بخش امانت دیسک های نوری نرم افزاری و E-BOOK

 

این قسمت کتابخانه  مجموعه ای از   دیسک های نوری در زمینه های عمومی ، نرم افزاری و تخصصی را شامل میشود .

 

نحوه امانت  

هر عضو می تواند تا 3 عدد از این دیسکهای نوری را به مدت 2 شب امانت بگیرند و در صورت نیاز تا 2 روز دیگر قابل تمدید می باشد.

جریمه برای هر دیسک نوری بابت هر شب 1000 ریال می باشد در صورت مفقودی یا خرابی عین آن باید تهیه و تحویل کتابخانه گردد. 

 

مجموعه تخصصی این مجموعه  در زمینه های علوم پایه و بیو تکنولوژی پزشکی شامل عناوین زیر می باشد

 

     1- Medline

     2-Biological abstracts

     3- Bioloical abstracts /PRM

     4- Biological abstract.

     5- Current contents life Sciences

     6- Chemical Engineering and Biotechnology abstracts

     7- Biotechnology and Bio Engineering abstracts

     8- International Pharmaeutical abstracts

     9- Entrez Gene bank

     10-E-Learning

     11- Software &Hardware