ارزیابی و بهبود روش ها

معرفي و تاريخچه

ساختار

اهداف و استراتژي

بخش ها و توليدات مجتمع

تماس با ما

 

بخش ها و توليدات مجتمع تولیدی و تحقیقاتی

ارزیابی و بهبود روش ها

معرفي :

انجام پروژة توليد واكسن نوتركيب هپاتيت ب از سال 1374 در دستور كار انستيتو پاستور ايران قرار گرفت. پروژة توليد سه فرآوردة دارويي نوتركيب ديگر نيز در سال 1377 به همين مجموعه الحاق يافت.
در ابتداي تعريف موضوع، نظر به اهميت آن پروژه به لحاظ فن‌آوري فوق‌پيشرفته، هم‌چنين پشتيباني دانش‌فنّي نوين آن توسط طرف خارجي، تاسيس واحدي به نام “دفتر برنامه‌ريزي و كنترل‌پروژه“  به‌عنوان يك ضرورت اساسي، تلقي گرديد تا نسبت به امور زیر، اهتمام ورزد:
• ارزیابی، تلفيق و بهبود برنامه‌هاي‌اجرايي زيرگروه‌هاي: طراّحي و ساخت و نصب، جذب و آموزش نيروي‌انساني، خريد تجهيزات فرآيندي و پشتيباني،
• انجام هماهنگي‌هاي لازم ميان زيرگروه‌هاي فوق،
• كنترل پيشرفت كار و تهية گزارشات مربوط،
• طبقه‌بندي اطّلاعات دريافتي، هم‌چنين تبادل اطّلاعات فنّي در مجموعه (يعني در سازمان داخلي و طرف خارجي).
در خلال زمان، بنا به مقتضاي نحوة مراودات زير‌گروه‌هاي اجرايي با آن و مطالبات عملي مجموعه، به “دفتر ارزيابي و بهبود روشها“ تغيير نام پيدا كرد و موضع آن نيز از موضع “اجرايي“ به موضع “ارشادي“ تغيير يافت.
با بهره برداری از اين پروژه، نظر به توانايی های اثبات شده، تجارب به دست آمده و درس آموخته های حاصل از قريب به ده سال فعاليت متمرکز و پی‌گير در اين خصوص، اين دفتر برای ادامه انجام فعاليت ارزيابی و بهبود روشها در اين مجتمع در قالب یک نهاد تسهيل کننده برای فعاليت زيرگروه های درگير در فرآيندهای مختلف مرتبط با توليد، ماموريت يافت.

شرح وظايف:

امکان سنجی، ارزيابی عملکرد، تلفيق و بهبود روش هاي‌اجرايي در حوزه های مختلف مرتبط با توليد، مهم ترين وظيفه اين دفتر می باشد که در سايه ايجاد جريان سالم اطلاعاتی در مجموعه، عملياتی خواهد شد.

اهداف و چشم اندازها:

بقا در عرصه رقابت سنگين در حوزه توليد دارو و فرآورده های زيستی، مستلزم هوشمندی اين مجموعه ها در استفاده از توانايی های فکری برای به کارگيری بهينه از منابع و زيرگروه های عملياتی می باشد. از اين رو، رصد روند حرکتی اين صنعت، مکان يابی بنگاه در این عرصه و بهينه سازی عمليات جاری در قالب ارزيابی و بهبود روشهای عملياتی آن برای افزايش کارآيی کلی، چشم انداز فعاليت اين دفتر می باشد. 
هدف اين دفتر، کمک به زيرمجموعه های توليد در فضای رقابتی اقتصاد کنونی با استفاده از تجارب و درس آموخته های حاصل می باشد که تاکنون با مشارکت فعال در عرصه های علمی و عملی، نسبت به آن همت گمارده است.

