بخش بيوتكنولوژي

معرفي و تاريخچه

ساختار

اهداف و استراتژي

بخش ها و توليدات مجتمع

تماس با ما

 

بخش ها و توليدات مجتمع تولیدی و تحقیقاتی

بيوتكنولوژي

 معرفي:
       عمليات اجرايی احداث اين بخش در سال 1377 آغاز شد. هدف از تاسيس اين بخش ايجاد شرايط و امکانات مناسب و توسعة فرآيند های توليد فرآورده های نوترکيب و توليد نيمه صنعتی آن‌ها می باشد. تلاش می شود تا اين بخش به عنوان حلقه ای در جهت ارتباط ميان تحقيقات هدف دار آزمايشگاهی و توليد صنعتی در کشور ايفای نقش نمايد.

 محصولات بخش توسعه فرآيند های بيوتکنولوژی:
1) كيت تشخيص ايدز
2) گليكوپروتئين نوتركيب gp63 ليشمانيا ماژور