دانشجويان فعلي

زيست فناوري پزشكي (Ph.D)

دوره چهارم-سال89

دوره پنجم - سال 90  دوره ششم - سال 91   دوره هفتم- سال 92
 دوره هشتم - سال 93 دوره نهم - سال 94  دوره دهم - سال 95   

زيست فناوري داروئي (Ph.D)

دوره ششم-سال88

دوره هفتم-سال89

دوره هشتم - سال 90  دوره نهم-سال 91 
دوره دهم-سال 92   دوره يازدهم - سال 93  دوره دوازدهم - سال 94  دوره سيزدهم - سال 95

ژنتيك پزشكي (Ph.D)

دوره اول-سال88

دوره دوم-سال89

 دوره سوم-سال 92  

باكتري شناسي(Ph.D)

 دوره دوم - سال 90   دوره سوم - سال 91    دوره چهارم- سال 92 دوره پنجم - سال 93
دوره ششم - سال 94 دوره هفتم - سال 95     

ميكروبشناسي (كارشناسي ارشد)

 دوره دهم-سال 91

 دوره يازدهم-سال 92

دوره دوازدهم - سال 93  دوره سيزدهم - سال 94

دکتری تخصصی پژوهشی(Ph.D)

دوره اول - سال 90   دوره دوم - سال 91  دوره سوم - سال 93  دوره چهارم - سال 94
دوره پنجم - سال 95      

 بازگشت به صفحه اصلي