ظرفيت توليد و محصولات:

چنان که اشاره شد اين دفتر برای فعاليت توليد، نقشی تسهيل کننده دارد و محصول فيزيکی توليد نمی کند و در واقع محصولات آن، فکری و ناملموس می باشد.
از جمله توانمندي‌هاي اين دفتر مي‌توان به توانايي انجام بررسي‌هاي اقتصادي، امكان‌سنجي اجراي انواع پروژه‌ها، طراّحي و بهینه سازی خطوط توليد و فضاهاي تميز، تمرکز بخشی به فعاليت های مديريت کيفيت، ارتقا بهره‌وري و بهينه‌سازي توليد صنعتي يا انجام خدمات مرتبط اشاره نمود. هم‌چنين طراّحي و تهية پايگاه‌هاي اطّلاعاتي رايانه‌اي براي دسترسي سريع و آسان و پردازش اطّلاعات، از جمله فعاّليت‌هاي اين دفتر بوده است. از ديگر نمونه فعاّليت‌هاي آن مي‌توان به “برآورد هزينه‌هاي كيت تشخيصي HIV“ و“محاسبة قيمت تمام‌شدة محصولات“ براي بخش توسعة فرآيندهاي زيستي- مجتمع توليدي و تحقيقاتي انستيتو پاستور ايران (كرج) اشاره نمود.
اراية مقالات متعدد علمي در مجامع تخصصّي خارجي و داخلي، انجام پروژه‌هاي متعدد اجرايي، تدوين  استانداردهاي ملّي مختلف و مشارکت در تدوین استانداردهای بین المللی، برگزاري دوره‌هاي متعدد آموزشي داخلي و خارجي در حوزه‌هاي مديريت‌پروژه و مديريت‌كيفيت، هم‌چنين كسب عناوين و افتخارات ملّي و بين‌المللي (از جمله: محقق نمونة كشور در عرصة پژوهش‌هاي اجرايي/كاربردي-1380، دريافت نشان افتخار از كنفرانس بين‌المللي مديريت‌كيفيت- 1381، دريافت لوح تقدير مقالة برتر از كنفرانس بين‌المللي مديريت‌پروژه-1386، دريافت تنديس افتخار مديران‌كيفيت از كنفرانس بين‌المللي مديران‌كيفيت-1386،  مقالة برگزيده كنفرانس ملّي خلاقيت‌شناسي‏‏، TRIZ و مديريت نوآوري ايران-1388، هم‌چنين مقالة برتر كنفرانس ملّي از ايده تا تجاری سازی-1389)، از جمله فعاّليت‌هاي شاخص اين مديريت بوده‌است. عضويت انستيتو پاستور ايران در آكادمي شش‌سيگما در سال 1386 نيز به اهتمام اين دفتر انجام گرفت.

خدمات قابل ارائه:

 • خدمات توليدي:     به شرح بند مربوط به ظرفیت تولید و محصولات.
 • خدمات آموزشي:    آموزش در حوزه های مدیریت کیفیت، مدیریت پروژه، طراحی و بهینه سازی فرآیندها.
 • خدمات پژوهشي:   بخشی از توانایی های آن در بند ظرفیت تولید و محصولات، آمده است.
 • خدمات مشاوره اي: - اراية روش براي تهية داده‌هاي مختلف از فعاّليت‌ها،
                            - تبديل داده‌هاي خام به اطلّاعات مفيد براي تصميم‌گيري در عرصه‌هاي مختلف سازماني مانند: فرآيندي، عملياتي‏، منابع‌انساني، تجهيزاتي‏،
                            - عارضه‌يابي سازماني‏،
                            - ارزيابي روش‌هاي عملياتي در سازمان،
                            - ارايه پيشنهاد براي بهبود فرآيندها با نگرش ارتقا بهره‌وري‏،
                            - تهيه گزارش‌هاي وضعيت،
                            - طراحي سيستم و نظام عملياتي با هدف بهبود وضعيت‏،
                            - مستندسازي داده‌ها،
                            - مشاركت در تدوين و اجراي راهبردهاي سازمان‏، هم‌چنين مشاركت در تعريف اهداف سازماني،
                            - تحليل وضعيت موجود با استفاده از ابزارهاي مرتبط‏،
                            - بهینه سازی، تلفيق و كنترل فعاّليت‌هاي اجرايي با استفاده از نرم‌افزار.