر در بازارهای بین المللی
4-اخذ گواهی کیفیت واکسن ها از سازمان جهانی بهداشت

خدمات قابل ارائه:

  • خدمات آموزشي : اصول GMP,GLP,GSP, Quality Assurance
  • خدمات مشاوره اي: Quality system implmentation